Amdanom Ni

image

Ein nod yw – Cynnig cyfle i bobl sy’n agored i niwed yn ein cymdeithas i wella eu hansawdd bywyd fel na fyddant o dan anfantais oherwydd tlodi.

Pwy y gallwn ei helpu?
Pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed yn Gogledd Orllewin Cymru.

Sefydlwyd GISDA yn 1985 i gynnig lloches a chefnogaeth i bobl ifanc digartref yr ardal. Ers hynny mae GISDA wedi datblygu nifer o brosiectau gwahanol ac yn ddiweddar wedi esblygu i gynnwys mentrau cymdeithasol o fewn eu strwythur fel ffordd o barhau gwasanaethau i bobl ifanc bregus. Mae GISDA yn elusen sydd yn darparu cefnogaeth ddwys a chyfleon i bobl ifanc 14 i 25 sydd yn byw yng Ngogledd Cymru.

Mae GISDA yn ceisio cyfrannu tuag at helpu pobl ifanc drwy weithio gyda nhw i ddatblygu sgiliau byw yn annibynnol, sgiliau cyflogadwyaeth a gofalu am eu hiechyd meddwl a’u hunan werth. Dros y flwyddyn diwethaf mae GISDA wedi cyrraedd dros 2000 o bobl ifanc. Mae’r gefnogaeth a gynigir yn cyfrannu tuag at gyrraedd targedau unigol sydd wedi’u deilwra at anghenion bob unigolyn. Drwy ein amryw brosiectau a chefnogaeth therapiwtig, mae pobl ifanc yn dod yn fwy hyderus ac yn ennill y sgiliau angenrheidiol sydd angen arnynt i fyw yn annibynnol.

Ymysg rhai o’n prosiectau rydym yn cefnogi Rhieni Ifanc, codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd mewn ysgolion, adnabod a chefnogi pobl ifanc yn eu tai a chefnogaeth i gael sgiliau cyflogaeth. Mae ein Mentrau Cymdeithasol yn cynnig cyfleoedd pellach yn y byd gwaith e.e. ein cwmni glanhau SGLEIN, Cinematic - Sinema chwythadwy, busnes peintio ac addurno, fan Sgram ac wrth gwrs ein Caffi enwog ‘Te a Cofi’ sydd i’w weld ar y Maes yng Nghaernarfon.

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »