Newyddion

Swddi ar gael

Gweithiwr Cefnogol
GYFRIFOL I: Rheolwr Prosiect
ADRAN: Cynllun Cefnogi Pobl
LLEOLIAD: Caernarfon
CYFLOG: £15,100 - £16,847 + lwfans cysgu mewn
CYTUNDEB: 31.03.2019
ORIAU: 37

Disgrifiad - click here


Gruffudd Glyn - Codi arian i GISDA

Marathon Llundain
Hanner Marathon Hackney

Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad.

Am fwy o fanylion ac i wneud cyfraniad - cliciwch yma

Hysbyseb Cyfarfod Blynyddol

poster

4 o'r gloch y prynhawn, Dydd Iau 21ain o Fedi 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 Adroddiad Blwyddyn Gwirfoddoli

poster

 

 

Cliciwch yma i weld y adroddiad

 Ystadegau Gwirfoddoli GISDA

poster

Gwelwch atodiad am ystadegau gwirfoddoli chwarter 3 GISDA (Hydref, Tachwedd, Rhagfyr)
Plîs cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am y prosiect neu os ydych yn gwybod am unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli

Cliciwch yma i weld y poster

 

 

Te a Cofi yn Dathlu 2 Flynedd

Wythnos diwethaf bu i Gaffi Te a Cofi ddathlu eu bod wedi agor ei drysau ers 2 flynedd. I ddathlu hyn dyma fideo byr iawn sy’n ddiweddariad ar ein Mentrau Cymdeithasol.

Diolch yn fawr iawn i’r holl wirfoddolwyr a chwsmeriaid ffyddlon am eu cefnogaeth yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.


GISDA I LANSIO LOGO I HYRWYDDO HAWLIAU POBL IFANC

poster

Yn dilyn cyhoeddiad siarter Traws*Newid Cymru gan Lywodraeth Cymru mae GISDA yn falch gael  lansio logo newydd i hyrwyddo hawliau pobl ifanc sydd yn adnabod eu hunain yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Bydd y lansiad swyddogol yn cael ei gynnal ar 16eg o Dachwedd yng Nghaffi Te a Cofi, Caernarfon.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 Digwyddiad Creadigol Ewropeaidd

poster

Ar y 17eg o Hydref 2016, bu i FEANTSA, Rhwydwaith Pobl Ifanc, nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Tlodi 2016 drwy gyd-drefnu gweithred yn 6 o ddinasoedd Ewropeaidd (Amsterdam, Berlin, Belgrade, Caernarfon, Copenhagen, Waterford). Bwriad oedd i alw ar y cyhoedd a’r rhai sy’n creu polisïau fod gan bob person ifanc yr hawl i gartref. Bu i aelodau’r rhwydwaith gymryd rhan mewn arddangosiad artistig tu allan i leoliadau arbennig ac adeiladau’r Llywodraeth i amlygu’r mater o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Grant Cymorth Llaw

poster

 

Every donation received by GISDA goes towards the Cymorth Llaw grant - which is a grant available for young people. This is how the money was spent from April till today....
And just in case you wish to donate....you can do this by clicking on this link https://www.justgiving.com

 Ffilm fer a grewyd gan bobl ifanc GISDA.


Ymweliadau Pwysig

poster

Mae’r wythnos hon wedi bod yn wythnos brysur iawn i GISDA gydag ymweliadau arbennig wedi digwydd yng Nghaernarfon a Blaenau Ffestiniog.

Dydd Llun bu i’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Carl Sargeant ddod i ymweld â’n fflatiau symud ymlaen Tre Gof. Cafodd gyfle i sgwrsio gydag un o’r bobl ifanc sydd yn byw yn y fflatiau Tyron Williams am ei fywyd a’i obeithion am y dyfodol. Roedd yn gyfle gwych i weld y gwaith cydweithio sy’n digwydd ar ran pobl ifanc rhwng GISDA a Chartrefi Cymunedol Gwynedd.

Dydd Llun yn ogystal bu Sian Gwenllïan, aelod Cynulliad Arfon, ymweld â’n hostel Hafan yng Nghaernarfon. Roedd hi’n gyfle iddi sgwrsio a’r bobl ifanc a chael cyfle i weld y gwaith sydd yn cael ei wneud yn yr hosteli gyda’r bobl ifanc.

Daeth Liz Saville, Aelod Seneddol Meirionnydd, ymweld â Blaenau Ffestiniog ddydd Mawrth. Cyfle iddi sgwrsio a phobl ifanc sydd yn byw ac yn derbyn cefnogaeth yn ein hosteli ym Mlaenau Ffestiniog.
Hoffem ddiolch yn fawr iawn iddynt i gyd am roi eu hamser i ymweld â’n pobl ifanc yn GISDA.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Social Saturday Hydref 15 2016

poster

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 
 


Cerddorion yn erbyn Digartrefedd

poster poster

Yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref bydd dau gig yn cael ei drefnu a fydd yn rhan o weithgareddau ‘Cerddorion yn Erbyn Digartrefedd’. Dyma weithgaredd sydd yn digwydd ar draws Prydain ac wedi ei ddatblygu gan Alan McGee sydd wedi bod yn rheoli bandiau megis Oasis yn ystod y blynyddoedd. Dros Brydain mae’r arian yn mynd yn benodol at elusen o’r enw Crisis sydd yn gweithio gyda phobl ddigartref yn Llundain ond gan ein bod yn trefnu'r digwyddiadau yma yng Ngwynedd bydd hanner elw'r noson yn mynd yn benodol at waith GISDA.

Hoffem ddiolch i’r bandiau i gyd sydd wedi cytuno i fod yn rhan o’r gigs ac i Sera Owen am drefnu'r gig yng Nghaernarfon. Am fwy o fanylion cysylltwch â ni annes@gisda.co.uk


Cyfarfod Blynyddol GISDA

poster

 

Cyfarfod Blynyddol GISDA yn cael ei gynnal ar Fedi’r 27ain am 2yp yn y Galeri yng Nghaernarfon. Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth

 

 

 


Tre Gof

tre gof tre gof

Dyma lolfa Tre'r Gof ar ei newydd wedd! Diolch Alex un o’n defnyddwyr gwasanaeth am ei holl help yn ystod y gwaith pentio.

 

 


Gwasanaeth Cefnogi Pobl

dominic

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweithio gyda Chymorth Cymru a Community Housing CymruI bwysleisio pwysigrwydd rhaglen amhrisiadwy rhaglen Cefnogi Pobl - prosiect sydd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Yn GISDA mae’r arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ein gwasanaethau llety a gwasanaeth cefnogaeth symudol, a'r llynedd bu iddynt gefnogi 136 o bobl ifanc.

Byddwn yn rhoi blas o’r gwaith sydd yn cael ei wneud ar ein gwefan ond cadwch olwg ar ein tudalennau Facebook a Twitter ar gyfer cael llun cyflawn.


Sesiynau Rhieni Ifanc Ni

poster

 

Sesiynau Rhieni Ifanc Ni yn cael eu cynnal yn Nhy’r Ysogl bob dydd Llun. Croeso i bawb!

 

 

 


Adroddiad Prosiect Rhieni Ni Mai 2016

 

Cliciwch yma ti lawrlwytho'r adroddiad fel PDF


Ystadegau Gwirfoddoli Ebrill-Mehefin 2016

poster

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Adroddiad Gwirfoddoli Blynyddol 2015-2016

poster

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 
Ystadegau Gwirfoddoli Ionawr-Ebrill 2016

poster

Gwelwch ein hystadegau gwirfoddoli Mis Ionawr - Mawrth!
38 unigolyn wedi gwirfoddoli gyda chyfanswm o dros 2000 awr yn y tri mis diwethaf!
Diolch yn fawr iawn i bob un am eu hamser.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hoffech chi wirfoddoli?
Cysylltwch â ni: lyndsey@gisda.co.uk - 01286 671153Rhoi Llais I Bobl Ifanc

poster

Ar Ebrill y 14eg rhwng 1:30 a 3yp, bydd pobl ifanc dros ardal Arfon yn dod wyneb yn wyneb a gwleidyddion yr ardal yn ystod digwyddiad Hystings yn barod ar gyfer Etholiadau’r Cynulliad ar Fai 5ed. Theatr Seilo Caernarfon fydd y llwyfan ar gyfer y prynhawn ble fydd cynrychiolwyr o brif bleidiau'r ardal yn ateb cwestiynau am faterion sy’n poeni pobl ifanc.

Trefni’r yr hystings gan GISDA - elusen sy’n cefnogi pobl ifanc bregus yng Ngwynedd a’r gobaith yw y bydd probelmau sydd yn effeithio pobl ifanc yn cael ei drafod yn ystod y prynhawn. Drwy wneud hyn gobeithiwn y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwrando ac yn sicrhau fod llais yr ifanc yn cael ei glywed yn y Cynulliad.

Yn cadeirio'r prynhawn bydd Gethin Evans a dywedodd Gethin:

“Mae llawer o bobl wedi colli ffydd mewn gwleidyddiaeth ac mae hyn yn cael ei amlygu gan bobl ifanc. Gyda’r digwyddiad yma dwi’n gobeithio y bydd yn dod a phobl ifanc yn nes at y byd gwleidyddol ac yn rhoi cyfle arbennig iddynt gael trafod gydag ymgeiswyr cynulliad materion sydd yn bwysig iddyn nhw”.

Mae’ ddigwyddiad agored ac am ddim i unrhyw berson ifanc rhwng 15-30oed, mae . Am fwy o fanylion neu er mwyn ymuno yn y drafodaeth cysylltwch â ni Annes@gisda.co.uk / 01286 671153

DIWEDD
Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad cysylltwch a Annes Sion neu Ceri Cunnington ar 01286 671153 / Annes@gisda.co.uk / Ceri@gisda.co.uk


Cerdded i Godi Arian

poster

Ar Ebrill y 1af bydd criw o staff a phobl ifanc GISDA yn gwneud taith gerdded noddedig o Gaernarfon i Bwllheli. Drwy gerdded dros 20milltir bydd y criw yn codi arian I Grant Cymorth Llaw sydd ar gael yn GISDA.

Elusen i bobl ifanc bregus yw’r GISDA, sydd yn darparu cefnogaeth a chyfloed o i bobl ifanc yng Ngwynedd. Un o’r gefnogaeth sydd ar gael yw Grant Cymorth Llaw, grant sydd ar gael i bobl ifanc mewn argyfwng. Er mai grant bach iawn sydd ar gael - hyd at £75 - mae'n werthfawr iawn i’r rhai sydd yn ei dderbyn. Dros y misoedd diwethaf mae cynnydd wedi bod y galw am y grant ac o ganlyniad mae’r pot wedi gwagio. Er mwy sicrhau fod y grant ar gael i bobl ifanc mae criw wedi penderfynu gwneud taith gerdded noddedig.

Cychwynnwyd Grant Cymorth Llaw ychydig flynyddoedd yn ôl bellach, ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae 24 o bobl ifanc wedi derbyn ar gyfartaledd £67 yr un. Ond nid grant ar gyfer pres poced yw’r grant yma ond yn benodol i bobl ifanc mewn argyfwng. Bu i fwyafrif o’r grant gael ei ddefnyddio ar gyfer Nwyddau Tŷ, Hyfforddiant, Bwyd, Blaendal at Rywle i Aros a Dillad. Gobaith y criw sydd yn cerdded yr 20 milltir yw i godi £1000.

Dywedodd Alice Horwood un o drefnwyr y digwyddiad:
“Dwi’n falch iawn fod criw sydd wedi penderfynu gwneud y daith gerdded yma, a dwi’n wir gobeithio y bydd yn codi llawer iawn o arian i’n Grant Cymorth Llaw. Mae’n grant sydd yn cael ei ddefnyddio gan bobl sydd wir ei angen ac mae’n gwneud gwahaniaeth i’w bywydau. Diolch yn fawr iawn I bawb sydd yn barod wedi ei noddi”.

Os yr hoffech gyfrannu tuag at y daith gerdded mae modd i chi wneud drwy anfon neges destun GISD41 £5 (neu'r swm yr hoffech noddi) I 70070.

http://campaign.justgiving.com/charity/gisda/caernarfonibwllheli


Sglein

chefs

Dyma un o Fentrau Cymdeithasol GISDA. Mae Sglein yn cynnig gwasanaeth glanhau swyddfeydd, tai, ysgolion a siopau am bris rhesymol tra hefyd yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau er mwyn cael mynediad i waith.

Mae gan Sglein brofiad helaeth o lanhau a dallwn deilwra’r ddarpariaeth yn unol â’ch anghenion glanhau ac ymgymerwn â phob math o waith glanhau gan weithredu ar draws Gwynedd.

Rydym yn awyddus i gadw’r budd o’r fenter hon yn lleol a bydd unrhyw elw y crëir yn cael ei ail-fuddsoddi yn y fenter er mwyn ein galluogi i barhau i gynnig gwasanaeth i bobl ifanc ar draws Gwynedd.

Sut mae Sglein yn cefnogi pobl ifanc?

Mae Sglein yn cynnig cyfleon gwirfoddoli a phrofiad gwaith i bobl ifanc, ynghyd ac achrediadau drwy Agored Cymru mewn meysydd yn cynnwys Gwasanaeth Cwsmer a Glanhau ynghyd a sgiliau y gellir eu trosglwyddo i feysydd gwaith eraill.

Bydd ein pobl ifanc a gwirfoddolwyr yn cael eu cefnogi gan Fentor Pobl Ifanc Sglein er mwyn sicrhau fod y gwaith glanhau o safon uchaf.

Pris Sglein yw £15 yr awr

Am fwy o fanylion cysylltwch â thîm Sglein 01286 671153


Ystadegau Gwirfoddoli Hydref - Rhagfyr 2015

poster

 

 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

 
Straeon Bob Lliw

Dydd Llun nesaf (11.01.2015) bydd y cyntaf o ddwy raglan radio am GISDA yn cael ei ddarlledu ar Radio Cymru. Bydd Straeon Bob Lliw – GISDA yn cael ei ddarlledu am 12:30. Cofiwch wrando
www.bbc.co.uk/programmes/b06w0gmv

Datganiad i’r Wasg
Tachwedd 15fed 2015

Ar yr 20fed o Dachwedd bydd Dug a Duges Caergrawnt yn dod i gyfarfod rhai o staff a phobl ifanc sydd yn derbyn gwasanaeth gan GISDA. Bydd yr ymweliad yn cymryd lle yng Nghanolfan hyfforddi Te a Cofi, Caernarfon. Maent eisoes yn cefnogi un o’n partneriaid yn Lloegr sydd yn gwneud gwaith tebyg i GISDA sef Centrepoint ac felly bydd hyn yn gyfle iddynt brofi rhai o broblemau pobl ifanc mewn ardal wledig yng Nghymru.

Sefydlwyd GISDA yn 1985 i gynnig lloches a chefnogaeth i bobl ifanc digartref yr ardal. Ers hynny mae GISDA wedi datblygu nifer o brosiectau gwahanol ac yn ddiweddar wedi esblygu i gynnwys mentrau cymdeithasol o fewn eu strwythur fel ffordd o barhau gwasanaethau i bobl ifanc bregus. Mae GISDA yn elusen sydd yn darparu cefnogaeth ddwys a chyfleon i bobl ifanc 14 i 25 sydd yn byw yng Ngogledd Cymru. Mae GISDA yn ceisio cyfrannu tuag at helpu pobl ifanc drwy weithio gyda nhw i ddatblygu sgiliau byw yn annibynnol, sgiliau cyflogadwyaeth a gofalu am eu hiechyd meddwl a’u hunan werth. Dros y flwyddyn diwethaf mae GISDA wedi cyrraedd dros 2000 o bobl ifanc. Mae’r gefnogaeth a gynigir yn cyfrannu tuag at gyrraedd targedau unigol sydd wedi’u deilwra at anghenion bob unigolyn. Drwy ein amryw brosiectau a chefnogaeth therapiwtig, mae pobl ifanc yn dod yn fwy hyderus ac yn ennill y sgiliau angenrheidiol sydd angen arnynt i fyw yn annibynnol. Ymysg rhai o’n prosiectau rydym yn cefnogi Rhieni Ifanc, codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd mewn ysgolion, adnabod a chefnogi pobl ifanc yn eu tai a chefnogaeth i gael sgiliau cyflogaeth. Mae ein Mentrau Cymdeithasol yn cynnig cyfleon pellach yn y byd gwaith e.e. ein cwmni glanhau SGLEIN, Cinematic – Sinema chwythadwy, busnes peintio ac addurno, fan Sgram ac wrth gwrs ein Caffi enwog ‘Te a Cofi.’

Bydd y Dug a’r Duges yn cael trosolwg o waith GISDA wrth gyfarfod rhai o bobl ifanc sydd yn cael budd o wasanaethau GISDA. Byddent yn ymweld a ‘Te a Cofi. Canolfan hyfforddiant arlwyo yw ‘Te a Cofi’ sydd yn cynnig cyfleon i bobl ifanc gael profiad gwaith. Mae cynnig profiadau gwaith gyda chefnogaeth yn helpu pobl ifanc i gael y profiad i symud tuag at gyflogaeth ac i fyw yn annibynnol. Byddent yn cael cyfle i sgwrsio gyda defnyddwyr gwasanaeth eraill yn ogystal a gwirfoddolwyr a staff ‘Te a Cofi.’

Rydym yn eithriadol o falch o lwyddiannau’r bobl ifanc ac yn hynod falch bod GISDA wedi gallu chwarae rhan wrth gefnogi a rhoi cyfle iddynt lwyddo a datblygu eu hunain. Mae’r bobl ifanc wedi gorfod dod dros rhwystrau anhygoel a hynny heb lawer o gefnogaeth teuluol. Rydym yn sicrhau bod croeso i bob person ifanc yn GISDA ac yn ceisio’n gorau i ddyfal barhau a pheidio rhoi fyny ar yr un person ifanc. Ein rôl ni yw helpu pobl ifanc i ddod i adnabod eu hunain, i gesio cyflawni eu breuddwydion a’u dyheadau ac i gyrraedd eu potensial mewn bywyd. Nododd Sian Tomos Prifweithredwr GISDA “Does dim teimlad gwell yn y byd na gweld person ifanc yn datblygu a hynny gyda rhwystrau anodd iawn”

Rydym yn ofni serch hynny bod ein cyllid yn cael dorri’n sylweddol y flwyddyn nesaf ac felly mawr obeithiwn y bydd yr ymweliad yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd prosiectau GISDA sydd yn atal digartrefedd ond hefyd y prosiectau amrywiol sydd gennym i gynnig cyfleon gwaith ac i symud i fyw yn annibynnol. Mae holl waith GISDA yn ymwneud a’r agenda cenedlaethol sydd gan Llywodraeth Cymru i drechi tlodi. Er mwyn gallu cyflawni hyn mae’n bwysig bod y buddsoddiad yn parhau. Mae’r angen yno. Rydym yn ddiolchgar iawn i Llywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd a’r Loteri am eu buddsoddiad dros y blynyddoedd hyd yn hyn ac yn gobeithio y gallwn barhau i gydweithio i gyrraedd y nod o ddiweddu digartrefedd, o drechu tlodi ac i roi cyfle cyfartal i bob person ifanc sydd dan anfantais am wahanol resymau.

Bydd yr ymweliad hwn yn adlewyrchu diddordeb y Dug a’r Duges mewn prosiectau sydd yn darparu cefnogaeth amserol, yn buddsoddi yn eu dyfodol ac yn sicrhau bod cefnogaeth digonol ar gael i atal ac osgoi problemau mwy dwys ddatblygu wrth droi yn oedolion annibynnol.

Diwedd


Stori Defnyddiwr Gwasanaeth

'L' benyw 18 oed o Gaernarfon

Symudodd L i mewn i Hostel Hafan yng Nghaernarfon yn dilyn hunan gyfeiriad i GISDA yn Mai 2015. Pan symudodd L i mewn i’r hostel roedd hi’n unigolyn bregus, ofnus ac o ganlyniad i fod wedi dioddef camdriniaeth domestic ac emosiynol yn dioddef trawma . Mae hi wed ibod mewn gofal ers yn ifanc o ganlyniad i anallu ei mam i ofalu amdani. Fel ffordd o ymdopi roedd trod at alcohol arweiniodd hyn at ymddygiad gwrth cymdeithasol a chyfnodau o dorcyfraith ac ymosodiadau. O ganlyniad i hyn fe’i dedfrydwyd i weithio gyda Tim Troseddu Ieuenctid.

I gychwyn roedd L yn cael hi yn anodd ymgysylltu gyda’r gefnogaeth oedd ar gael iddi ac roedd ei hymddygiad yn afreolus ac anodd ei reoli. Roedd hi yn methu a gweithio gyda mudiadau allanol ac yn torri amodau Tîm Cyfiawnder Ieuenctid yn aml.

Er hynny gyda chefnogaeth ddwys a therapiwtig gwelwyd newidiadau bychain a bu i ni adeiladu ar y rhain. Canolbwyntiwyd ar yr y newidiadau cadarnhaol gan wrando ar beth oedd hi ei angen. Roedd staff yn gyson gyda’i dulliau, roeddent yn ei ysgogi ac yn credu ynddi. Roedd camolaeth ac anogaeth yn cael ei ddefnyddio yn aml. Crëwyd cytundeb ymddygiad yn manylu beth oedd yn ymddygiad derbyniol a beth oedd yn ddisgwyliedig ohoni ond hefyd yn manylu beth oedd cyfrifoldebau’r staff a sut oedd modd iddynt ei chynorthwyo a’i chefnogi i newid ei hymddygiad. Bu i hyn weithio yn dda ac roedd L yn teimlo ei bod yn cael ei chefnogi a ddim yn cael ei chosbi am ymddygiad annerbyniol.

Wedi dyfalbarhad gan y staff bu i ddechrau gweithio yn well gyda’i Gweithiwr Allweddol ac aelodau eraill o’r tîm. Dechreuodd fynychu gweithgareddau amrywiol megis perthnasau iach a chamddefnyddio sylweddau. Mynychodd grwpiau ffocws a chyfrannu yn dda a meddwl am syniadau da y gallwn ei ymgorffori yn ein strategaeth cyfraniad defnyddwyr gwasanaeth. Enillodd gystadleuaeth ysgrifennu cerdd ac roedd hi yn falch iawn o hyn.

Bellach mae L yn gweithio yn ein caffi hyfforddiant ac yn mwynhau'r profiad. Mae hi yn cynllunio ei dyfodol ac yn cyflawni ei nodau.

Er mwyn gweld ei cherdd cliciwch yma.


Ein Sefyllfa Ariannol Bresennol

Fel llawer o elusennau eraill mae GISDA yn wynebu cyfnod hynod heriol, o ganlyniad i doriadau llym ariannol, bydd effaith ar lefel y gwasanaeth y gallwn gynnig i bobl ifanc yn anochel.

Er mwyn sicrhau bod lefel y gwasanaethau yn parhau ar yr un lefel rydym yn gofyn yn garedig am gyfraniadau i’n galluogi i gefnogi pobl ifanc bregus mewn cymdeithas.

Os dymunwch gyfrannu a chefnogi GISDA gallwch wneud drwy glicio ar y botwm Gwneud Rhodd neu drwy anfon neges destun gyda’r neges GISD41 £xx (swm yr hoffech ei gyfrannu) I 70070.

Yn ogystal beth am gyfrannu at waith GISDA heb gost ychwanegol wrth siopa Nadolig drwy ddefnyddio gwefan Give as You Live. Gallai pob anrheg byddwch yn prynu'r Nadolig hwn godi arian i ni - ac nid oes angen i chi wario ceiniog yn fwy! Trwy 'Give as You Live' bydd dros 3,000 o siopau roi canran o beth bynnag rydych yn ei wario ar-lein i GISDA.

Rhowch gynnig arni heddiw a chodi arian i ni'r Nadolig hwn, dim ond drwy siopa ar-lein www.giveasyoulive.com/join/gisda


Gweler ein ffilm ddiweddaraf a grëwyd i ddathlu 30 mlynedd o'n gwaith...bydd isdeitlau ar y ffilm yn fuan. Diolch i bawb a gyfrannodd.


Helpu Ffoaduriaid

Bu i staff a phobl ifanc GISDA gynorthwyo gyda'r gwaith o symud rhoddion i'r faniau yn barod i fynd i Syria Relief Charity gwaith tîm gwych! Diolch i bob un am eu cymroth.

 

 

 

 

 

 


Adroddiad Blynyddol diweddaraf GISDA

I ddysgu mwy am ein prosiectau cliciwch yma.


Cyfarfod Blynyddol / AGM

Dim ond nodyn i’ch atgoffa fod cyfarfod blynyddol GISDA yn cael ei gynnal am 2 y prynhawn ar Fedi 24ain yn y Galeri yng Nghaernarfon.

Cyfle i ddysgu mwy am waith GISDA yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Croeso i bawb.


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol GISDA

poster

24ain o Fedi
2yp
Galeri, Caernarfon

Cyfle i gael diweddariad o’r gwaith mae GISDA yn ei wneud.
Croeso i bawb
Cysylltwch am fwy o fanylion annes@gisda.co.uk

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ymaDyddiau Lansio Prosiect Mentro Mlaen wythnos yma - gweithgareddau yn ystod diwedd yr wythnos ym Meirionnydd, Dwyfor ac Arfon. Am ddim a chroeso i bawb!

Dydd Mercher 29/07/2015
Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli
10:30 - 14:30
Amrywiol weithgareddau megis - Wal Ddringo, Sesiynau Celf a Chrefft ac Ed Holden yn beat bocsio

Dydd Iau 30/07/2015
Canolfan Tŷ’r Ysgol, Caernarfon
11:00 - 16:00
Amrywiol weithgareddau megis - cystadleuaeth Xbox One, Mosaics a beatbocsio

Dydd Gwener 31/07/2015
Canolfan Hamdden Blaenau Ffestiniog
14:00 - 16:00
Amrywiol weithgareddau megis - Ras Rhwystrau, Stondinau a gweithgareddau celf a chrefft.

Mynediad am ddim a chroeso i bawb!


Tocynnau Raffl Ar Werth

poster

Tocynnau Raffl ar gyfer Dydd Sadwrn (25/07) bellach ar werth yng Nghaffi Te a Cofi - diolch yn fawr iawn i bawb am fod mor barod i gyfrannu.

£1 y strip

Os yr hoffech gyfrannu cysylltwch â ni

Bydd tocynnau ar werth yn ystod y Diwrnod Hwyl yn ogystal

Cliciwch yma am restr o'r gwobrau


Gwirfoddolwr y Mis

Gwirfoddolwr y mis ar gyfer mis Gorffennaf yw Chris Amihere.
Mae Chris  wedi bod yn gwirfoddoli i Te a Cofi ers mis Ionawr.
Mae Chris wrth ei fodd yn cymdeithasu, cyfarfod pobl a cherddoriaeth. Daeth i gaffi Te a Cofi er mwyn cael datblygu sgiliau cymdeithasu â phobl. Mae yn mwynhau cymdeithasu a phobl ifanc yr un oed ac yn gweld gwirfoddoli fel ffordd wych o gael profiadau ac mae’n teimlo ei fod yn cyfrannu tuag at rywbeth yn hytrach na bod adref bob dydd.
Neges Chris i’r cwsmeriaid “Byddwch yn hapus a peidiwch â phoeni am arian”
Yn ôl Twm, Rheolwr Te a Cofi “ Mae Chris yn wirfoddolwr gwych ac yn rhan allweddol o lwyddiant y caffi, mae yma bob dydd ar amser, yn fuan fel arfer, ac yn egni gwych i’w gael o gwmpas y lle. Mae o yn canu yn wych hefyd.  Pleser mawr ydi cyflwyno gwobr Gwirfoddolwr y Mis cyntaf i Chris”.


Diwrnod Hwyl Gisda

poster

Cae Coed Helen (dros yr Aber) Caernarfon

25 o Orffennaf - 11am-4pm

Croeso i Bawb

Yn ychwanegol i’r gweithgareddau sydd ar y poster bydd Wal Ddringo a Thrampolinau ar gael yn ystod y dydd yn ogystal.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma


Ennill yn Y Gwobrau

Ar y 18fed o Fehefin eleni bu i 3 aelod o staff a defnyddiwr gwasanaeth wneud taith i lawr i Gaerdydd ar gyfer Y Gwobrau, Cyngor Gofal Cymru a oedd yn cael eu cynnal yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Mae Y Gwobrau yn cael eu cynnal pobl dwy flynedd ac yn gyfle gwych i gydnabod a rhannu llwyddiannau sefydliadau, grwpiau a thimoedd sy’ wedi buddsoddi mewn dysgu a datblygu staff er mwyn iddynt allu darparu gwasanaethau proffesiynol a chanlyniadau gwell i’r rheiny sydd angen eu cymorth arnynt.

Roedd GISDA wedi cael ei enwebu ar gyfer categori Canlyniadau Rhagorol yng Ngofal Pobl Iau, Plant a Blynyddoedd Cynnar. Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi ennill Y Wobr.

Llongyfarchiadau enfawr i’r staff i gyd sydd wedi bod yn gweithio yn galed er mwyn sicrhau fod modd i ni fel cwmni ennill y wobr hon.


13/05/15 Gwobr Iechyd Gweithle Bach

Yn ddiweddar bu i GISDA dderbyn Gwobr Efydd gan Wobr Iechyd Gweithle Bach. Mae Gwobr Iechyd Gweithle Bach yn rhoi cydnabyddiaeth i gyflogwyr am y ffordd y maent yn ymdrin â gofal iechyd a lles eu staff.

Am fwy o fanylion am y Wobr Iechyd Gweithle Bach ewch i ymweld â’r wefan www.healthyworkingwales.com

 

 


23/04/15 Ystadegau Gwirfoddoli

Cymrwch olwg ar ein ystadegau gwirfoddoli am y flwyddyn 2015 hyd yn hyn. Grêt gweld gymaint eisiau rhoi ei amser i helpu GISDA.. Hoffem ddiolch i'r holl wirfoddolwyr am ei help!

 

  

 


22/04/15 Ymweliad gan Lesley Griffiths

Bu i Lesley Griffith AC, Gweinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi llongyfarch GISDA ar eu 30 mlynedd o ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc bregus yng Ngwynedd, Conwy, Môn a Sir Ddinbych i wella ansawdd eu bywydau.
Yn ystod ymweliad i Brif  Swyddfa GISDA yng Nghaernarfon, cafodd y Gweinidog gyfle i siarad gyda staff ac i glywed sut mae arian Llywodraeth Cymru wedi cefnogi gwaith y mudiad gyda phobl ifanc.

Yn 2014/15 bu i GISDA dderbyn £769,000 o arian gan Lywodraeth Cymru drwy ragleni Cefnogi Pobl, Teuluoedd yn Gyntaf, Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid a Digartrefedd.

Dros y blynyddoedd mae GISDA wedi tyfu a datblygu i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau ar draws Gogledd Orllewin Cymru. Mae gan GISDA amrywiol prosiectau sy’n cynnwys gweithio gyda rhieni ifanc, pobl ifanc sengl digartref, cwnsela, cymodi, hyfforddiant ac achrediadau llythrennedd ac ariannol, mentora cyfoed a llawer mwy.
Agorwyd Menter Gymdeithasol cyntaf swyddogol GISDA yng Nghaernarfon yn Rhagfyr 2014 sydd yn ganolfan hyfforddiant arlwyo i bobl ifanc a chaffi i’r cyhoedd o’r enw Te a Cofi. Yn ddiweddar hefyd cychwynnwyd menter gymdeithasol glanhau o’r enw ‘Sglein’.

Mae GISDA hefyd wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru drwy brosiect Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid a weinyddwyd gan Gyngor Gwynedd. Mae’n rhan allweddol o adfywiad o’r Glannau a Chanol y Dref yng Nghaernarfon.

Prif fwriad y prosiect yma yw adfywio a hyrwyddo gweithgareddau masnachol newydd o fewn canol y dref. Tra mae datblygu sgiliau a hyfforddiant yn cynorthwyo gydag anghenion lleol, mae’r prosiect yn ceisio cynyddu presenoldeb gweithgareddau cyflogaeth o fewn ardal fasnachol.

Yn benodol, cyfleodd sydd yn adeiladu ar gefnogaeth a chyfleoedd cyflogaeth sydd yn cael ei gynnig gan fenter gymdeithasol fo fewn GISDA sydd yn targedu pobl ifanc bregus a dan anfantais.

Mae Mentro Mlaen, prosiect GISDA sydd wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr, yn darparu hyfforddiant, cyfleoedd cyflogaeth ac sydd yn annog cyswllt gyda phobl ifanc. Mae’r gweithgareddau yma wedi ei sylfaenu ar gyflogaeth, ac yn gallu cyfrannu tuag at fywiogrwydd yn ardal canol y dref. Drwy hyrwyddo adfywiad Canol y Dre, mae’r prosiect yn adeiladu ar eu gwaith sy’n cael ei gynnig yn barod yn chwilio am gyfleodd i sefydlu Ardal Datblygu Busnes o fewn y dref.

Dywedodd Gweinidog Cymunedau a Thaclo Tlodi, Lesley Griffith AC: “ Mae GISDA wedi chwarae rhan flaenllaw yn ystod y 30 mlynedd diwethaf yn cefnogi pobl ifanc gyda chyfle i ddatblygu ansawdd eu bywydau ac i sicrhau nad yw tlodi yn dod ac unrhyw anfantais iddynt.

“Gall pobl ifanc fod yn fwy bregus  wrth adael cartref, ac os nad ydynt yn derbyn y gefnogaeth ar yr amser cywir mae modd iddynt ddisgyn i gylch o ddigartrefedd, tlodi a phroblemau cymdeithasol eraill. Mae’r prosiect yma yn gweithio i dorri’r cylch yma ac i adeiladu sgiliau a hyder ar gyfer dyfodol positif”.

Dywedodd Siân Tomos, Prif Weithredwr GISDA:
“Roedd hi yn grêt cyfarfod y Gweinidog heddiw, ac i ddangos yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i bobl ifanc. Ar ran GISDA, hoffem ddiolch iddi am gymryd ei hamser i ddod i ymweld â ni yng Nghaernarfon ac i ddiolch i Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd. Mae cyfnod heriol o’m blaenau;  a dyma pam ein bod yn ceisio datblygu er mwyn cynnwys llawer o fentrau cymdeithasol o fewn ein cwmni er mwyn creu cyfleodd i bobl ifanc. Rydym hefyd yn cydweithio ac yn gwneud gwaith partneriaeth gyda mudiadau eraill er mwyn gwneud y mwyaf o’r adnoddau”.

Mynegodd Cyng. Siân Gwenllïan aelod o fwrdd GISDA: “ Mae hi wedi bod yn fraint cael fy apwyntio yn ddiweddar i fod yn aelod o fwrdd y mudiad hanfodol yma. Roeddwn yn ymwneud a GISDA yn y dyddiau cynnar pan gafodd ei sefydlu ac mae hi yn anodd coelio fod 30 mlynedd wedi mynd heibio. Yn ystod y cyfnod yma mae miloedd o bobl ifanc bregus wedi cael eu cefnogi, llawer a fuasai yn ddigartref neu yn byw mewn tlodi heb  ymyrraeth gynnar GISDA. Mae’r mudiad yn parhau i ddatblygu gyda mentrau cymdeithasol newydd a cyffrous, sydd yn rhoi hwb i’r economi leol. Allai ddim canmol y staff ddigon; yn barod i fynd y filltir ychwanegol dan arweiniad ysbrydoledig y Prif Weithredwr, Siân Elen Tomos”.


19/02/15 Chwilio am Gyn Defnyddwyr Gwasanaeth.

poster

Eleni mae GISDA yn dathlu 30 mlynedd. Fel rhan o’r dathliadau rydym yn gobeithio dod i gyswllt gyda chyn defnyddwyr gwasanaeth i gael clywed ei straeon, ble maen nhw erbyn hyn a gweld os oedd cefnogaeth GISDA o gymorth iddynt.

Os ydych chi yn gyn defnyddiwr gwasanaeth cysylltwch â mi fyddwn yn falch iawn o glywed gennych….

 

 
29/01/15 Mentro Mlaen

poster

Dyma Nia a Sion o dîm Mentro Blaen yn derbyn siec am grant Cyllid Cyfranogol gan Heddlu Gogledd Cymru.

Roedd y grant yma yn cael ei ddewis gan y cyhoedd drwy bleidleisio ar y we. Bydd yr arian yma yn mynd tuag at brynu adnoddau ar gyfer cynnal gweithgareddau yng Nghanolfannau Ieuenctid Mentro Mlaen yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Phwllheli. Bydd y canolfannau yma yn cynnig cyfloed hyfforddiant i bobl ifanc Gwynedd.

Diolch yn fawr iawn i’r rhai a bleidleisiodd i’r prosiect cyn y Nadolig.


26/01/15 Cegin Cyngor Cynnes

poster

Yn ystod misoedd y gaeaf bydd Fan Fwyd Te a Cofi yn mynd o gwmpas yn dosbarthu bwyd maethlon cynnes i oedolion mewn angen yng Ngwynedd a Mon. Nid ‘Soup Kitchen’ fydd hwn ond yn hytrach cyfle i gefnogi oedolion bregus. Bydd ymweliad gan Weithiwr Cefnogol gyda phryd o fwyd a gwybodaeth am wasanaethau yn yr ardal yn gymorth mawr i’w hiechyd a’u lles.
Bydd y bwyd a fydd yn cael ei ddosbarthu yn y Fan Fwyd yn cael ei ddarparu gan gegin Te a Cofi. Drwy hyn bydd gwirfoddolwyr sydd yn cynorthwyo yn y caffi yn datblygu sgiliau drwy goginio'r bwyd fel lobsgows a chyri ar gyfer y fan.
Am fwy o fanylion cysylltwch â ni 01286 671153


20/01/15 Cyfarfod Codi Arian GISDA

poster

Cyfarfod Codi Arian GISDA yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher 11eg o Chwefror am 3yp yn Swyddfa'r Maes, Caernarfon.

Mae’r cyfarfod yn agored i unrhyw un sydd â syniadau ar sut i godi arian i GISDA,

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Annes Sion - annes@gisda.co.uk / 01286 671153


16/01/15 Cwrs Cadw Cownt

poster

Cwrs Cadw Cownt yn cael ei gynnal ar y 12fed o Chwefror 12-2pm yn Nhŷ’r Ysgol, Caernarfon.

Cyfle i gael syniadau a chyngor ar sut i reoli arian a gwneud cyllideb bersonol.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma am y poster

 

09/10/14 Street Football Cymru

tom sewell

Pob lwc i Tom Sewell sydd wedi ei ddewis i gynychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Cwpan y Byd Digartref. Dyma lun ohono yng nghit newydd y tim yn barod! Pob lwc i'r tim.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

 

 

 

 


08/10/14 Rhieni Ifanc Ni

Mae adroddiad diweddaraf proseict Rhieni Ifanc Ni wedi dangos canlyniadau canolog iawn i’r proseict. 

Yn ôl y rhieni sydd yn cael cefnogaeth mae;

75% yn fwy ymwybodol o’r gwasanaethau sydd ar gael yn eu cymunedau

88% yn fwy hyderus i ddefnyddio’r gwasanaethau o ganlyniad i’r gefnogaeth

84% wedi nodi eu bod wedi datblygu sgiliau newydd

67% yn teimlo yn wy iach yn gorfforol a meddyliol

63% yn teimlo ers cael cefnogaeth fod ganddynt well perthynas gyda’r plant.

Mae hyn o fod yn rhan o’r prosiect,  sydd fel rhan o’r gefnogaeth yn cynnal sesiynau grŵp rhieni.
Mae’r grŵp rhieni wedi bod yn hynod brysur yn ystod yr wythnosau diwethaf gydag amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael i rieni yng Ngwynedd.
Dyma luniau o rhai o’r sesiynau grŵp rhieni;

Sesiwn Cynllun Gwen - cliciwch yma
Grwp Rhieni Meirionydd - cliciwch yma
Taith I Pili Palas - cliciwch yma
Cerdded Ceunentydd - cliciwch yma

Yn ogystal â hyn bu i’r staff fod yn brysur yn ffilmio wrth gerdded ceunentydd - gweler yma am ffilm fer o’r diwrnod:


22/09/14 Cyfarfod Blynyddol GISDA

Dydd Iau diwethaf y 18fed o Fedi bu i Gyfarfod Blynyddol GISDA gael ei gynnal yn y Galeri yng Nghaernarfon. Roedd yn gyfarfod llwyddiannus a braf iawn oedd gweld cymaint o bobl ifanc yn bresennol yn y cyfarfod.
Bu i ni gael diweddariad a chyflwyniadau ar brosiectau'r cwmni a chael ambell i air gan rhai aelodau newydd o staff. Diolchwyd I’n partneriaid, arianwyr, i’r staff am eu gwaith caled ond yn fwy na dim diolchwyd i’n bobl ifanc.
Cyfarfod Blynyddol GISDA
Cyfarfod Blynyddol GISDA

03/09/14 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol GISDA yn cael ei gynnal ar y 18fed o Fedi am 2yp, yn y Galeri yng Nghaernarfon.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma neu cysylltwch â ni annes@gisda.co.uk

21/08/14 Holiadur

Oes modd i chi gymryd dau funud i lenwi holiadur am Ganolfan Hyfforddiant Arlwyo a fydd yn agor yng Nghaernarfon? Byddwn yn ddiolchgar iawn i dderbyn eich barn. Cliciwch yma


15/08/14 Gwirfoddoli yn Te A Cofi

Bydd menter newydd a chyffrous yn cychwyn yn fuan yng Nghaernarfon, bydd ‘Te a Cofi’ yn agor ei ddrysau i gynnig cyfleoedd hyfforddi i bobl ifanc o fewn y maes arlwyo. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda rhedeg y ganolfan o ddydd i ddydd, a thrwy wirfoddoli ennill cymwysterau yn y meysydd canlynol - Cymorth Cyntaf, Codi a Chario, Iechyd a Diogelwch, gofal cwsmer, cyfathrebu, COSSH a llawer mwy.

Os oes genych ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu fod yn rhan o’r fenter newydd hon cysylltwch â ni:
gisda@gisda.co.uk / 01286 671153


05/08/14 Gwobrau Raffl

Hoffem ddiolch i’r canlynol am fod mor barod i roi gwobrau yn ein raffl yn ystod ein Diwrnod Hwyl:
·    Huws Gray
·    Modurdy B & K
·    Siop Trin Gwallt Elaines, Llanrug
·    Siop Eifion
·    Tafarn Glyntwrog
·    Taxi’s Ken
·    O.G.Owen and Son Ltd
·    Pantri Cymreig
·    Tafarn y Black Boy
·    Jakes, Caernarfon
·    Pic a Mics a Petal
·    From That to This
·    Aelodau o Staff

Diolch yn fawr iawn i bob un ohonynt.04/08/14 Nodyn Cadw'r Dyddiad

GISDABydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol GISDA yn cael ei gynnal ar yr
18fed o Fedi yn y Galeri yng Nghaernarfon am 2yp

Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei anfon yn y mis nesaf.

 04/08/14 Street Football Wales

Street Football WalesBu i ddau aelod o dim Peldroed Giants GISDA gael cyfle i fynd i dreialon Cymru ar gyfer Cwpan Digartref y Byd. Eleni bydd Cwpan Digartref y Byd yn cael ei gynnal yn Chile.

Bu I  James Fensome a Tom Sewell gymryd rhan yn y treialon, a bu Tom Sewell yn llwyddiannus yn cael lle yn nhîm Cymru ar gyfer Cwpan Digartref y Byd. Felly bydd yn hedfan i Chile I chwarae Pêl droed yn ystod mis Hydref. Byddwn yn eich diweddaru am hanes Tom yn Chile yn ystod mis Hydref.

Hoffai Tim Peldroed Giants GISDA ddiolch i Harri Morris am ei holl waith caled yn ystod y blynyddoedd diwethaf drwy drefnu ymarferion a mynd ar dîm i chwarae mewn cystadlaethau. Diolch yn fawr iawn iddo a pob lwc i’r dyfodol.

(Llun o Thomas Sewell a Harri Morris)


31/07/14 Diwrnod Hwyl

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein Diwrnod Hwyl a gafodd ei gynnal ddoe! Diwrnod llwyddiannus iawn er gwaethaf y tywydd gwael a gafwyd yn ystod y bore! Diolch yn arbennig i'r holl fudiadau a stondinau, Malcolm Allen, Steve Pablo, staff a phawb a ddaeth i fwynhau ei hunain. Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd at y raffl - bydd rhestr o gyfranwyr at y raffl a lluniau i’w gweld yma ar ein gwefan cyn diwedd yr wythnos.

Diolch i bawb!


08/07/14 Diwrnod Hwyl GISDA

fun day gisda

Bydd Diwrnod Hwyl GISDA yn cael ei gynnal yn y Cae Pêl Droed dros yr Aber, yng Nghaernarfon ar y 29ain o Orffennaf. O 11yb - 5yp.

Bydd mynediad am ddim ar mwyafrif o’r rhestr isod yn £1 yr un neu yn rhad ac am ddim.

Y gweithgareddau sydd ar gael yw:
·    Zip wire
·    Cwrs Antur
·    Wreslo Sumo
·    Gladiators
·    Cestyll Neidio
·    Peintio Wynebau
·    Mosaics
·    Sgiliau Syrcas
·    Beat bocsio
·    Cystadleuaeth gwisg ffansi
·    Cinemtic hefo sgrin a tent

Mae cystadleuaeth Gwisg Ffansi drwy gydol y diwrnod ar gyfer plant ac oedolion. Nid oes thema wedi ei osod. Mae’r catogoriau fel a ganlyn:
·    Plant dan 16oed
·    Oedolion
·    Tim Gwisg ffansi

Pob lwc I bawb fydd yn cystadlu.

Mae asiantaethau amrywiol ac ambell stondin crefftau am fod ar gael drwy gydol y dydd  mewn pabell fawr i gynnig gwybodaeth a chyngor neu i brynu ambell i beth. Bydd y Gwasanaeth Tan a Lori Ni I’w i’w gweld yno gystal.
Bydd fan fwyd yn gwneud paned a bwyd yn ystod y dydd - gyda burgers a thatws pob ar gael yno a bydd Cwn Poeth a pop corn i’w brynu o stondin Cinematic. 

Bydd amrywiaeth o berfformiadau byw i’w gweld yn ystod y dydd - Angylion Kelly yn dawnsio disgo, Majorettes a rhai grwpiau lleol. Malcom Allen fydd yn arwain y dydd, a rhannu gwobrau yn y seremoni wobrwyo fydd i’w gweld tuag at ddiwedd y dydd. Seremoni I wobrwyo ein pobl ifanc sydd wedi derbyn achrediadau Agored Cymru yn ystod y misoedd diwethaf yw’r seremoni hon.

Diwrnod llawn amrywiaeth gyda gweithgareddau o bob math ar gael i bobl ifanc a phlant. DEWCH YN LLU!


02/07/14: Swyddfa Newydd

Swyddfa NewyddBellach mae ein prif Swyddfa wedi symud o Dy Rhydalun a bellach wedi ei leoli ar y Maes yn hen adeilad Bob Parry.

Ein cyfeiriad newydd yw:
22/23 Y Maes
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2NA

Mae ein rhif ffon yn parhau I fod yr un rhif sef (01286) 671153.


02/07/14: Lluniau

Sesiwn Mosaic 01.07.14 - cliciwch yma
Grwp Rhieni - Cardiau Sul y Tadau - cliciwch yma
Sesiwn Graffiti - Caernarfon - cliciwch yma
Pel Droed Street Football Mis Mehefin - cliciwch yma
Grwp Rhieni - Sesiwn Clai - cliciwch yma
Sesiwn Graffiti Blaenau - cliciwch yma
Pel Droed Street Football 13eg Mai - cliciwch yma


01/07/14: Cerdded fyny’r Wyddfa

wyddfa snowdon

Bydd defnyddwyr gwasanaeth a rhai o staff GISDA yn cerdded fyny'r Wyddfa ar yr 8fed o Orffennaf ac maent yn gobeithio drwy wneud hyn godi arian tuag at Grant Cymorth Llaw sydd gan GISDA - sydd yn rhoi grantiau i bobl ifanc i fyw yn annibynnol. Felly os oes gennych bunt neu ddwy plis cyfrannwch drwy ddilyn y linc yma

Diolch!


10/06/14: Galw am grefftwyr lleol.

Ar Ddydd Mawrth 29ain o Orffennaf mae GISDA yn trefnu Diwrnod Hwyl ar y cae pêl droed dros yr Aber yng Nghaernarfon. Mae’r diwrnod wedi ei anelu at blant, pobl ifanc a theuluoedd. Fel rhan o’r diwrnod bydd pabell fawr ar gyfer stondinau crefftau. Rydym yn chwilio am grefftwyr a fuasai â diddordeb arddangos eu gwaith ar y stondinau yma. Byddwn yn gofyn i bob crefftwr dalu £10 am ei stondin a chyfraniad tuag at y raffl oddi ar eich stondin.

Os oes genych ddiddordeb mewn cael stondin cysylltwch ag Annes Siôn 01286 671153 neu dros e-bost Annes@gisda.co.uk


27/05/14: Lluniau

Sesiwn Marchogaeth - cliciwch yma
Grwp Rhieni - cliciwch yma
Sesiwn ar y Beiciau Cwad - cliciwch yma
Sesiwn Mosaic 22/05/2014 - cliciwch yma


15/05/14: Diwrnod Hwyl GISDA

Ar Orffennaf 29ain eleni byddwn yn cynnal Diwrnod Hwyl GISDA ar y cae pêl droed dros yr Aber yng Nghaernarfon. Bydd yn ddiwrnod o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd. Yn ystod y diwrnod byddwn yn codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau mae GISDA yn ei gynnig, cyfle i gael gwybodaeth gan wahanol asiantaethau a byddwn yn cynnig gweithgareddau o bob math i gadw eich plentyn yn ddiddan am ddiwrnod yn ystod gwyliau'r haf. Bydd mwy o wybodaeth am y digwyddiad i ddilyn.


02/05/14: Tŷ’r Ysgol yn newid dwylo

Tŷ’r Ysgol yn newid dwyloO’r 1af o Fai bydd adeilad Tŷ’r Ysgol, tu ôl i’r Ganolfan Ieuenctid yng Nghaernarfon, yn cael ei drosglwyddo i GISDA. Ers 2002 Cwmni’r Ifanc Tŷ’r Ysgol sydd wedi bod yn gyfrifol am yr adeilad, ond o Fai ymlaen cyfrifoldeb GISDA fydd yr adeilad. Bydd Tŷ’r Ysgol yn parhau i fod yn ganolfan wybodaeth i bobl ifanc yr ardal.

O Dy’r Ysgol y bydd prosiect newydd GISDA, Mentro Mlaen, yn cael ei redeg o fis Awst ymlaen. Prosiect yw hwn sydd wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr mewn grant am £500,000 dros gyfnod o 3 blynedd. Bydd y prosiect yn ariannu 5 aelod o staff newydd i weithio gyda phobl ifanc yn ardal i’w hannog i symud o gefnogaeth i gyflogaeth. Bydd gweithgareddau ffocws ar lwybr gwaith yn cael eu cynnal. Drwy’r gweithgareddau yma bydd pobl ifanc yr ardal yn cael cyfle i godi hyder, magu sgiliau, cael achrediadau gwaith a chael y cyfle i ennill tystysgrifau.


02/05/14: Fflatiau Tre Gof

Fflatiau Tre GofYn ystod yr wythnos diwethaf, bu i rai o’n defnyddwyr gwasanaeth symud i mewn i floc o fflatiau - Tre Gof - yng Nghaernarfon . Fflatiau un ystafell wely Cartrefi Cymunedol Gwynedd yw’r rhain, a GISDA yw’r asiant rheoli ar gyfer y bloc o fflatiau, dan gynllun Cefnogi Pobl.

Mae 7 fflat yn y bloc, ond mae un fflat yn cael ei ddefnyddio ar gyfer swyddfa i staff, gan y bydd un aelod o staff yn bresennol yn y swyddfa yn ystod y dydd. Bellach mae’r bobl ifanc wedi setlo i mewn i’w ffatiau ac yn mwynhau bod yno.


02/05/14: Sgips Arian i Achosion Gwerthfawr.

Sgips Arian i Achosion Gwerthfawr.Mae GISDA wedi ei dewis fel un o’r elusenau ar gyfer cynllun “Sgips Arian i Achosion Gwerthfawr” gan gwmni Gwynedd Skip and Plant Hire Ltd.

Yn ystod 2014, bydd Gwynedd Skip and Plant Hire yn peintio 8 o’r sgips yn arian. Bydd modd i gwsmeiriad archebu y sgipiau yma, a bydd canran o bris rhentu yn cael ei roi i un o’r tri elusen sydd wedi ei ddewis gan y cwmni. Mae GISDA wedi ei dewis i fod yn un o’r tri elusen yma. Bydd modd i gwsmeriaid ddewis yr elusen yr hoffent ei gefnogi a bydd canran o’r defnydd o sgip yna yn cael ei roi i’r elusen hono.

Felly os ydych yn penderfynu adnewyddu eich cartef, clirio eich gardd neu angen sgip am unrhyw reswm arall – beth am gefnogi GISDA drwy archebu sgip arian. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu ar cwmni drwy ffonio 01286 677487 neu ymweld a’i gwefan www.gwyneddskipandplant.co.uk


02/05/14: Marc HCDG

Marc HCDGBellach mae gan GISDA farc HCDG - sef Help a Chymorth i deuluoedd sydd wedi gwahanu. Mae’r rhaglen yma wedi ei greu i integreiddio gwasanaethau cefnogaeth sydd ar gael yn barod i gynorthwyo teuluoedd sydd wedi gwahân, i gydweithio ar gyfer lles pennaf y plant.
Mae’r marc yn rhoi sicrwydd i rieni fod ein mudiad yn hyrwyddo cydweithio rhwng rheini wedi iddynt wahanu.


04/04/14: Lluniau

Stensils a Mosaig - cliciwch yma


21/03/14: Gwbor Trechu Trosedd Blynyddol Yr Uchel Siryf 2014

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi derbyn un o Wobrau Trechu Trosedd Blynyddol Yr Uchel Siryf 2014 ar Fawrth 20fed. Gwobr oedd hon i gydnabod y gwaith a wnaed i gefnogi pobl ifanc ddigartref a’u teuluoedd ers 1985. Rydym yn ddiolchgar iawn am dderbyn y wobr gan yr Uchel Siryf Gwynedd - Marian Wyn Jones, a bydd yr arian a dderbyniwyd fel rhan o’r wobr yn mynd tuag at gynorthwyo pobl ifanc sydd mewn angen neu argyfwng a hefyd wrth iddynt symud i’w cartref eu hunain am y tro cyntaf.


21/03/14: Lluniau

Sw Môr Môn - cliciwch yma


18/03/14: Lluniau

Ar Y Wyddfa - cliciwch yma


14/03/14: Wyddfa

Ar ddydd Mawrth, Mawrth 18fed bydd 10 o ddefnyddwyr gwasanaeth GISDA yn cerdded i fyny’r Wyddfa. Wrth wneud hyn rydym yn gobeithio codi arian i’n mudiad. Rydym yn chwilio am bobl i’n noddi - felly os yr hoffech ein noddi gallwch wneud hyn drwy anfon neges decst GISD41 £x (faint yr hoffech gyfrannu) i 70070. Byddwn yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniad.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


06/03/14: Holiadur

Mae defnyddwyr gwasanaeth GISDA yn awyddus i gychwyn mentr ble fydd pobl bregus yn gallu mynd i fynychu gwahanol gyrsiau mewn lleoliad unigryw. Mae’r bobl ifanc wedi cynnal gweithdai adeiladu iwrt ac yn awyddus i ddefnyddio'r hyn maen nhw wedi ei ddysgu er lles pobl fregus eraill. Gweledigaeth y fenter yw i greu gofod sylfaenol a fydd yn leoliad i ddatblygu sgiliau, gwella iechyd meddwl a lles emosiynol. Bydd y fenter yn edrych ar ddenu twristiaid i Wynedd yn ogystal.

Rydym angen eich adborth chi, oes modd i chi cymryd rhyw 30 eiliad i lenwi’r holiadur isod os gwelwch yn dda

https://www.surveymonkey.com/s/V9GCPKB


28/02/14: Cais Llwyddiannus Mentro 'Mlaen.

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi newyddion arbennig o dda sef ein bod wedi bod yn llwyddiannus gyda'n cais Loteri gwerth £500,000. Bydd yr arian yn mynd i greu 5 swydd newydd dros 3 blynedd fydd yn cefnogi pobl ifanc Gwynedd i fentro o gefnogaeth i gyflogaeth. Gobeithiwn y bydd y prosiect yn dechrau o gwmpas mis Mehefin 2014. Bydd yn gyfle da i ni helpu pobl ifanc i greu mentrau bychain eu hunain a'u hannog i fod yn gwbl annibynnol. Enw'r prosiect fydd Mentro 'Mlaen!


06/02/14: Pecyn Codi Arian.

Pecyn Codi ArianEisiau codi arian i GISDA ond ddim yn siŵr iawn sut i wneud? Mae GISDA wedi cynllunio llyfryn i’ch helpu. Bydd y llyfryn yn rhoi cymorth i chi ar bob cam o'r broses codi arian...

Gyda’r arian mae GISDA yn ei dderbyn fel rhodd byddwn yn ei gadw ar wahân ac yn ei ddefnyddio fel rheol i gynorthwyo pobl ifanc sydd mewn angen neud argyfwng a hefyd wrth symud i mewn i’w cartref am y tro cyntaf.

Felly os ydych eisiau cymorth wrth godi arian - cymerwch gip ar y llyfryn, mae’n rhoi cymorth ar syniadau codi arian, diogelwch a thaflenni noddi. Cliciwch yma i weld y pecyn..


17/01/14: Cyfrannu i GISDA dros neges destun

text giving

Bellach mae modd cyfannu i GISDA drwy neges destun. Drwy anfon y neges GISD41 £xx (nifer yr hoffech ei gyfrannu) i 70070 gallwch gyfrannu at ein hachos. Bydd yn cael ei ychwanegu at eich bil ffon, ond bydd yr holl arian yn mynd i GISDA, a does dim tal ychwanegol am y neges.

Rydym angen eich cymorth i gefnogi pobl ifanc bregus.

 

23/12/13: Groto Sion Corn GISDA

O ganlyniad i’r tywydd gwael mae Groto Sion Corn GISDA a oedd i fod mewn iwrt ar y Maes yng Nghaernarfon wedi symud. Bydd y Groto yn cael ei gynnal yn yr Hen Halifax ar y maes yng Nghaenrarfon – Drws nesaf i HSBC. Dewch yn llu rhwng 12 – 4 yp. Cyfle i blant dderbyn anrheg ac i’r oedolion gael Mins Pei.

Dewch yn llu!


18/12/13: Iwrt Nadolig GISDA

poster nadolig Rhwng 12 a 4yh ar y 23ain o Ragfyr bydd cyfle i ymweld â Groto Nadolig GISDA ar y Maes yng Nghaernarfon. Bydd cyfle i weld Siôn Corn, derbyn anrheg a bwyta Mins Peis.
Bu I Iwrt GISDA gael ei greu yn ystod misoedd yr haf gan ddefnyddwyr gwasanaeth GISDA, dan arweinyddiaeth y gŵr o Hwngari Guyri Jakobfi. Yn ystod y cyfnod cafodd y bobl ifanc gyfle i ddysgu sgiliau saernïaeth adeiladu - sut i stemio a phlygu trellis a chreu trawstiau ar gyfer y to. Ar Ragfyr y 23ain bydd yr Iwrt yn cael ei weddnewid i groto hudol.
Dewch i ymweld â Siôn Cron - byddwch yn derbyn anrheg a chael cyfle i fwyta Mins Peis a theisennau brau am £3.50. Bydd yr arian sy’n cael ei godi ar y diwrnod yn mynd tuag at bobl ifanc sydd yn defnyddio gwasanaeth GISDA. Mae GISDA yn elusen sy’n cefnogi pobl ifanc a theuluoedd ifanc bregus i fyw eu bywydau yn annibynnol. Felly dewch i weld Siôn Corn ac i gefnogi GISDA

10/12/13: Mae GISDA bellach wedi cofrestru gyda Give as you Live.

Give and you Live
Gallai pob anrheg byddwch yn prynu'r Nadolig hwn godi arian i ni - ac nid oes angen i chi wario ceiniog yn fwy! Trwy 'Give as You Live' bydd dros 3,000 o siopau roi canran o beth bynnag rydych yn ei wario ar-lein i Gisda.

Rhowch gynnig arni heddiw a chodi arian i ni'r Nadolig hwn, dim ond drwy siopa ar-lein www.giveasyoulive.com/join/gisda.

 


04/12/13: GISDA yn llwyddiannus yn Miliynau’r Bobl

cael siecYn ystod yr wythnos diwethaf, mae GISDA wedi bod yn ymgeisio i ennill £50,000 gan Filiynau’r Bobl. Ar ddydd Gwener, 29ain o Dachwedd, daeth siec enfawr a chriw ffilmio ITV i mewn i ddatgan eu bod wedi ennill £50,000.

Mae Miliynau’r Bobl yn grant gan y Loteri Fawr ble mae cyfle i’r cyhoedd, drwy bleidlais ffon, ddewis yr enillydd. Bydd y £50,000 yn cael ei wario i agor caffi anffurfiol er mwyn darparu profiad gwaith, sgiliau newydd, hyder a’r cymhelliad i fyw bywydau annibynnol llwyddiannus i bobl ifanc. Bydd y caffi’n llawn cyfarpar i greu cinio a lluniaeth ysgafn a bydd pobl ifanc yn derbyn hyfforddiant mewn sgiliau coginio, dechrau eu busnes, hylendid bwyd ac iechyd a diogelwch.

Roedd modd pleidleisio ar gyfer Miliynau’r Bobl ar ddydd Mawrth y 26ain o Dachwedd, Er yr ymgyrchu brwd nid oedd GISDA yn llwyddiannus ar y dydd Mawrth. Roedd un siawns arall o ennill yr arian, a hynny yn y wobr bonws, a oedd yn cael ei gyhoeddi ddydd Gwener. Yn ystod y cyfarfod staff dydd Gwener yn Nhremadog, daeth staff ITV a’r Loteri i gyfarch y staff gyda siec o £50,000.

Dywed Gethin Evans, rheolwr prosiect GISDA
“Mae hyn yn anhygoel, wedi i ni golli dydd Mawrth doedden ni ddim yn disgwyl cael dim byd. ‘Roedd gweld y criw ffilmio yn cyrraedd efo’r siec yn arbennig, ac mae gwybod fod y prosiect yma yn cael ei ariannu yn wych gan y bydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc cael ddatblygu sgiliau ac i dderbyn achrediadau mewn amrywiol feysydd”.

Hoffai GISDA ddiolch yn fawr iawn i bawb am y gefnogaeth maent wedi ei dderbyn yn ystod ei hymgyrch ar gyfer Miliynau’r Bobl, ac yn arbennig i’r rhai a gododd y ffon i bleidleisio yn ystod y dydd Mawrth.


04/12/13: Lluniau

Cinematic - Diwrnod hwyl yr ŵyl CCG - cliciwch yma


28/11/13: Lluniau

Sesiwn Stensiliau yn Beumaris - cliciwch yma
Grwp Rhieni: Stensils - cliciwch yma


26/11/13: Rydym angen eich pleidlais!

posterMae’r llinellau ffon wedi agor ar gyfer Miliynau’r Bobl. Rydym angen eich pleidlais heddiw ar gyfer y siawns iennill £50,000. Os yn llwyddiannus byddwn yn agor Caffi Ni a fydd yn ofod o bobl ifanc gael hyfforddiant,gwirfoddoli a chodi hyder.

I bleidleisio ffoniwch 0871 62 68 167

Heddiw yw’r unig ddiwrnod y bydd modd i chi bleidleisio a bydd y llinellau ffon yn cau am hanner nos heno.

Diolch am eich cefnogaeth.


19/11/13: Lluniau

Ffilmio ar gyfer Miliynau’r Bobl - cliciwch yma


poster13/11/13: Rownd derfynol - Miliynau’r Bobl

Rydym wedi mynd i’r rownd derfynol gyda’r rhaglen deledu Miliynau’r Bobl – dyma'r poster!

Cliciwch arno i gael mwy o newyddion.

 


12/11/13: Lluniau

Coginio Calan Gaeaf Hafan - cliciwch yma


07/11/13: Lluniau

Dringo yn Harlech - cliciwch yma
Parti Calan Gaeaf Rhieni Ifanc - cliciwch yma


31/10/13: GISDA wedi mynd i’r rownd derfynol gyda’r rhaglen deledu Miliynau’r Bobl
Dyma ddatganiad I’r wasg yn nodi bod GISDA wedi mynd I’r rownd derfynol gyda’r rhaglen deledu Miliynau’r Bobl – bydd rhagor o wybodaeth ar gael o fewn yr wythnos nesaf. Byddem angen cymaint o gefnogaeth ar y noson gan bobl o Wynedd, Gogledd Cymru a thu hwnt bleidleisio i ni ennill £50,000! A fyddech cystal ac anfon y neges ymlaen i’ch cysylltiadau os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr iawn - cliciwch yma


24/10/13: Swyddi
Rydym yn chwilio am 6 weithiwr newydd i ymuno a’n tîm yma yn Gisda:
2 x Cefnogwr Teulu (Llawn amser)
1 x Cefnogwr Teulu (Rhan amser)
3 x Mentor Cyfoed.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


22/10/13: Lluniau

Grwp Rhieni Ifanc : Coginio Calan Gaeaf
- cliciwch yma
Adeiladu YURT- cliciwch yma


18/10/13: Lluniau

Lluniau Cyfarfod Blynyddol 2013 - cliciwch yma


10/10/13: Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Dyma Adroddiad Blynyddol 2012-2013 Gisda, hoffem ddiolch i bawb am eich cydweithrediad dros y flwyddyn ac rydym yn edrych ymlaen at y dyfodol!

Cliciwch yma i weld yr adroddiad


02/10/13: Prosiect Symud Ymlaen

Annwyl Gydweithwyr,
Mae Llamau a’u partneriaid CBSA, SOVA, GISDA a Youth Construction Trust wedi derbyn £3.3miliwn dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn helpu pobl ifanc sydd yn gadael gofal neu wedi troseddu i fentro i fewn i’r byd gwaith. Mae’r prosiect, Ar y Blaen yn cael ei gyflwyno gan y BIG Fund ac yn cael ei ariannu gan cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu sydd wedi bod yn segur am 15 mlynedd neu fwy. Mae’r penderfyniad ynglyn â sut mae’r arian yn cael ei wario wedi ei wneud gan gyfarwyddiadau polisi a gyflwynwyd i'r Gronfa Loteri Fawr gan Lywodraeth Cymru.
Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod y prosiect ar gyfer cyflwyno'r rhaglen hon yn cychwyn heddiw, Hydref 1af 2013. Bydd Symud Ymlaen/Moving Forward ar gael ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Bydd Symud Ymlaen/Moving Forward yn gweithio gyda 440 o bobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal a/neu sydd wedi troseddu, yn cynnig cefnogaeth, cymwysterau a 6 mis o brofiad gwaith â thâl. I fod yn gymwys mae angen i'r bobl ifanc fod yn 16 neu 17 oed wrth ddechrau’r prosiect.

Cyflwyniad Symud Ymlaen - cliciwch yma

Ffurflen Gyfeirio - cliciwch yma

Gallwch gael mwy o wybodaeth a lawrlwytho ffurflenni cyfeirio o’r wefan Symud Ymlaen/Moving Forward www.symfwales.org.uk a fydd yn cael ei lansio heddiw!

Mi fydd holl bartneriaid ar gael i ddod allan a siarad â chi neu eich timau / cydweithwyr ynghylch sut mae Symud Ymlaen/Moving Forward yn gweithio yn eich ardal chi. Bydd y map rhyngweithiol ar y wefan yn rhoi manylion cyswllt i chi mae hefyd croeso i chi gysylltu â'r tîm Symud Ymlaen/Moving Forward yn Llamau ar 02920 239585 a gofyn am Bridget Lafferty neu e-bostiwch Bridget: bridgetlafferty@llamau.org.uk

Os gwelwch yn dda e-bostiwch hwn ymlaen at eich cydweithwyr i helpu i gyrraedd pobl ifanc ar draws Cymru.

Rydym yn credu gyda'n gilydd gallwn helpu'r bobl ifanc sydd fwyaf agored i niwed, sydd bellaf i ffwrdd o gyflogaeth i ennill y sgiliau i gael gwaith.


01/10/13: Diolch

Hoffem ddiolch i bawb a fynychodd y Cyfarfod Blynyddol wythnos diwethaf – diwrnod llwyddiannus iawn!


25/09/13: Cyfarfod Blynyddol

Mae’r Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal dydd Iau yma yn y Galeri Caernarfon am 2.00pm, cofiwch nid yw hi’n rhy hwyr i gadarnhau eich bod yn mynychu’r cyfarfod. Os hoffech ddod I’r cyfarfod ac cael weld gwaith celf anhygoled y bobl ifanc, yna mae’n croeso I chi e-bostio fi neu rhoi galwad ffon i ni ar 01286 671153!


19/08/13: Swyddi

Rydym yn chwilio am ddau Weithiwr Prosiect yma yn Gisda. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


05/08/13: Lluniau

Pysgota 30.7.13 - cliciwch yma


05/08/13: Lluniau

Adeiladu YURT - cliciwch yma


05/08/13: Eisteddfod

Dewch draw i stondin Shelter Cymru dydd llun 3yh yn yr Eisteddfod i glywed Leanne Wood yn rhoi gair o gymorth i’r consortia newydd.


02/08/13: CINEMATIC
Mae Cinematic yn fenter sydd wedi ei cychwyn gan griw o bobl ifanc sydd yn derbyn cefnogaeth gan Gisda. Syniad y busnes ydi i gallu rhoi digwyddiadau adloniant arloesol ymlaen yn defnyddio sgrin enfawr symudol. Mae’r criw wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar yn creu hysbyseb i’r sgrin, cliciwch ar y linc i weld y hysbyseb yma:

http://www.youtube.com/watch?v=lYUw_v7aOdo

Am fwy o wybodaeth neu i logi’r sgrin cysylltwch a Gethin ar 01286 671153.


29/07/13: Gweithgareddau Siop Gwybodaeth:

Yn Mis Awst Bydd Gweithiwr Allweddol Lynda Roberts yn cynnig gweithgareddau cerdd yn siop gwybodaeth Gisda bob prynhawn dydd Iau i’r trigolion.

Bydd Agor Drysau hefyd yn cynnig gweithgareddau wahanol yno bob dydd gwener.


poster12/07/13: Gwahoddiad

Hoffwn wahodd chi i Gyfarfod Blynyddol Gisda yn y Galeri ar y 26ain o Fedi am 2.00yh. Gallwch gadarnhau eich preseondleb drwy e-bostio fi neu barry@gisda.co.uk , ffonio ein swyddfa neu cwlbhau’r ffurflen a dychwelyd yn ôl.

09/07/13: Gyfarfod Blynyddol Gisda

Lluniau Caiacio a Lluniau Sesiwn Stensiliau - cliciwch yma


27/06/13: Gyfarfod Blynyddol Gisda

Lluniau Dringo Tu Mewn - cliciwch yma


21/06/13: Cynllun Ar y Blaen

Newyddion Da – Mae GISDA wedi bod yn llwyddianus mewn cais am arian efo cynllun Ar y Blaen drwy’r Loteri fawr. Roedd hwn yn gais Cymru gyfan am 3.4miliwn ar y cyd efo Llamau, Sova a CBSA(Wales) Ltd. Cynllun fydd yn gweithio efo pobl ifanc sydd yn gadael gofal a/neu wedi troseddu 16/17 oed ydy hwn. Bydd yn dod a £138,000 i GISDA dros ddwy flynedd ar gyfer cyflogi dau swyddog prosiect. Am fwy o wybodaeth ewch i www.llamau.org.uk


21/06/13: Unedau Agored Cymru

Ers Medi 2011 mae GISDA wedi dosbarthu 176 o unedau Agored Cymru i 76 o unigolion. Mae gannom 18 o unedau ar ein fframwaith sydd yn cynnig rhywbeth i bawb. O unedau cyllido i goginio, dawns a sgiliau pêl-droed.


06/06/13: Llongyfarchiadau

Un o cyn ddefnyddwyr a cyn gweithiwr Gisda , Kelsey Jones wedi cael ei dewis i chwarae i dim pel droed digartref genethod cymru! - cliciwch yma


05/06/13: Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i fentor cyfoed a cyn-ddefnyddiwr gwasanaeth, Kelsey Jones sydd 'di cael ei dewis i chwarae i dîm pel-droed digartref Cymru. Fydd hi yn mynd i Wlad Pwyl yn mis Awst i gystadlu yng nghwpan y byd digartref i ferched. Da iawn Kelsey! Anhygoel!


03/06/13: Gisda yn adeiladu YURT

Mae GISDA wedi derbyn grant gan ‘Youth in Action’ I adeiladu YURT gydag arbenigwr o Ddenmarc - Gweler atodiad am fwy o wybodaeth. Cynllun cyffroes iawn!

Os oes gan unrhyw berson 16-25 diddordeb yn ymuno a’r cynllun, cysylltwch â ni ar 01286 671153


28/5/13: Diolch

Hoffem ddiolch i bawb yn Asda Caernarfon. Rydym wedi cael ein dewis gan y staff i dderbyn yr arian o bagiau sydd yn cael ei brynnu. Rydym wedi derbyn £1,616.62.


17/5/13: Diolch

Diolch yn fawr iawn ir bobl garedig iawn a gyfranodd tuag at Gisda yn Tesco Caernarfon ar y 17eg o Fai. Diolch hefyd i’r holl staff a defnyddwyr gwasanaeth a gwirfoddolodd eu hamser. Rydym wedi casglu £316.23. Bydd yr arian yma yn cael ei rhoi ar un ochr ir defnyddwyr gwasnaeth. Diolch pawb!!


23/04/13: Hi Pawb,

Roedd y digwyddiad diwethaf yn Tesco Caernarfon ar y 6ed o Ebrill yn gorfod cael ei ganslo gan nad oedd digon o bobl i fynychu. Felly rydym wedi ail drefnu i bacio bagiau a chodi ymwybyddiaeth o Gisda yn Tesco Caernarfon ar y 17fed o Fai sef ar ddydd Gwener i’w wneud yn haws i bobl fynychu. Byddem yn ddiolchgar iawn os bysa unrhyw berson yn gallu ein helpu – os oes gennych diddordeb mewn helpu Gisda yn y digwyddiad yma e-bostiwch neu ffoniwch yn ol i gadarnhau amseroedd.
Diolch yn fawr iawn!


19/04/13: Lluniau Diwrnod Mentora 10/4/13 a 17/4/13 - cliciwch yma


17/04/13: Newyddlen y Gwanwyn - cliciwch yma


08/04/13: Lluniau Rabbit Farm - cliciwch yma


05/04/13: Lluniau Sesiwn Mosaics Tremadog - cliciwch yma


03/04/13: Lluniau Street Football Wales Ebrill - cliciwch yma


18/03/13: Lluniau Garddio Blaenau Ffestiniog - cliciwch yma


18/03/13: Lluniau Graffiti Blaenau Ffestiniog - cliciwch yma


14/03/13: Lluniau Y Ganolfan Chwarae - cliciwch yma


13/03/13: Lluniau Graffiti - cliciwch yma


08/03/13: Swydd Cwnselydd (Rhan Amser) - cliciwch yma


22/02/13: Lluniau Beicio mynydd - cliciwch yma


21/02/13 : Os hoffech wirfoddoli i helpu Gisda godi arian drwy pacio bagiau yn Tesco Caernarfon ar 6/4/13 gadewch i ni wybod plîs.


21/02/13: Lluniau Lansio Canolfan Gwybodaeth - cliciwch yma


20/02/13 : Diolch i'r gwirfoddolwyr ddaeth i Tesco Bangor i godi arian Ddydd Sadwrn diwethaf - casglwyd £321 ar y diwrnod!


11/02/13: Mae Gisda yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu codi arian yn Tesco Bangor dydd Sadwrn nesaf 16/2/13 rhwng 10 y bore a 4 y prynhawn. Os rydych yn gallu rhoi awr new ddwy o’ch amser i helpu cysylltwch â lowridundee@gisda.co.uk os gwelwch yn dda. Mae hyn yn gyfle i bobl ifanc gael tystiolaeth tuag at y Bac Cymraeg hefyd.


24/01/13: Lluniau Diwrnod Mentora - cliciwch yma


04/01/13: Fideo Darparu Cefnogaeth a Chyfleoedd i Bobl Ifanc (Papur Dre, Cwmni Da a Choleg Menai) - cliciwch yma

04/01/13: Fideo Gweithgareddau GISDA (Papur Dre, Cwmni Da a Choleg Menai) - cliciwch yma


03/01/13: Lluniau Rhieni ifanc yn bowlio - cliciwch yma

03/01/13: Lluniau Gwneud Gingerbread Men - cliciwch yma

03/01/13: Lluniau Hyfforddiant mentor cyfoed - cliciwch yma

03/01/13: Lluniau Gwneud Torch Nadolig - cliciwch yma

21/12/12: Lluniau Cwis y Nadolig - cliciwch yma


18/12/12: Newyddlen y Nadolig - cliciwch yma


18/12/12: Lluniau parti Nadolig plant Gisda - cliciwch yma


logos
18/12/12: Mae Gisda wedi derbyn tystysgrif Gweithle Iach gan Simply Health – tystysgrif yn cael ei gyflwyno gan Jade Wright i Sian a’r staff.

 

staff   staff
     
tystysgrif
  staff

18/12/12: Gisda wedi ennill Ymgyrch Gronfa Banc Lloyds

yn y banc

Llun o Sian yn derbyn siec gan Jonathan Jenkins (Uwch Rheolwr Masnachol Banc Lloyds) a Steve Ancill, Rheolwr Banc Lloyds ym Mangor. Diolch I bawb am gefnogi Gisda.

 

 


27/11/12: Lluniau Cyfnewidfa Ieuenctid 'Drums for Peace' i Estonia- cliciwch yma


22/11/12: Lluniau Cinematic - cliciwch yma


01/11/12: Roedd hwn yn gyfnewidfa ieuenctid ‘Drums for Peace’ i Estonia ac aeth tri pherson ifanc o Gisda yno am wythnos gyda dau aelod staff.

Cliciwch yma i wrando ar Soundcloud


15/10/12: Lluniau Caiacio Môr a Garddio - cliciwch yma


01/10/12 Ymgyrch ‘Wish’ Daily Post

Annwyl pawb,

Rydym wedi cael ein cynnwys yn ymgyrch ‘Wish’ Daily Post o’r 2ail o Hydref 2012.

Mae £25,000 ar gael i rannu rhwng nifer o sefydliadau yn ardal Gogledd Cymru sydd wedi eu henwebu ac rydym ni yn y cymysg.

Sut mae’n gweithio? - Rhwng Hydref 2ail a Tachwedd 19eg bydd pedwar tocyn yn y papur newydd bob dydd. Mae gan bwy bynnag sy’n prynu’r papur y dewis i dorri’r tocynnau allan a’i rhoi ymlaen i ba sefydliad y dymunant. Ar ddiwedd yr ymgyrch mae’r sefydliadau yn cyfri’r maint o docynnau sydd ganddynt ac yn mynd a nhw i swyddfa’r Daily Post. Y mwy o docynnau sydd gennym, y fwy o’r arian rydym yn cael o’r pot.

Sut fedrwch chi helpu? – wrth:

- Os rydych yn prynnu’r papur eich hunain yn barod, rhoi’r tocynnau i Gisda, os dymunwch
- Dywedwch wrth eich ffrindiau, eich cymdogion a’ch cysylltiadau am yr ymgyrch
- Rhannu ar Facebook a Twitter yn ystod cyfnod yr ymgyrch
- roi poster i fyny mewn lleoliad effeithiol yn eich ardal – gofynwch i fi am boster – lowridundee@gisda.co.uk
- Gofyn i’ch siop leol sy’n gwerthu'r papur os bysant yn fodlon rhoi poster i fyny a hel y tocynnau i Gisda (mae gennym bosteri a gallwn gael fwy o focsys) - rwyf am ofyn i Siop Iwan yng Nghaernarfon, siop leol ym Mrynsiencyn ayb.
- Os rydych mewn cyfarfodydd gwaith – dywedwch wrth bawb am y cynllun
- Os rydych yn mynychu coleg, perthyn i grwp tu allan o waith, gofynnwch a gallwn roi poster i fyny a dywedwch wrthynt i gyd
- Efallai bydd ganddo’ch syniadau eich hunain? Gadewch i mi wybod!

Gydag ymgyrch fel hyn mae’n gweithio’n well os mae gennych nifer o bobl yn casglu ar eich rhan, heb orfod rhoi gormod o ymdrech iddo.

Bydd bocs yn nerbynfa Ty Rhydalun er mwyn roi tocynau i mewn hefyd.

Diolch yn fawr i chi!


21/09/12: Adroddiad Blynyddol 2011 - 2012 - cliciwch yma


Sinema ‘inflatable’
Mae pobl ifanc Gidsa wedi bod yn llwyddianus gyda’u cais am cyllid o £2500 gan y ‘Prince’s Trust’ I ddatblygu menter newydd, sef sinema ‘inflatable’. Dyma’u cyflwyniad…. - cliciwch yma


19/09/12: Newyddlen Diweddaraf - cliciwch yma


11/09/12: Swydd Gweithiwr Prosiect - cliciwch yma


Medi 07 2012

Twrnament Pel droed Medi 2012 - cliciwch yma i weld y lluniau


Awst 20 2012

Noson Wobrwyo GISDA - cliciwch yma i weld y lluniau


Awst 01 2012: Lluniau Gweithdy Celf De Gwynedd / Royal Opera House Llundain / Mosaig Gorffennaf 2012 - cliciwch yma

Awst 01 2012: Lluniau o'r Streetwise Opera Llundain

Awst 01 2012: O'r wasg: Homeless people centre stage at Royal Opera House


Gorffennaf 30 2012 - Cynllun Menter Cyfoed


Gorffennaf 03 2012

Cynllun Busnes GISDA 2012-2015 - cliciwch yma


02/07/12: Lluniau Gweithdy Mosaig - cliciwch yma

02/07/12: Lluniau Gweithdy Drymio Mehefin 2012 - cliciwch yma


Mai 23 2012

Pobl ifanc GISDA wedi recordio gyda Grassroots yn y siwdio yng Nghaerdydd wythnos yma - cliciwch yma

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »