Cwestiynau a ofynnir yn aml

image

Byddwn – mae gennym lety i 4 teulu yn yr ardaloedd canlynol:

• Caernarfon/Llanrug
• Y Felinheli/Blaenau Ffestiniog

Yn ogystal â darparu tai â chymorth, bydd GISDA yn dyrannu Gweithiwr Allweddol i bob person ifanc. Bydd y gweithiwr allweddol yn gweithio gyda’r person ifanc ar becyn cymorth, sy’n cael ei alw’n STAR, sy’n ceisio helpu’r person hwnnw i benderfynu ar y canlyniadau y mae am eu cael a sut bydd yn cyrraedd ei nod. Gall defnyddwyr wasanaeth hefyd cael mynediad i wasanaethau Gisda: Cynghorydd Personol, Cwnsela, Swyddog Cymodi ac i’r prosiect ‘Agor Drysau’.

Mae GISDA yn cynnig cymorth a llety i bobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed.

Cael cyngor am eich sefyllfa gan yr awdurdod lleol/adran digartrefedd. Bydd pob Adran Digartrefedd mewn Cyngor yn gallu rhoi cyngor i chi am eich sefyllfa neu’ch atgyfeirio at asiantaeth arbenigol sy’n gallu helpu. Hefyd mae Swyddogion Atal Digartrefedd gan y rhan fwyaf o Dimau Digartrefedd sy’n gallu’ch helpu.

Yng Ngwynedd mae GISDA yn cynnig gwasanaeth i bobl ddigartref ifanc sydd rhwng 16 a 25 mlwydd oed.
Efallai y bydd gennych hawl i gael tŷ a/neu gymorth drwy Adran Dai y Cyngor lleol. Gallech hyd yn oed gael eich ystyried yn rhywun sydd ag Angen Blaenoriaethol sy’n golygu bod dyletswydd gyfreithiol ar y Cyngor i ddod o hyd i rywle i chi aros.

Yng Nghymru, mae’r canlynol yn cael eu hystyried yn rhai sydd ag Angen Blaenoriaethol:

 • Menyw feichiog
 • Y rheini sydd â phlant sy’n ddibynnol arnynt yn ariannol
 • Y rheini sydd ag angen arbennig am eu bod yn hen, yn feddyliol anabl, yn gorfforol anabl neu oherwydd rheswm arbennig arall
 • Rhywun 16 neu 17 flwydd oed
 • Unrhyw berson 18, 19 neu 20 oed sydd mewn perygl penodol o gamfanteisio rhywiol neu ariannol
 • Person sy’n 18, 19 neu 20 oed sydd ar unrhyw adeg wedi’i faethu’n breifat, wedi byw mewn cartref plant neu wedi bod yng ngofal awdurdod lleol, awdurdod iechyd neu gorff gwirfoddol
 • Unrhyw berson sydd wedi dioddef trais domestig, sydd mewn perygl oddi wrth drais domestig neu a fyddai mewn perygl pe byddai’n dychwelyd adref
 • Person sydd wedi gwasanaethu cynt yn y lluoedd arfog ac sydd wedi bod yn ddigartref ers gadael y lluoedd hynny
 • Cyn-garcharor sy’n gadael y ddalfa ac sy’n ddigartref ers gadael y ddalfa sydd â chysylltiad lleol â’r ardal y mae’n dymuno ymgeisio i gael ei gartrefu ynddi

  Ond cofiwch – os mai chi sy’n gyfrifol am ddod yn ddigartref, neu fod ar fin dod yn ddigartref, mae’n bosibl na fydd gennych hawl i gael unrhyw gymorth gan y Cyngor o gwbl felly ystyriwch yn ofalus a oes rhaid i chi adael y lle yr ydych yn byw neu beidio.

  Rhifau ffôn yr Adrannau Tai/Cynghorau yng ngogledd Cymru yw:

Adran Digartrefedd Gwynedd
Caernarfon - 01286 679806
Bangor - 01286 679840
Dolgellau - 01341 424308
Pwllheli - 01758 704097
Ynys Môn - 01248 752267

Mae proses atgyfeirio i’w dilyn gan bob person ifanc sydd ag angen gwasanaeth.

Cam 1 – lle bydd y person ifanc neu’r asiantaeth yn cwblhau’r ffurflen atgyfeirio cam un gan roi manylion syml am ei sefyllfa bresennol. Hefyd gall alw GISDA ar 01286 671153 a rhoi ei fanylion i aelod o’r staff. Gall y person ifanc galw i mewn i Dy Rhydalun hefyd.

Cam 2 – Bydd y swyddog atgyfeirio’n cysylltu â’r person ifanc ac yn rhoi mwy o wybodaeth am GISDA a’r gwasanaeth y mae’n ei gynnig. Wedyn bydd yn cwblhau ffurflen atgyfeirio cam dau lle bydd y swyddog yn gofyn am fwy o wybodaeth gan y person ifanc am ei gefndir, ei sefyllfa bresennol a’r math o gymorth sydd ei angen arno.

Cam 3 – Bydd y swyddog atgyfeirio’n trefnu i gwrdd â’r person ifanc mewn lle cyfleus i’w gyflwyno ei hun a chwblhau rhan olaf yr atgyfeiriad.

Cam 4 – Os yw’r person ifanc yn gweithio gydag asiantaethau allanol eraill, bydd y swyddog atgyfeirio, ar ôl cael caniatâd gan y person ifanc, yn cysylltu â’r asiantaeth i gael mwy o wybodaeth am y cymorth y mae’n ei gael yn awr neu yr oedd yn ei gael o’r blaen gan yr asiantaeth honno.

Cam 5 – Ar ôl cael y wybodaeth uchod, bydd asesiad risg yn cael ei gwblhau a phenderfyniad yn cael ei wneud ynghylch a yw’r person ifanc yn addas i gael gwasanaeth gan GISDA.

Cam 6 – Os yw’r person ifanc yn gymwys i gael gwasanaeth, bydd yn cael ei roi ar restr aros GISDA, nes bydd Gweithiwr Allweddol yn cael ei ddyrannu iddo.

Mae’n anodd dweud am ba hyd y bydd person ifanc yn aros am gymorth, ond bydd y swyddog atgyfeirio yn eu arewinio tuag at asiantaethau eraill a sicrhau eu bod wedi edrych ar bob opsiwn ar gael i’r person ifanc.

 

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »