Cwnsela

image

Mae GISDA yn cynnig gwasanaeth cwnsela sy’n gyfrinachol, yn broffesiynol ac yn ddwyieithog, i bob un o’n defnyddwyr gwasanaethau. Mae Cwnselwyr GISDA i gyd yn aelodau ac wedi eu cofrestru gyda chorf proffesiynol cwnselwyr.

Beth yw pwrpas cwnsela?
Bydd gan bawb broblemau weithiau sy’n achosi pryder. Meddyliwch amdanynt fel jig-so dyrys lle mae’n anodd ffitio’r holl ddarnau at ei gilydd. Mae trafod problemau trwy gwnsela’n debyg i roi trefn ar yr holl ddarnau fel ein bod yn gallu dechrau gwneud llun sy’n gwneud mwy o synnwyr i ni. Weithiau bydd yn anodd siarad â rhieni neu ffrindiau am bethau sy’n achos pryder i ni. Mae cwnselydd yn rhywun y galwch siarad ag ef/hi mewn ffordd wahanol, rhywun a fydd yn gwrando arnoch yn ofalus iawn, na fydd yn eich barnu neu’n dweud wrthych beth i’w wneud. Pwrpas cwnsela yw’ch helpu i weld yr atebion eich hun, i wneud penderfyniadau a dewisiadau ac i edrych ar bethau’n wahanol. Gall eich helpu i deimlo’n well amdanoch eich hun.

Pa fath o bethau a fydd y bydd pobl yn siarad amdanynt yn ystod cwnsela?

• Beth bynnag sy’n bwysig iddynt neud beth bynnag sy’n achosi pryder iddynt. Gallai fod yn llawer o bethau gwahanol.
• Beth bynnag sydd wedi bod are u meddwl - does dim sy’n rhy fach neu fawr i’w drafod a chwnselydd. Drwy rannu’ch meddyliau , efallai y byddwch n gallu gweld beth fyddai’r dewis gorau i chi.
• Beth bynnag y bydd pobl yn ei drafod gyda chwnselydd, bydd yn gyfrinachol. Ni fydd cwnselwyr yn torri cyfrinachedd oni bai fod lle i gredu bod rhywun men perygl o gael niwed.

Fel arfer bydd pobl yn trefnu cwrdd â chwnsleydd yn rheolaidd ar adeg cyfleus ac mewn lle diogel.

Yn GISDA gallwch alw heibio, rhoi galwad i ni, gofyn i weithiwr allweddol eich cyfeirio, neu anfon neges destun neu e-bost atom i drefnu apwyntiad preifat.


Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »