Cyflawniadau

image

Nifer o fuddiolwyr
Rhwng 1989 a 2012 mae GISDA wedi cynorthwyo dros 2000 o bobl ifanc ledled Gwynedd.

Buddsoddwyr Mewn Pobl
Mae GISDA wedi derbyn a chadw’r achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl ers 1990. - cliciwch yma am fwy.

Clywed 
Dechreuodd prosiect Clywed yn 2001 – Mae’n ffordd o asesu pa mor dda y mae asiantaethau’n gwrando a chlywed llais plant a phobl ifanc wrth gynllunio a darparu eu gwasanaethau.
Mae Clywed yn grŵp o bobl ifanc asesu cwmniau ac asiantaethau amrwyiol i weld a yw plant a phobl ifanc yn cael croeso a pharch. Byddant yn edrych i weld pa mor fodlon yw plant a phobl ifanc ar y gwasanaeth, a faint o sylw maent yn gael. Os yw’r asiant dan sylw’n gwrando ar blant a phobl ifanc ac yn eu croesawu, byddant yn cael tystysgrif 'Clywed' am flwyddyn.
Bydd prosiect Clywed yn ymweld â phob asiantaeth unwaith bob tair blynedd i gynnal adolygiad. Bydd pob asiantaeth sy’n dangos logo Clywed yn cwblhau ffurflen hunanasesu bob blwyddyn.
Mae GISDA wedi cadw logo Clywed ers 2001.

Statws o dan y Fframwaith Cefnogi Pobl
Yn 2002 fel rhan o’r fenter newydd o dan y fframwaith cefnogi pobl, cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei bwriad i gyflwyno cynllun achredu ar gyfer darparwyr gwasanaethau cymorth. Mae’r cynllun achredu yn sicrhau bod Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn hyderus bod asiantaethau sy’n darparu tai a chymorth efo’r gofynion sylfaenol o lywodraethu a chywirdeb, diogelwch cyllidol a safonau i sicrhau bod eu gwasanaethau yn ael eu darparu o gyrff cyfrifol. Cyfarfu Gisda a’r meini prawf a rhoddwyd y statws Darparwr Cymorth Achrededig yn 2003.
.
‘Gwobr Gweithle Iach’
Mae’r Wobr Gweithle Iach yn cydnabod y cyfraniad mae sefydliadau o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus yn ei wneud i les y gweithwyr. Mae enillwyr y wobr yn rhoi cyfleoedd ac amrywiaeth o fentrau i’r gweithwyr sy’n helpu i gadw eu gweithle yn iach a frwdfrydig. Yn 2012 cawsom ein gwobr Gweithle Iach gan Simply Health ac rydym yn falch iawn o hyn. Am fwy o wybodaeth ewch i www.simplyhealth.co.uk

Draig Werdd
Mae’r Ddraig Werdd yn safon sy’n cydnabod rheolaeth amgylcheddol ac effeithiol fesul cam. Mae’r safon yn cynnig system rheoli amgylcheddol sy’n berthnasol i anghenion penodol cwmnïau a sefydliadau ac yn gwobrwyo camau a gymerir i gyflawni gwelliannau amgylcheddol. Yn gynnar yn 2013 cawsom ein hachredu a’r marc barcud Draig Werdd sy’n profi ein hymrwymiad i’r amgylchedd.

Cyflogwr Ystyriol
Rydym hefyd wedi llwyddo i gyrraedd safonau'r 'Cyflogwr Ystyriol' sydd yn dangos ein cefnogaeth i faterion iechyd meddwl o fewn y gweithle. Am fwy o wybodaeth ewch i www.mindfulemployer.net

Marc HCDG
Mae gennym farc HCDG - sef Help a Chymorth i deuluoedd sydd wedi gwahanu. Mae’r rhaglen yma wedi ei greu i integreiddio gwasanaethau cefnogaeth sydd ar gael yn barod i gynorthwyo teuluoedd sydd wedi gwahanu, i gydweithio ar gyfer lles pennaf y plant. Mae’r marc yn rhoi sicrwydd i rheini fod ein mudiad yn hyrwyddo cydweithio rhwng rheini wedi iddynt wahanu. Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.sortingoutseparation.org.uk/en/hssf-mark-hub/

Gwobr Iechyd Gweithle Bach
Mae Gwobr Iechyd Gweithle Bach yn rhoi cydnabyddiaeth i gyflogwyr am y ffordd y maent yn ymdrin â gofal iechyd a lles eu staff.
Am fwy o fanylion am y Wobr Iechyd Gweithle Bach ewch i ymweld â’r wefan www.healthyworkingwales.com

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »