Cynhwysiant Gweithredol

image

Maen Prawf
NEET (Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant)
Rhwng 16-24 oed, strand 1
Rhwng 18-24 oed, strand 2
Yn byw yng Ngwynedd. Os yn ddigartref, yn treulio’r rhan fwyaf o amser yng Ngwynedd.
Bydd GISDA yn edrych i weld os yw’r cyfranogwr mewn ardal Cymunedau’n Gyntaf, ble byddwn angen gwirio os nad ydynt mewn cyswllt â phrosiect Cymunedau i Waith.

Y Prosiect
Yn gryno, bydd y prosiect yn ffocysu’n bennaf ar baratoi pobl ifanc at gyflogaeth gynaliadwy i’r dyfodol. Ein dull yw gweithio’n holistig gyda’r unigolion gan deilwra’r darpariaethau o amgylch eu hanghenion. Byddwn hefyd, os yn berthnasol, yn gweithio’n agos gyda’r cyfeirwyr er mwyn osgoi dyblygiad o wasanaethau ac i sicrhau ein bod ni’n darparu’r gwasanaeth mwyaf addas i gyfranogwyr.

Bydd pawb yn cychwyn ar strand 1 gyda gweithiwr prosiect a fydd yn asesu eu parodrwydd i waith a chefnogi’r person ifanc i ddatblygu sgiliau cyn-gyflogaeth.

Rydym yn cynnig amrediad o gyrsiau grŵp a sesiynau unigol yn ymdrin ag ystod eang o faesau gwahanol. Yn ogystal â sesiynau rheolaidd o adeiladu CV, blasu gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli a thechnegau cyfweliad a gysylltir â chyn-gyflogaeth, byddwn hefyd yn edrych ar sgiliau ysgafn megis adeiladu hyder a rheoli dicter a sgiliau byd gwaith cyffredinol, fel y bo'n briodol i’r unigolyn. Ble’n briodol, gall cyfranogwyr fuddio o gyllidebu, cynnal tenantiaeth, llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a sesiynau diogelwch digidol. Mae’r sesiynau yn gyffredinol yn rhai rhyngweithiol a gellir eu gosod yn y celfyddydau, ysgrifennu creadigol, cerddoriaeth, coginio, Theatr Fforwm neu sesiynau awyr agored.

Unwaith y bydd y cyfranogwr yn dewis ar leoliad gwaith priodol, byddwn yn cysylltu gyda’r cyflogwyr addas a sicrhau lleoliad gwaith taledig i’r cyfranogwr. Bydd y cyflogwr a’r person ifanc yn cael eu cefnogi drwy gydol y broses. Bydd y cyflogau’n gyflogau lleiafswm a delir gan GISDA.
Pan fydd y person ifanc yn cychwyn gwaith byddant ar strand 2. Mae strand 2 dim ond yn cychwyn unwaith y mae cyfranogwyr yn troi’n 18 ond gellir chwilio am leoliad addas o flaen llaw.

Lleoliadau Gwaith:
Rhan amser 16 awr yr wythnos.
Llawn amser 35 awr yr wythnos.
Cynigir lleoliadau 16 wythnos a 26 wythnos ar sail llawn amser neu ran amser.

Gellir gwneud cyfeiriadau i:
hyfforddiant@gisda.co.uk

Unwaith y bydd cyfeiriad yn cael ei wneud byddwn yn gwneud ffurflen cymhwyster cychwynnol gyda’r person ifanc ac y mae croeso i gyfeirwyr fynychu. Bydd cefnogaeth yn parhau drwy gydol y lleoliad gwaith.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

neu cysylltwch â Lee Duggan

lee@gisda.co.uk
077 9978679
01286 672045


 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »