Gweithwyr Allweddol

image

Bydd gweithiwr allweddol GISDA yn cefnogi'r bobl ifanc o ddydd i ddydd. Bydd y gweithiwyr allweddol yn defnyddio'r system star i adnabod anghenion cefnogaeth pobl ifanc. Byddan wedyn yn cytuno ar gynllun cefnogaeth gyda’r person ifanc, all gynnwys gweithio ar  ystod eang o  faterion megis, adeiladu hyder, ffeindio gwaith ,cael profiadau o wirfoddoli neu hyfforddiant. Cynnal sesiynau rheoli dicter. Cefnogi pobl ifanc sydd yn camddefnyddio sylweddau, cefnogi pobl ifanc i gyllido a pharatoi ar gyfer byw yn annibynnol a llawer mwy.

Bydd y gweithiwr allweddol yn gweithio yn agos gyda’r defnyddwyr gwasanaeth ac yn eu cyfeirio at asiantaethau allanol, colegau a phrosiectau mewnol y cwmni fel Mentro Mlaen a Rhieni Ifanc Ni. Y gobaith yw gyda’r gefnogaeth a’r anogaeth  gywir  y gall yr unigolion edrych ymlaen at ddyfodol cadarnhaol, beth bynnag eu cefndir.

Bydd gweithiwr allweddol GISDA yn gweithio yn ardaloedd Gogledd Gwynedd neu Dde Gwynedd.Prosiect Gogledd Gwynedd (Arfon) –

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys llety a chefnogaeth i bobl ifanc mewn:-

1 Hostel yng Nghaernarfon i 8 o bobl sengl
Bloc o 6 fflat i bobl sengl
4 hostel i deuluoedd, dau yng Nghaernarfon, un yn Llanrug ac un yn Felinheli.
Gwasanaeth cymorth yn ôl yr angen i o leiaf 25 o bobl ifanc sy’n eu helpu yn eu cartref teuluol, eu cartref eu hunain a/neu mewn llety gwely a brecwast.

Mae swyddfa’r prosiect hwn yn Hostel Hafan a’r staff ar hyn o bryd yw rheolwr, uwch weithiwr allweddol, 4 gweithiwr allweddol,3 gweithiwr cefnogol a 1 aelod staff cysgu i mewn.

Prosiect De Gwynedd (Dwyfor/Meirionnydd):

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys llety a chefnogaeth mewn:-

2 hostel ym Mlaenau Ffestiniog, y ddau â lle i 4 o bobl sengl
2 dŷ i’w rhannu yn Nolgellau, y ddau â lle i 2 o bobl sengl
1 hostel i deulu ym Mlaenau Ffestiniog
Gwasanaeth cymorth yn ôl yr angen i bobl ifanc sy’n eu helpu yn eu cartref teuluol, eu cartref eu hunain a/neu mewn llety gwely a brecwast.

Mae swyddfa’r prosiect hwn yn Yr Hen Co-Op, 49 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog a’r staff ar hyn o bryd yw rheolwr, uwch weithiwr allweddol, 3 gweithiwr allweddol,2 weithiwr cefnogol a 1 aelod staff cysgu i mewn.

Mae GISDA yn cynorthwyo pobl ifanc sengl a theuluoedd rhwng 16 a 25 oed mewn gwahanol brosiectau tai yng Ngwynedd. Polisi drws agored sydd gan GISDA a gall defnyddwyr gwasanaethau gael mynediad at ein gwasanaethau ar unrhyw adeg (mae gennym linell gymorth 24 awr).

Gwelwch y map - cliciwch yma

Ar ôl gwneud asesiad cynhwysfawr cychwynnol o’u hanghenion, bydd darpar ddefnyddwyr gwasanaethau’n cael eu rhoi ar ein rhestr aros nes byddwn yn dod o hyd i lety addas. Wedi i ni neilltuo llety mewn prosiect sy’n cael ei reoli gan GISDA, bydd gweithiwr allweddol yn cael ei ddyrannu i’r defnyddiwr gwasanaethau. Gyda’i gilydd byddant yn cynllunio pecyn cymorth, gan ddefnyddio model canlyniadau STAR. Bydd y cynllun cymorth yn unigryw i’r unigolyn a chaiff ei adolygu bob mis. Gall y cymorth sydd ei angen fod yn gymysgedd o wasanaethau a gaiff eu darparu’n fewnol neu’n allanol e.e. atgyfeirio at CAIS, Gyrfa Cymru, Ymddiriedolaeth y Tywysog etc.

Rhoddir cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i ddatblygu, neu i gadw’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i fyw’n annibynnol. Hynny yw, y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i gyflawni’r tasgau arferol sy’n gysylltiedig â rhedeg eich cartref eich hun, a’r hawliau a’r cyfrifoldebau sy’n cyd-fynd â meddiannu cartref. Tasgau a fyddai, o beidio â’u cyflawni’n ddigonol, yn arwain at fethiant o ran hawl neu allu’r unigolyn i ddal i fyw yn y cartref hwnnw, e.e.


Y gallu i dalu’ch costau tai (rhent, morgais etc.) er mwyn peidio â cholli meddiant.

Y gallu i dalu’ch biliau cyfleustodau a threfnu i ddarparu gwasanaethau’n briodol i gynnal y cartref fel ei fod yn addas i fyw ynddo.

Y gallu i gadw’r cartref yn ddiogel, e.e. drwy gynnal dyfeisiau technegol neu reoli mynediad gan ymwelwyr.

Y gallu i gynnal iechyd a diogelwch yn y cartref, yn cynnwys cadw’r adeilad mewn cyflwr diogel, defnyddio offer yn ddiogel a hylendid.

Y sgiliau byw ymarferol sydd eu hangen i fyw’n annibynnol, fel coginio a gwybodaeth am faethiad a gorchwylion y cartref fel golchi dillad.

Y gallu i greu lle sefydlog o fewn y gymuned, e.e. defnyddio cyfleusterau cymunedol neu ddatrys anghydfodau â chymdogion.


Bydd anghenion unigolion yn amrywio ond yr un yw ein nod ar gyfer pawb - eu grymuso fel bod ganddynt y sgiliau y mae arnynt eu hangen i allu byw’n annibynnol a gwireddu eu potensial.

 

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »