Gwerthoedd

image

Mae GISDA yn credu mewn pobl ifanc, waeth beth fo’u hamgylchiadau, eu rhyw, eu hil, eu hanabledd na’u hymddygiad. Credwn mewn pobl ifanc sydd wedi eu cam-drin, pobl ifanc bregus a phobl ifanc heb gefnogaeth teulu. Byddwn yn eu cefnogi, yn sefyll yn gadarn drostynt ac yn ceisio sicrhau bob cyfle fel y gallant gyrraedd eu potensial mewn bywyd, Rydym yn gwneud hyn am ein bod yn credu mewn pobl ifanc. Ein nod yw gwella ansawdd bywyd a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yn ein cymdeithas.

Gonestrwydd
Rydym yn darparu gwasanaeth gonest a diffuant i bobol ifanc bob amser.

Parch
Rydym yn parchu’r unigolyn, parchu ei deimladau, credo a’i hawliau

Gwrando a Chlywed
Rydym yn ymrwymo i wrando a chlywed llais y person ifanc gan gymryd pob cam posibl i eirioli ar ei ran. Byddwn yn cymryd pob cam posibl i ymateb i lais y person ifanc a cheisio cwrdd ag unrhyw angen os yn bosibl.

Hyrwyddo Cyfle Cyfartal a pharchu amrywiaeth
Mae GISDA yn parchu unrhyw wahaniaeth ymysg staff, gwirfoddolwyr a’r defnyddwyr gwasanaeth ac yn parchu’r amrywiaeth. Wrth benodi staff newydd, dyrchafu staff presennol, derbyn cyfeiriad newydd fe sicrhawn bob amser na fyddem yn gwahaniaethu ar sail hil, lliw, tarddiad ethnig, cenedligrwydd, crefydd, anabledd, rhyw, tueddfryd rhywiol, oedran, statws priodasol, cefndir troseddu amherthnasol, cyfrifoldeb dros ddibynyddion, statws economaidd na gwerthoedd gwleidyddol.

Ymbweru a Galluogi
Byddwn yn ymrwymo i sicrhau bod pob defnyddwyr gwasanaeth yn cael y cyfle i ennill y sgiliau angenrheidiol i’w ymbweru a’u galluogi i fyw bywyd annibynnol. Ein nod yw cynyddu gwydnwch a hyder pobl ifanc i sicrhau eu bod wedi’u harfogi gyda’r strategaethau i ymdopi gyda heriau bywyd.

Yn ychwanegol i’r uchod mae pob aelod o staff yn ymrwymo at werthoedd y cod ymarfer Cyngor Gofal Cymru.

Rydym hefyd fel cwmni yn awyddus i fod mor gyfeillgar â phosibl tuag at yr amgylchedd. Mae gennym god ymarfer ac yn ddiweddar rydym wedi llwyddo I dderbyn achrediad y “ddraig werdd” sydd yn nodi ein ymrywmedigaeth tuag at y’r amgylchedd.

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »