Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

03/09/14 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol GISDA yn cael ei gynnal ar y 18fed o Fedi am 2yp, yn y Galeri yng Nghaernarfon.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma neu cysylltwch â ni annes@gisda.co.uk

21/08/14 Holiadur

Oes modd i chi gymryd dau funud i lenwi holiadur am Ganolfan Hyfforddiant Arlwyo a fydd yn agor yng Nghaernarfon? Byddwn yn ddiolchgar iawn i dderbyn eich barn. Cliciwch yma


15/08/14 Gwirfoddoli yn Te A Cofi

Bydd menter newydd a chyffrous yn cychwyn yn fuan yng Nghaernarfon, bydd ‘Te a Cofi’ yn agor ei ddrysau i gynnig cyfleoedd hyfforddi i bobl ifanc o fewn y maes arlwyo. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda rhedeg y ganolfan o ddydd i ddydd, a thrwy wirfoddoli ennill cymwysterau yn y meysydd canlynol - Cymorth Cyntaf, Codi a Chario, Iechyd a Diogelwch, gofal cwsmer, cyfathrebu, COSSH a llawer mwy.

Os oes genych ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu fod yn rhan o’r fenter newydd hon cysylltwch â ni:
gisda@gisda.co.uk / 01286 671153


05/08/14 Gwobrau Raffl

Hoffem ddiolch i’r canlynol am fod mor barod i roi gwobrau yn ein raffl yn ystod ein Diwrnod Hwyl:
·    Huws Gray
·    Modurdy B & K
·    Siop Trin Gwallt Elaines, Llanrug
·    Siop Eifion
·    Tafarn Glyntwrog
·    Taxi’s Ken
·    O.G.Owen and Son Ltd
·    Pantri Cymreig
·    Tafarn y Black Boy
·    Jakes, Caernarfon
·    Pic a Mics a Petal
·    From That to This
·    Aelodau o Staff

Diolch yn fawr iawn i bob un ohonynt.


04/08/14 Nodyn Cadw'r Dyddiad

GISDABydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol GISDA yn cael ei gynnal ar yr
18fed o Fedi yn y Galeri yng Nghaernarfon am 2yp

Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei anfon yn y mis nesaf.

 04/08/14 Street Football Wales

Street Football WalesBu i ddau aelod o dim Peldroed Giants GISDA gael cyfle i fynd i dreialon Cymru ar gyfer Cwpan Digartref y Byd. Eleni bydd Cwpan Digartref y Byd yn cael ei gynnal yn Chile.

Bu I  James Fensome a Tom Sewell gymryd rhan yn y treialon, a bu Tom Sewell yn llwyddiannus yn cael lle yn nhîm Cymru ar gyfer Cwpan Digartref y Byd. Felly bydd yn hedfan i Chile I chwarae Pêl droed yn ystod mis Hydref. Byddwn yn eich diweddaru am hanes Tom yn Chile yn ystod mis Hydref.

Hoffai Tim Peldroed Giants GISDA ddiolch i Harri Morris am ei holl waith caled yn ystod y blynyddoedd diwethaf drwy drefnu ymarferion a mynd ar dîm i chwarae mewn cystadlaethau. Diolch yn fawr iawn iddo a pob lwc i’r dyfodol.

(Llun o Thomas Sewell a Harri Morris)


31/07/14 Diwrnod Hwyl

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein Diwrnod Hwyl a gafodd ei gynnal ddoe! Diwrnod llwyddiannus iawn er gwaethaf y tywydd gwael a gafwyd yn ystod y bore! Diolch yn arbennig i'r holl fudiadau a stondinau, Malcolm Allen, Steve Pablo, staff a phawb a ddaeth i fwynhau ei hunain. Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd at y raffl - bydd rhestr o gyfranwyr at y raffl a lluniau i’w gweld yma ar ein gwefan cyn diwedd yr wythnos.

Diolch i bawb!


Darllen mwy

 

 
 

 

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »