'Mentro 'Mlaen - Y Prosiect

image

Mae Mentro Mlaen yn brosiect tair blynedd sydd ar gael i bobl ifanc er mwyn eu cynorthwyo a’u cefnogi i symud o gefnogaeth i gyflogaeth. Trwy fod yn rhan o’r prosiect, gobeithir y bydd y bobl ifanc yn teimlo’n fwy hyderus, yn cael mynediad at waith, a thrwy hyn symud ymlaen i fyw yn annibynnol.

Byddant yn anelu i wneud hyn drwy gynnig:

• Gweithgareddau
• Achrediadau
• Cefnogaeth
• Sefydlu Mentrau Cymdeithasol
• Gweithdai Datblygu Sgiliau perthnasol I Waith

Yn ychwanegol at hyn mae’r prosiect yn cynnig Ymyrraeth Therapiwtig, i gefnogi'r bobl ifanc, i gynyddu hyder a’u hymdeimlad o hunan-barch. Drwy gynnig amrywiol weithgareddau bydd hyn yn datblygu sgiliau Cyfathrebu, Gwydnwch Emosiynol a’r gallu i bobl ifanc feddwl yn bositif a chadarnhaol am bethau. Bydd y ddarpariaeth yma yn cael ei deilwra’n arbennig ar gyfer yr unigolyn.

Byddwn hefyd yn cynnig mynediad hwylus i gyfleoedd brofiad gwaith a gwirfoddoli, trwy sefydlu Mentrau Cymdeithasol o fewn GISDA. Byddwn yn gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu’r mentrau hyn, er mwyn datblygu eu sgiliau a’u profiadau, a chael elfen o berchnogaeth dros y fenter, a fydd yn brofiad gwerthfawr iddynt wrth symud ymlaen i fyd gwaith. Ar hyn o bryd mae 3 Menter Gymdeithasol o fewn GISDA, y gall pobl ifanc ddod yn rhan ohonynt:

• Cwmni Glanhau GISDA
• Caffi Te a Cofi, Caernarfon
• Cinematic

Wrth weithio gyda phobl ifanc, byddwn yn rhoi’r cyfle iddynt i gynorthwyo wrth sefydlu, rhedeg a marchnata’r Mentrau Cymdeithasol, a fydd yn rhoi elfen o berchnogaeth iddynt o’r cwmni ac yn cynnig achrediad ynghyd a sgiliau a phrofiadau drwy wneud hyn.

Am fanylion pellach am y prosiect cysylltwch â Nia Griffith ar 01286 671153


Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »