'Mentro 'Mlaen

image

‘Mentro ‘Mlaen yw cynllun diweddaraf GISDA, a fydd yn cychwyn gweithredu am dair blynedd o fis Awst 2014, hyd at 2017. Nod y cynllun, yw arfogi pobl ifanc Gwynedd gyda sgiliau, ac yn ei dro datblygu hyder, i’w galluogi i fentro ymlaen o gefnogaeth i gyflogaeth. 

Bydd y cynllun yn darparu amrywiaeth o weithgareddau addas a pherthnasol i ddatblygu sgiliau byd gwaith - er enghraifft Rheoli Amser, Cyfathrebu, Datrys Problemau, a gweithdai penodol ar sut i fynd ati i ymgeisio am swyddi, gyda chefnogaeth. Canlyniad nifer o’r gweithgareddau a hyfforddiant fydd a’r gael yw achrediadau Agored Cymru, a hyderwn y bydd hyn yn cyfrannu tuag at dwf mewn hunanhyder person ifanc. Law yn llaw a’r elfen gweithgareddau a hyfforddiant, gan yn aml ddeillio yn uniongyrchol o’r gweithgareddau hynny, bydd syniadau am fentrau cymdeithasol yn cael eu meithrin, a’u datblygu fel bo’n addas ar y cyd a phobl ifanc, gan gynnig profiad gwaith, cyfleon gwirfoddoli, a lleoliadau gwaith iddynt, er mwyn eu cynorthwyo ar y llwybr o fynd o gefnogaeth i gyflogaeth.

Yn ogystal â chefnogaeth er mwyn cael mynediad i waith, mae elfen arall bwysig i’r cynllun, sef Ymyrraeth Therapiwtig. Trwy’n Uwch-weithiwr Therapiwtig, fe fyddwn yn ceisio mynd ati i liniaru ychydig ar rai o’r elfennau sydd yn effeithio ar berson ifanc, trwy wasanaethau Cymodi, Cyfiawnder Adferol, Gweithdai Rheoli Dicter, Eiriolaeth ac yn y blaen, er mwyn cefnogi datblygiad personol y person ifanc.

O gyflawni’r nodau hyn, y gobaith yw y bydd pobl ifanc yn ennill sgiliau a chael profiadau a fydd yn eu galluogi i allu byw yn annibynnol.

 

image

Mae Mentro Mlaen yn brosiect tair blynedd sydd ar gael i bobl ifanc er mwyn eu cynorthwyo a’u cefnogi i symud o gefnogaeth i gyflogaeth. Trwy fod yn rhan o’r prosiect, gobeithir y bydd y bobl ifanc yn teimlo’n fwy hyderus, yn cael mynediad at waith, a thrwy hyn symud ymlaen i fyw yn annibynnol.

Byddant yn anelu i wneud hyn drwy gynnig:

• Gweithgareddau
• Achrediadau
• Cefnogaeth
• Sefydlu Mentrau Cymdeithasol
• Gweithdai Datblygu Sgiliau perthnasol I Waith

Yn ychwanegol at hyn mae’r prosiect yn cynnig Ymyrraeth Therapiwtig, i gefnogi'r bobl ifanc, i gynyddu hyder a’u hymdeimlad o hunan-barch. Drwy gynnig amrywiol weithgareddau bydd hyn yn datblygu sgiliau Cyfathrebu, Gwydnwch Emosiynol a’r gallu i bobl ifanc feddwl yn bositif a chadarnhaol am bethau. Bydd y ddarpariaeth yma yn cael ei deilwra’n arbennig ar gyfer yr unigolyn.

Byddwn hefyd yn cynnig mynediad hwylus i gyfleoedd brofiad gwaith a gwirfoddoli, trwy sefydlu Mentrau Cymdeithasol o fewn GISDA. Byddwn yn gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu’r mentrau hyn, er mwyn datblygu eu sgiliau a’u profiadau, a chael elfen o berchnogaeth dros y fenter, a fydd yn brofiad gwerthfawr iddynt wrth symud ymlaen i fyd gwaith. Ar hyn o bryd mae 3 Menter Gymdeithasol o fewn GISDA, y gall pobl ifanc ddod yn rhan ohonynt:

• Cwmni Glanhau GISDA
• Caffi Te a Cofi, Caernarfon
• Cinematic

Wrth weithio gyda phobl ifanc, byddwn yn rhoi’r cyfle iddynt i gynorthwyo wrth sefydlu, rhedeg a marchnata’r Mentrau Cymdeithasol, a fydd yn rhoi elfen o berchnogaeth iddynt o’r cwmni ac yn cynnig achrediad ynghyd a sgiliau a phrofiadau drwy wneud hyn.

Am fanylion pellach am y prosiect cysylltwch â Nia Griffith ar 01286 671153

image

Mae’r prosiect wedi sefydlu 3 Canolfan Ieuenctid yn arbennig ar gyfer pobl ifanc. Lleolir y Canolfannau yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Phwllheli.

Mae croeso i bobl ifanc i alw draw unrhyw bryd mae’r Canolfannau ar agor, i ymlacio, cymryd rhan mewn gweithgaredd, neu i gael sgwrs gyda Gweithiwr Prosiect ynglŷn â’r prosiect.

Lleoliadau ac Oriau Agor

Blaenau Ffestiniog
Yr Hen Co-op, 49 Stryd fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3AG
Am fwy o fanylion cysylltwch ag Anna ar 01766 831260

Caernarfon
Canolfan Tŷ’r Ysgol, Penrallt, Caernarfon, LL55 4UE
Am fwy o fanylion cysylltwch â Sion ar 01286 672045

Pwllheli
CIP Pwllheli, 8 Ffordd Caerdydd, Pwllheli, LL53 5BY
Am fwy o fanylion cysylltwch â Gavin ar 01758 228008

image

Fel rhan o’r prosiect Mentro Mlaen mae rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn cael eu trefnu i’r bobl ifanc. Mae’r digwyddiadau yma yn datblygu sgiliau, hyder a hunan barch, ond uwchlaw popeth gwneud hynny mewn awyrgylch hwyliog.

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn rheolaidd gyda’r amrywiol ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal . Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r digwyddiadau yma cysylltwch â’ch Canolfan Ieuenctid Mentro Mlaen lleol (gweler y wybodaeth ar y dudalen Canolfannau Ieuenctid)

Digwyddiadau:

27 Mai


2 noson breswyl yn Nhŷ Newydd Llanystumdwy - sesiynau therapiwtig, sgiliau gwaith a gweithgareddau hwyliog.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

3 Gorffennaf
Cerdded i fyny’r Wyddfa.

I gofrestru diddordeb mewn mynychu un o’r gweithgareddau yma, cysylltwch â ni ar 01286 671153

image

Nid oes yn rhaid i chi fod yn derbyn cefnogaeth gan GISDA yn barod er mwyn cael bod yn rhan o brosiect Mentro Mlaen. Mae’n brosiect sydd ar gael i unigolion sydd rhwng 14-25 oed sydd angen cefnogaeth i symud ymlaen i gyflogaeth.

Gallwch ddod yn rhan o’r prosiect yma drwy lenwi’r ffurflen gyfeirio isod ai gyrru i Nia@gisda.co.uk neu alw mewn i weld staff Mentro Mlaen yn y Canolfanau Ieuenctid.

Ffurflen Gyfeirio - Cam 1 Cyferiad Cyntaf - cliciwch yma

I weld ein albwm lluniau - cliciwch yma

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »