Nod ac Amcanion

image

Nod

Cynnig cyfleoedd a sgiliau byw drwy ddarparu ystod eang o brofiadau i godi hyder, gwydnwch a sgiliau pobl ifanc.
Nod GISDA yw sicrhau cyfle i bobl ifanc bregus i wella ansawdd eu bywydau fel eu bod yn rhydd o unrhyw anfantais.

Amcanion

Hybu a sicrhau cyfleoedd cyfartal i bobl ifanc i roi'r cyfle iddynt fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas y maent yn byw ynddi.
Cynnig ac ehangu gwasanaethau i ymateb i ofynion ac anghenion ein rhanddeiliaid
Hwyluso mynediad at wasanaethau cefnogol sy’n cyfrannu at addysg, iechyd, lles a datblygiad yr unigolyn
Hyrwyddo dealltwriaeth o anghenion yr unigolion oddi fewn i’w cymuned
Datblygu a chynnal perthynas gweithio gyda phartneriaethau ag asiantaethau eraill er mwyn ymestyn yr ystod o wasanaethau cefnogol
Datblygu gweithlu proffesiynol a chymwysedig
Sicrhau adnoddau ariannol i gynnal a datblygu gwasanaethau
Ymgynghori gyda staff a defnyddwyr gwasanaeth ar faterion sydd efallai yn gallu effeithio arnynt

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »