Rhieni Ifanc Ni

image

Adroddiad Prosiect Rhieni Ni Mai 2016

 
Cliciwch yma ti lawrlwytho'r adroddiad fel PDF

Prosiect newydd fydd yn darparu gwasanaeth holistig a dwyieithog mewn awyrgylch cyfforddus i rieni ifanc Gwynedd yw hwn. Bydd y prosiect yn ceisio mynd i'r afael â'r diffyg darpariaeth mewn ardaloedd difreintiedig a gwledig y sir gan geisio efelychu rhai o egwyddorion y rhaglen Dechrau'n Deg. Bydd 3 prif bartner yn rhan o'r prosiect a thrwy weithio mewn consortiwm bydd amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth yn cael ei gynnig. Byddwn yn manteisio ar arbenigedd presennol y gwasanaethau i gefnogi'r prosiect hwn. Mae GISDA, Trais yn y Cartref De Gwynedd a SNAP Cymru yn brofiadol wrth weithio gyda phobl ifanc yn eu meysydd eu hunain.

Yn arloesol i’r prosiect yma, bydd 3 mentor cyfoed yn cael eu cyflogi i gydweithio gyda swyddogion y prosiect i ddarparu hyfforddiant, gwaith grŵp a sesiynau 1:1.

Bydd y prosiect hefyd yn darparu cyllid tuag at gostau gofal plant pan fo'r angen. Swm cymharol fechan sydd wedi’u glustnodi ar gyfer hyn ond rydym yn awyddus bod y cyllid hwn yn cael ei flaenoriaethu i’r rhieni ifanc mwyaf bregus gan roi blaenoriaeth i rhieni ifanc sydd yn parhau mewn addysg llawn amser yn yr ysgol. Byddem yn cwblhau asesiad cryno iawn ac yna dyrannu'r achos i’r Cefnogwr Teulu yn yr ardal honno. Byddwn yn defnyddio ein system adolygu syml 'SEREN'* i fonitro datblygiad y rhiant ifanc yn ystod cyfnod eu gwasanaeth.

Ein bwriad trwy’r prosiect fydd sicrhau bod mwy o rieni ifanc y Sir a’u plant yn derbyn mwy o gefnogaeth holistig sydd wedi ei deilwra ar gyfer eu hanghenion, sydd yn cyrraedd y sawl yn yr ardaloedd gwledig a trwy hynny yn lleihau unigedd a chynyddu gwydnwch. Fe fyddem yn dymuno gwneud gwaith ataliol h.y. cefnogi'r rhieni ifanc cyn iddynt deimlo na allent ymdopi fel na fyddant angen gwasanaethau pellach.

Bydd y Brifysgol, Bangor yn gwerthuso’r rhaglen ac yn paratoi darn o waith ymchwil ar ddiwedd cyfnod y prosiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

Mae Rhieni Ifanc Ni yn brosiect 3 blynedd a gychwynnwyd yn Ionawr 2014 sydd yn cynnig gwasanaeth holistig, dwyieithog i rieni ifanc Gwynedd. Dyma brosiect partneriaeth rhwng GISDA, Snap Cymru, Prifysgol Bangor a Trais yn y Cartref de Gwynedd, wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr.

Gwelir amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth yn cael ei cynnig i’r rhieni.  Cyfleoedd hyfforddi a chodi hyder, gweithgareddau i’r rheini a’u plentyn/plant a chymorth ar wasanaethau a budd daliadau.

Nod y cynllun yw rhoi cyfle i fwy o rieni i dderbyn gwasanaeth holistig wedi ei deilwra i’r unigolyn a chyrraedd y sawl mewn ardaloedd gweledig a thu hwnt drwy leihau unigedd a chynyddu gwydnwch.

Yn arloesol i’r prosiect yma, mae 3 mentor cyfoed yn cael eu cyflogi i gydweithio gyda swyddogion y prosiect i ddarparu hyfforddiant, gwaith grŵp a sesiynau 1:1. Mae swyddogion prosiect a mentoriaid cyfoed yn gweithio yn y tair ardal yng Ngwynedd. Gwelir staff yn gweithio y swyddfeudd yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestionog a Phwllheli.

Mae’r prosiect hefyd yn darparu cyllid tuag at gostau gofal plant pan fo'r angen. Swm cymharol fechan sydd wedi’u glustnodi ar gyfer hyn ond rydym yn awyddus bod y cyllid hwn yn cael ei flaenoriaethu i’r rhieni ifanc mwyaf bregus gan roi blaenoriaeth i rieni ifanc sydd yn parhau mewn addysg llawn amser yn yr ysgol. Byddem yn cwblhau asesiad cryno iawn ac yna dyrannu'r achos i’r Cefnogwr Teulu yn yr ardal honno. Byddwn yn defnyddio ein system adolygu syml 'SEREN' i fonitro datblygiad y rhiant ifanc yn ystod cyfnod eu gwasanaeth.

Mae ystadegau am fisoedd cyntaf y prosiect sydd yn dangos canlyniadau cadarnhaol i’r prosiect. Gwelir y dudalen ystaeagau am  canlyniadau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gethin Evans ar 01286 671153

image

Mae ystadegau o gyfnod cyntaf prosiect Rhieni Ifanc Ni wedi dangos canlyniadau hynod gadarnhaol i’r gefnogaeth sydd yn cael ei gynnig i’r rhieni ifanc. Yn ystod y misoedd cyntaf y prosiect  cafodd 32 o rieni ifanc gefnogaeth, roedd 30 yn fenyw a 2 yn wryw. Gan fod y  prosiect yn un sydd yn glient canolog mae cael adborth gan y bobl ifanc yn elfen bwysig  o’r prosiect.

Er mwyn cael adborth am y gefnogaeth a’r gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig gofynnwyd amrywiol gwestiynau i’r rhieni . Dyma oedd rhai o ganlyniadau’r cwestiynau:


• 85% yn cytuno fod y prosiect wedi codi ymwybyddiaeth y rhieni o’r gwasanaethau yn eu cymunedau.
• 90% yn cytuno ers bod yn rhan o’r prosiect eu bod yn fwy hyderus i ymuno a gweithgareddau o fewn eu cymunedau.
• 85% yn credu eu bod wedi datblygu sgiliau newydd yn ystod y prosiect
• 85% yn gweld cynnydd yn eu hyder yn ystod y gefnogaeth
• 80% yn  credu eu bod yn teimlo yn iachach yn feddyliol a chorfforol ers cael cyswllt a’r prosiect
• 55% yn credu fod ganddynt well perthynas gyda’u plentyn.

Mae cyfle i’r rhieni roi adborth yn sicrhau fod y prosiect yn cynnig gwasanaethau a chefnogaeth o’r safon uchaf.  Fel y nodwyd rydym yn holi am adborth yn ystod y gefnogaeth ond yn fwy ffurfiol ar ddiwedd y gefnogaeth.  Bydd canlyniadau’r adborth yma yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd blwyddyn gyntaf y prosiect.

Dyma rai o ddyfyniadau gan rai o’r defnyddwyr gwasanaeth pan ofynnwyd am adborth:

“drwy gael yr ysgogiad i gael mynediad at wasanaethau dwi’n teimlo fod gen i lai o rwystrau”

“Gwerthfawrogi fod y prosiect wedi gweithio amgylch fy anghenion a oedd yn addas i mi ac felly’n beth da”

“Roedd yn defnyddio cael rhywun brwdfrydig yn fy nghefnogi mewn gwneud newidiadau ynghyd a gwneud pethau ymarferol fel llenwi ffurflenni a chefnogi gyda galwadau ffôn. Mae'r rhain yn bethau dwi’n gallu ei gwneud ond ella ddim yn cael  cyfle i’w gwneud. Cael sgwrs gymdeithasol - cael rhywun yno i wrando a fy nghefnogi. Roedd yn codi fy hwyliau ac yn fy annog i wneud pethau”

“teimlo fod fy hyder wedi cynyddu ers cychwyn y prosiect e.e. cael cefnogaeth i ymuno a’r gampfa. Mae hyn wedi fy nghynorthwyo i leihau'r rhwystrau o gael mynediad i wasanaeth”

image

Stori A
Pan y cyfarfu Rhieni Ifanc Ni a A am y tro cyntaf roedd hi yn gweithio oriau anghymdiethasol h.y hwyr yn nos / buan yn y bore. Fel rhiant sengl roedd hi yn ei chael hi yn annodd I ddod o hyd I ofal plant ar gyfer ei mab 3 oed o ganlyniad ir oriau ac ddim yn ymwybodol o’r oriau gwaith o wythnos I wythnso. “Ar y dechrau (pan y bu I ni gyfarfod) roedwn yn teimlo yn ar ben fy hun ac isel. Roeddwn mor brydeys am bob dim”. Teimlai fod ei phatrwm gwaith anrhefnus yn effiethio ei iechyd meddwl yn ogystal ac p ganlynid I hyn nid oed hi yn gallu delio a tasgau ymarferol o ddydd I ddydd. Yn ogystal a hymn roedd A yn dioddef o bryder a diffyg hyd a oedd yn creu rhwystrau pan yn gneud tasgau dyddiol, roedd A mewn dyled fawr a oedd yn gynnyddol waethygu, roedd hi’n gwrthod cymryd rhan ym gymdeithasol a dim ond eisiau cyfarfod yn ei chartref neu mewn caffi’s lleol lle roedd ganddi syniad pwy oedd am fod yno.

Gyda cefnogaeth, dechreuodd gymryd rhan mewn cwrs 6 wythnos wedi ei anelu at ddatbygu ei hyder a’I hunan hyder, or enw STEPS. Rhoddodd hyn y cyfle iddi herio ei hunan hyder mewn awyrgylch ddiogel yngyd a datbygu ei hyder drwy ddysguofferyn newydd a dysgu gyrru. O ganlyniad I’r gefnogaeth ddwys y prosiect a cwrs STEPS, roedd hi yn gallu gofyn am y cymorth perthnasol gan fudiadau eraill fel Trais yn y Cartref a Gwasanathau Cymdeithasol.

“dwi’n gweld gwahaniaeth yn fi fy hun, dwi’n gallu siarad am fy mhroblemau, dwi ddim ofn gofyn am help. Dwi hefyd allan o’r ty fwy”.

Ers cwblhau y cwrs mae na newid amwyf wedi bod yn A, mae cymryd rhan mewn gweithgareddau grwp wedi rhoi y cyfle iddi gyfarfod rhieni newydd yngyd a rhoi’r hyder iddi fynd I lefydd newydd.

“Dwi llawer mwy hyderys ac yn gallu cymdeithasu mwy. Dwi’n gweld pethau’n wahanol ‘rwan, mae fel fy mod yn gweld golau ar ddiwedd y twnel”.

Yn ychwanegol at hyn, mae A wedi mynd yn fwy uchelgeisiol ac yn canolbwyntio ar wella ei bywyd hi a’I mab. “O ganlyniad I’r prosiect dwi wedi treulio mwy o amser yn gwneud gwahanol bethau gyda fy mhlentyn”. Mae hi yn teimlo fod cael mentor cyfoed yn rhan o’r genfoagaeth yn llawer o gymoorth, “Mae wedi bod yn gret siarad gyda rhwyun yr un od sydd a plenty I drafod amrywiol bethau ac mae wedi gwenud I mi sylwi fy mod yn fam dda. Mae mynd allan I siopa wedi bod yn llawer o gymorth”.

Pan yn gofyn am beth sydd wedi bod y peth gorau am y gefnogaeth mae hi wedi ei dderbyn gan Rhieni Ifanc Ni dywedodd A,

“Cwrs STEPS ac y ffaith fod Rheini IFanc ni wedi bod yno gam wrth gam. Dwi wedi cael y gefnogaeth oni yn teimlo oni ei angen”.


Stori Lyndsey
Pan ddaeth Lyndsey at brosiect Rhieni Ifanc  Ni roedd hi yn poeni llawer am y gorffennol ac yn ei chael hi yn anodd mynd yn ôl i’r byd gwaith. Cyfeiriodd y prosiect hi at Gwnselydd GISDA ac mae Lyndsey yn credu fod hyn wedi ei helpu.

Cyfeiriwyd hi yn ogystal at Want to Work a Gyrfa Cymru a ysgogodd Lyndsey i geisio am swyddi newydd. Bu i GISDA ei chynorthwyo i fynd i gyfweliadau drwy dalu am gostau gofal plant, ac mae’r plentyn wrth ei fodd yn mynychu’r feithrinfa gan ei fod yn cael cymdeithasu â phlant eraill.

Bellach mae Lyndsey wedi cychwyn mewn swydd - Pob lwc iddi yn y dyfodol.


Stori Kate
Pan ddaeth Kate at Rieni Ifanc ni roedd mynd i’r ganolfan waith yn boen meddwl mawr iddi ac nid oedd hi’n derbyn y budd-daliadau cywir. Ond ar ôl cydweithio gydag aelod o staff mae Kate bellach ar gymhorthdal incwm.
Roedd Kate yn disgwyl babi pan ddaeth hi i dderbyn cefnogaeth a gyda’r staff bu iddi lenwi ffurflen grant Sure Start er mwyn cael £500 i brynu pethau i’r babi, a’i chyfeirio at gefnogaeth symudol GISDA gan eu bod yn canolbwyntio ar faterion tai gyda hi.

Mae hyder KAte wedi datblygu ers iddi fod yn rhan o’r prosiect. Mae’r staff dal i orfod gwneud rhai pethau drosti fel ffonio’r feddygfa i wneud apwyntiadau ond mae hi wedi datblygu i fod yn fwy annibynnol gan ei bod wedi sortio ei dosbarthiadau ‘antenatal’ ei hun.

I weld ein albwm lluniau - cliciwch yma

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »