Pwy di Pwy

image

Mae GISDA yn gorff sy’n cael ei arwain gan bobl sy’n gwerthfawrogi ei staff, ei ymddiriedolwyr a’i randdeiliaid. Credwn mai pobl yw’r ased gorau ym mhob corff.

Mae ein staff a’n hymddiriedolwyr yn teimlo’n gryf ynghylch cefnogi’r bobl ifanc yr ydym yn gweithio gyda nhw ac yn ceisio newid eu bywydau er gwell.
Byddwn yn gwybod ein bod wedi llwyddo pan welwn y bobl ifanc yr ydym wedi’u cynorthwyo’n gallu byw bywyd annibynnol a chyflawn.
Rhoddir hyfforddiant cyson i bob un o’n staff er mwyn iddynt gyflawni gofynion eu swydd, felly maent yn llawn ddeall anghenion ein defnyddwyr gwasanaethau a’n rhanddeiliaid.
Bydd ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cyfarfod yn rheolaidd i lywodraethu’r corff. Mae holl aelodau’r Bwrdd wedi ymrwymo i’n nodau ac amcanion ac yn cael eu dewis ar sail y sgiliau a’r profiad y gallant eu cyfrannu i hybu GISDA a gwneud gwahaniaeth.
Mae’r gwaith o reoli’r corff o ddydd i ddydd yn gyfrifoldeb i’r Tîm Rheoli sy’n cael ei arwain gan y Prif Weithredwr.

Cadeirydd - Tudor Owen
Tudor yw Cadeirydd Cyngor Gwynedd. Mae hefyd yn aelod o Gyngor Tref Caernarfon lle y bu’n Faer ar ddau achlysur. Mae wedi gwasanaethu ar y ddau gyngor am fwy nag 20 mlynedd ac mae’n Is-gadeirydd i Noddfa, yn Gadeirydd i Tŷ Pobl Peblig ac yn aelod o nifer o bwyllgorau gan gynnwys y Gwasanaeth Tân. Cyn ymddeol roedd yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei hun yn yr ardal ac mae wedi bod yn briod ers mwy na 40 mlynedd. Mae gan Tudor ddau fab, tri ŵyr ac un wyres. Ei ddiddordebau yw cymdeithasu a chwarae golff er ei fod yn rhy brysur i chwarae y dyddiau hyn! Mae hefyd yn mwynhau garddio. Ymunodd Tudor â Bwrdd GISDA fel cynrychiolydd Cyngor Gwynedd ac roedd yn ymddiddori yng ngwasanaethau GISDA oherwydd ei gysylltiadau â’r pwyllgorau tai a gofal. Roedd hefyd yn gwybod am waith da GISDA gyda phobl ifanc.

Is-gadeirydd - John Hughes Jones
Mae John wedi bod yn gysylltiedig â GISDA am bron 20 mlynedd ac mae’n gyn-gadeirydd y Bwrdd Rheoli. 
Ar ôl gweithio gyda’r Gwasanaeth Lles Addysg am bron 30 mlynedd cyn derbyn secondiad o’i swydd arferol er mwyn datblygu’r Prosiect Tîm o Amgylch y Plentyn yng Ngwynedd. Erbyn hyn, mae’n gyfrifol am brosiect sy’n canolbwyntio ar anghenion pobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn “NEET”. 

Mae John yn briod a chanddo bedwar plentyn o wahanol oedrannau ac felly’n deall rhywfaint ynglŷn â’r heriau sy’n wynebu pobl ifanc heddiw.

Trysorydd y Bwrdd – Dewi Jones
Ymunodd Dewi a’r bwrdd yn 2012 a gafodd ei etholi fel trysorydd oherwydd ei brofiad a’i wybodaeth o’r maes yma. Mae Dewi yn gweithio fel Uwch gyfrifydd i Gyfoeth Naturiol Cymru ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth. Bydd yn canu’r corn mewn cerddorfa a band ac yn canu’r acordion i ddawnsio gwerin. Mae Dewi yn briod a ganddo dri mab, yn wreiddiol o Lanelli, ond bellach yn byw yn Llangefni.

Y Parchedig Ron Williams
Un o’r De yw Ron sydd wedi byw yn y Gogledd ers 1979 pan ddaeth yn weinidog yn Salem, Capel yr Annibynwyr, Caernarfon ac ers 2000 yn weinidog hefyd yn y Tabernacl,, Capel yr Annibynwyr, Porthaethwy. Roedd Ron yn un o aelodau â sefydlwyd GISDA yn 1985 ac ef yw’r unig aelod o’r grŵp gwreiddiol sy’n dal ar y Bwrdd. Pryder am ddigartrefedd ymysg pobl ifanc Caernarfon a’r cylch oedd y rheswm dros ffurfio GISDA. Mae Ron yn briod â Rhian ac mae ganddynt dri o blant a chewch o wyrion.
Mae’n parhau â’i gefnogaeth i GISDA oherwydd ei bryder a’i ofal am bobl ifanc yn yr ardal. Dros y blynyddoedd mae GISDA wedi helpu, cynghori, meithrin a rhoi profiadau newydd i lawer o bobl ifanc – oherwydd hyn mae Ron yn rhoi o’i amser i gynorthwyo a chyfrannu ym mhob ffordd bosibl i helpu ein pobl ifanc.

Alan Parry BA(Hons), MSc, FInstSMM.
Ymunodd Alan â Bwrdd GISDA yn 2010. Mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Syr Huw Owen yng Nghaernarfon ac ef yw Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata Prifysgol Bangor.
Mae hefyd yn Gyfarwyddwr i Arwain Ltd, cwmni sy’n arbenigo mewn datblygu perfformiad a datblygu sefydliadol; ac yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol VMA Group - cwmni rhyngwladol sy’n arbenigo mewn recriwtio staff yn y maes cyfathrebu, gyda swyddfeydd yn Llundain, Hong Kong, Brwsel, Amsterdam, Sydney, Birmingham a Manceinion.
Yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn y maes Cyfathrebu a Marchnata mewn amryw o sefydliadau ac mae’n Gymrawd o’r Sefydliad Rheoli Gwerthiant a Marchnata. Graddiodd o Brifysgolion Bangor (BA) a Morgannwg (MSc).
Mae Alan yn cefnogi clybiau pêl-droed Sheffield Wednesday a Lerpwl, ac mae'n edrych ymlaen i weld Cymru yn ennill Cwpan y Byd y tro nesaf.

Meinir Hughes
Yn enedigol o Aberystwyth mae Meinir nawr yn byw yn Llanrug ac yn weithiwr cymdeithasol i wasanaeth Derwen - Tîm Integredig Plant Anabl yng Ngwynedd ers bron i wyth mlynedd. Roedd yn weithiwr cefnogol i’r un gwasanaeth cynt wrth iddi gwblhau cwrs Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor. Mae Meinir yn hoff iawn o deithio. Mae ganddi ddiddordeb mewn ieithoedd ac yn hoff o ymweld â gwahanol leoedd a phrofi diwylliannau eraill. Mae ganddi aelodau o deulu sydd yn byw yng Ngheredigion a Chaerdydd ac yn mwynhau mynd yno i ymweld â hwy. Mae Meinir yn aelod o gôr Cyntaf i'r Felin ers sawl blwyddyn bellach ac yn mwynhau'r profiad.
Yn aelod cymharol newydd i’r bwrdd, mae hi’n falch o gael y cyfle gan ei fod yn brofiad gwbl newydd.
“Mae’n ddiddorol cael dod i ddeall trefn a gweithdrefn y gwasanaeth a chael cefnogi gwasanaeth sydd yn hollbwysig i bobl ifanc Gwynedd”

Sian Gwenllian
Siân Gwenllian yw Pencampwr Busnesau Bach Gwynedd ers Medi 2014. Cafodd ei dewis i sefyll fel Ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon yn Etholiad Cymru 2016. Mae wedi dal swyddi uchel yng Nghyngor Gwynedd gan gynnwys Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet Addysg, Aelod Arweiniol Plant a Phobl Ifanc ac Aelod Portffolio Cyllid. Ymunodd â Chyngor Gwynedd i gynrychioli ward Y Felinheli (ble cafodd ei magu) yn 2008. Mae'n gynghorydd cymuned ac yn lywodraethwr ysgol ers dros 20 mlynedd ac yn weithgar mewn sawl menter leol.
Mae hi yn dilyn gyrfa mewn newyddiaduraeth ers 35 mlynedd. Cychwynnodd ei gyrfa gyda'r BBC yn 1980 ar ôl cwblhau diploma ôl-radd mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Bu'n gweithio i raglen materion cyfoes Y Byd ar Bedwar, cwmni Golwg, fel swyddog y wasg ac fel newyddiadurwr/ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus ar liwt ei hun.
Hi oedd Dirprwy Lywydd Urdd Myfyrwyr Aberystwyth 1977-78 ar ôl graddio mewn Daearyddiaeth. Roedd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru. Mae Siân yn ymgyrchydd brwd dros y Gymraeg, hawliau merched, annibyniaeth i Gymru a thegwch a chyfiawnder cymdeithasol. Mae hi wedi magu 4 o blant ar ben ei hun ar ôl colli ei gŵr i ganser 15 mlynedd yn ôl.

Tîm Rheoli
Y Tîm Rheoli sy’n gyfrifol am redeg Gisda o ddydd I dydd.

Siân Elen Tomos, Prif Weithredwr

Fel y Prif Weithredwr mae Siân yn rheoli ac arwain GISDA i sicrhau gwasanaeth o ansawdd i bobl ifanc bregus yng Ngogledd Cymru. Law yn llaw gyda hynny mae Siân yn ceisio sicrhau parhad mewn gwahanol wasanaethau drwy geisio am grantiau a thendro am arian. Bydd hi hefyd yn sicrhau bod dangosyddion perfformiad GISDA yn dangos gwerth clir am arian.

Cyn ymuno a’r tîm yn GISDA roedd Siân yn gweithio fel gweithiwr Cymdeithasol yng ngwasanaethau plant Cyngor Gwynedd, aeth yna ymlaen i fod yn Rheolwr Tîm yn wasanaeth i blant anabl yng Ngwynedd. Mae Siân wedi bod efo GISDA ers Hydref 2011 ac rydym yn gobeithio bydd hi’n parhau yma am flynyddoedd i ddod.

Mae Siân yn enedigol o Ddeiniolen ond bellach yn byw yng Nghaernarfon. Mae ei diddordebau yn cynnwys cerdded, bod allan yn yr awyr iach, materion cymunedol a gwleidyddiaeth.

Dywedodd Siân: “Cefais fy addysg i gyd gan wasanaeth addysg cyngor Gwynedd ac rwyf yn teimlo’n lwcus iawn o allu aros i weithio yng Ngwynedd a rhoi rhywbeth yn ôl i eraill allu datblygu yn yr un modd a chefais i gyfle. Rwyf hefyd yn gweld fy hun yn lwcus cael gweithio a byw mewn ardal mor hardd.”

Wendi Jones- Pennaeth Gwasanaethau
Ymunodd Wendi a GISDA naw mlynedd yn ôl a bellach wedi bod yn bennaeth am dros ddwy flynedd. Mae cyfrifoldebau Wendi yn cynnwys cydweithio gyda’r rheolwyr perthnasol i gynnal a datblygu gwasanaethau GISDA sef Cymodi, Cwnsela, Rheoli Dicter, Addysg Amgen, Cefnogaeth a Llety, Cynghorydd Personol a Mentrau Cymdeithasol. Mae Wendi hefyd yn gwnselydd wedi ei achredu gan y BACP (British Association ofor Counselling and Psychotherapy) ac yn rheoli’r gwasanaeth cwnsela i bobl ifanc a theuluoedd sydd yn dod at GISDA.

Cyn ymuno a GISDA mae Wendi wedi gweithio gel Swyddog Hyfforddi i Gyngor Gwynedd, Tiwtor Cymraeg a Cwnselydd. Yn ardal Caernarfon wedi byw ond yn wreiddiol o Ben Llyn. Mae ei diddordeb yn cynnwys cerddoriaeth, garddio a mwynhau’r tywydd braf; sydd yn gallu bod yn brin iawn yng Nghymru!

Gethin Evans, Pennaeth Datblygu
Ymunodd Gethin a GISDA yn 2011 fel Rheolwr Prosiect Agor Drysau. Yn 2013 bu iddo gael swydd fel rheolwr ar brosiect newydd GISDA Rhieni Ifanc Ni, cyn derbyn y swydd Pennaeth Datblygu.

Graddiodd Gethin o brifysgol Lerpwl gyda Gradd mewn Drama ac addysg gorfforol, aeth yna ymlaen i weithio fel tiwtor cymunedol cerddoriaeth a mentor diwydiant cerddoriaeth am 5 mlynedd. Am dair blynedd roedd yn weithiwr prosiect yng Ngherdd Gymunedol Cymru cyn cael y cyfle i ymuno a GISDA. Yn enedigol o Dremadog, bellach mae’n byw yn ardal Caernarfon. Mae cerddoriaeth yn un o ddiddordebau mawr Gethin, wedi chwarae mewn bandiau amrywiol dros y blynyddoedd ac wedi rhedeg cwmni recordio. Yn ei amser rhydd mae Gethin hefyd yn cyflwyno rhaglen radio ar BBC Radio Cymru.

Rheolwyr GISDA

Siwan Lloyd Williams, Rheolwr Tai a Chefnogaeth
Ymunodd Siwan a GISDA ym Mis Mehefin 2014. Cyn hyn bu’n gweithio am 8 mlynedd i Gorwel yn cefnogi dioddefwyr risg uchel drwy gyd weithio yn agos gyda’r heddlu ar system cyfiawnder troseddol. Gweithiodd am flynyddoedd gyda phobl ifanc digartref cyn hyn.

Fel Rheolwr Cynllun mae dyletswyddau Siwan yn amrywio o ddydd i ddydd. Mae Siwan yn gyfrifol am reoli tîm o 8 aelod o staff ac am redeg cynllun Llety a Chefnogaeth drwy Wynedd. Bydd hi’n cefnogi ac arwain staff a hefyd sicrhau bod y bobl ifanc yn cael y gwasanaeth bosib yn ein lletai.

Yn enedigol o Gaerdydd ond bellach yn byw yng Nghaernarfon, mae ganddi 2 o blant. Mae Siwan yn hoff gymryd rhan mewn chwaraeon a threulio amser gyda’i theulu a’i ffrindiau.

Nia Griffith, Rheolwr Prosiect Mentro Mlaen
Daeth Nia i weithio I GISDA yn Awst 2014, fel Rheolwr Prosiect. Mae’n gyfrifol am gynllun Mentro Mlaen, fydd yn cefnogi pobl ifanc rhwng 14 a 25 mlwydd oed i gynyddu eu sgiliau a’u profiadau er mwyn iddynt deimlo yn fwy hyderus i gael mynediad i waith. Byddant yn gwneud hyn drwy Weithgareddau, cynnig Achrediadau a phrofiad gwaith. Mae’n gyfrifol am 3 gweithiwr prosiect ac 1 Uwch Weithiwr Therapiwtig.
Mae Nia yn enedigol o Ben Llyn ac yn gwirfoddoli fel Cyfarwyddwr ar gwmni Adfywio Cymydmaen Cyf. Mae hefyd yn aelod o Gôr Llefaru Genod Llyn a chôr yr ardal.

Alana Parry, Rheolwr Gweinyddol
Y rheolwr mwyaf diweddar, wedi dechrau swydd Rheolwr Gweinyddiaeth ym mis Tachwedd 2014, ond yr hynaf o ran oedran! Ar ôl gadael Sir Gaernarfon yn 7 oed, wedi byw mewn nifer o ardaloedd ledled Cymru a Lloegr ond wedi dod yn ôl i’w chynefin a ddim yn bwriadu symud eto. Graff yn y gyfraith o Brifysgol Lerpwl ac yna gweithio fel bargyfreithiwr am dair blynedd cyn newid gyrfa a threulio nifer o flynyddoedd yn y maes addysg bellach fel darlithiwr a rheolwr. Yna gweithio fel hyfforddwr a Rheolwr Datblygu yn y sector breifat a’r trydydd sector.

Dau fab, merch ac wyres fach. Diddordebau - gwyliau, teithio, bwyta a threulio amser efo teulu a ffrindiau.

Strwythur Staff - cliciwch yma


 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »