Straeon

image

Pan ddaeth A at GISDA yn Chwefror roedd hi yn amlwg fod ganddi boblemau delio gyda’i dicter. Roedd hi yn colli ei thymer yn hawdd, yn methu mynegi ei hun ac yn aml yn tynny hyn allan ar y bobl oedd agosa ati. O ganlyniad I hyn oedd hi yn isel ei hysbyryd ac weithiau yn cael meddyliau hunanddinistriol a hunan-niweidiol.

Drwy ddefnyddio Model Afon Kawa Therapi Galwedigaethol adnabwyd llawer o faterion gan gynwys pryder. Dechrewyd cwrs Rheoli Dicter – cychwynwyd gyda sesiynau 1:1 er mwyn i A allu ennill digon o hyder cyn mynd ati I fynychu sesiynau grwp. Fel rhan o’r cwrs roedd gofyn i A wneud holidaur ei hun am ei dicter ar ddechrau a diwedd y sesiynau,mynegodd A ar ddiwedd y sesiynau ei bod yn gallu delio a’I dicter mewn ffordd fwy iaich a phositif.

Ar hyn o bryd mae A yn parhau I dderbyn cyfnogaeth gan GISDA ac ar hyn o bry dyn gweirhio ar ffyrdd o wella cyfathrebu ac mae hi ar ganol sesiynau 1:1 ar bendantrwydd. Mae A wedi dechrau yn y coleg ac dod ymlaen yn dda gyda cyfoedion a theitoriair. Mae hi yn mwynhau mynychu seisynau Mentro Mlaen ac yn gweithio yn dda fel rhan o dim ac yn brysur gwneud ffrindiau. Teimlai A fod yn hwyliau wedi codi ac ei bod yn teimlo yn well am hi ei hun.

Heb gefnogaeth therapiwtig does wybod ble fuasai A erbyn heddiw. Beth am sicrhau fod y math o gefnogaeth yma yn parhau I gael ei gynnig I bobl ifanc gogledd orllewin Cymru. Drwy gyfranu at GISDA gallwch gyrannu I gefnogi y bobl ifanc yma…

Ymunais â GISDA yn ugain oed, ar ôl sylweddoli bod y berthynas rhyngof fi a’m teulu wedi dirywio ac mai’n anaml y byddem yn siarad â’n gilydd. Ar yr adegau yr oeddem yn siarad, roeddwn yn teimlo eu bod yn dweud wrthyf beth i’w wneud, neu fy mod yn cael y bai am rywbeth bob tro.

Doedd fy nhad ddim yn ddyn a oedd yn siarad llawer; byddem yn treulio’r nosweithiau mewn ystafelloedd ar wahân gan amlaf os na allem beidio a bron byth yn siarad â’n gilydd.

Ar ôl cysylltu â GISDA cefais gyfarfod â’r Swyddog Atgyfeirio o swyddfa GISDA yng Nghaernarfon. Soniodd wrthyf am y ffordd y mae GISDA yn helpu pobl ifanc i ddod yn fwy annibynnol, ac am y cymorth y maent yn ei roi. O fewn 2-3 mis cefais wybod bod ganddynt le i mi yn eu hostel yn y Blaenau, ac y gallwn symud I mewn cyn diwedd y mis. Cefais weithiwr allweddol hefyd, a oedd ar gael i’m helpu ag unrhyw faterion neu broblemau y gallwn eu cael cyn neu ar ôl symud i mewn.

Rhoddodd y gweithiwr allweddol help i mi baratoi i symud ac i roi gwybod i’r gwahanol asiantaethau
am fy nghyfeiriad newydd. Hefyd dangosodd y gweithiwr allweddol i mi sut i lenwi ffurflen gais am
dŷ’n gywir.

Roedd GISDA o gymorth mawr wrth fy helpu i ddod yn fwy annibynnol, ac roedd y fflat y symudai
iddi’n ddigon mawr a hawdd ei chynnal. Gwnaethant ddangos i mi sut i roi pres at dalu am nwy a thrydan, a lle i dalu’r trethi dŵr, sy’n eithaf rhesymol. Cefais gymorth i wella fy sgiliau coginio ac I gael mynediad i gyrsiau hyfforddi a gwnaethant helpu i roi hwb i’m hyder hefyd.

Roedd yr wythnos gyntaf ar ôl i mi symud i mewn i’r hostel yn braf iawn. Roedd yn hawdd iawn dod I arfer â’r lle newydd ac yn hawdd cadw golwg ar y defnydd o nwy a thrydan. Gan i mi fod ym Mlaenau Ffestiniog cyn hynny, ychydig flynyddoedd yn ôl, yn gweld rhai o’m ffrindiau, roeddwn yn nabod cryn dipyn o bobl yno. Roeddent i gyd yr un mor gyfeillgar ag yr oeddwn yn cofio. Ac roedd yn eithaf hawdd gwneud ffrindiau newydd.

Roeddwn wedi mwynhau’r symud ac rwy’n mwynhau fy mywyd newydd yn y Blaenau, a chael cyfle I ddysgu sgiliau newydd a gwella’r rhai a oedd gennyf yn barod.

Byddwn yn cymeradwyo gwasanaethau GISDA i unrhyw berson ifanc sydd ag angen cymorth ganddynt.
Anthony

Cyn i mi droi at GISDA roeddwn i mewn sefyllfa wael, ac yn methu dianc rhag trais yn y cartref. Roeddwn yn dioddef o  iselder, agroffobia a phryder cymdeithasu ac roeddwn yn methu’n glir a gweld ffordd ymlaen.

Dwi wedi bod yn derbyn cefnogaeth GISDA ers rhai misoedd bellach, ac wedi bod yn cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau . Yn raddol rwyf yn ei gweld yn haws siarad gyda dieithriaid. Rwyf hefyd yn edrych ar ffyrdd i ddatblygu fy hun, ac rwyf yn teimlo yn llawer hapusach a hyderus wrth edrych tua’r dyfodol.

Mae GISDA wedi rhoi cyfle arall i mi allu mwynhau bywyd ac mae gweithio gyda’r staff wedi fy nghynorthwyo i adfer peth o’r difrod a achoswyd ar bwyntiau yn fy mywyd, ac wedi rhoi gobaith a’r hyder i mi i allu symud ymlaen. 

Yn fy marn i, mae’r elusen hon yn haeddu pob owns o gefnogaeth, i ddatgan fy ngwerthfawrogiad iddynt am y cymorth aruthrol a dderbyniais.

Rydw I’n 18 mlwydd oed, hyd at chew mis yn ol roeddwn yn teimlo doedd dim byd yn mynd yn iawn yn fy mywyd. Doedd pethau ddim yn dda adref, ac o ganlyniad yn cael fy mygwth o’m taflu allan, I ddadlau mawr am bethau a oedd yn teimlo fel diwedd y byd ar yr amser. O ganlyniad, roedd fy ngwaith coleg yn dioddef oherwydd yr ymdrechion I drio cadw’n hun at ei gilydd. Daeth fy mherthynas gyda’m ffrindiau o dan straen a dechreuais fod yn gas at bobl oedd yn pryderu amdana I gan eu gwthio I ffwrdd.

Rhoddodd un o’m tiwtoriaid fi mewn cysylltiad a GISDA. Roeddwn yn nerfus, ofn ac a chywilydd derbyn fy mod angen help. Roedd rhan ohonof ddim eisiau chwilio am help ond doedd gen I ddim I’w golli. Doedd gen I ddim syniad beth oedd am ddigwydd yn y dyfodol ond bellach teimlwn yn bositif. Wedi rhai cyfarfodydd gofyhnnwyd a byswn yn hoffi cysylltu a chynghorwr GISDA. Roeddwn yn pryderu, ond wedi darganfod fy mod yn teimlo’n well wedi I mi siarad gyda phobl am fy nheimladau a phrofiadau.

Oherwydd bygythiad o fod yn ddigartref fe gefais gymorth gan GISDA a eglurodd fy opsiynau a sut I wneud cais am lety. Roedd ganddynt aelod o’r staff ar alwad 24 awr y dydd os oedd angen llety brys arna i.

Fe gefais hwb o hyfer gan GISDA am wneud I mi sylweddoli fod pethau sydd I’w weld yn amhosib yn bosib. Roedd gennyf rywun I droi ato mewn cyfnod lle teimlais nad oedd neb yn gallu fy helpu, roedd rhywun yn fodlon gwrando a deal a theimlais yn hapusach gyda fi fy hun. Fe wellhaodd fy ngraddau yn y coleg ac o ganlyniad digwyddodd rhywbeth nade oeddwn wedi dychmygu. Cefais fy nerbyn ar gwrs gradd. Roedd fy ngweithiwr allweddol mor hapus ag yr oeddwn I, a dechreusom edrych ar gymorth a chefnogaeth ariannol oedd ar gael I mi.

Erbyn hyn rwyf bron a chael pob peth er mwyn mynd I goletg mewn tair wythnos. Mae’n teimlo’n rhyfeddol fod yn berchen ar bethau fy hun a bod yn annibynnol.

Rwyf mor falch fy mod wedi penderfynu cysylltu a GISDA ac wedi gofyn am help oherwydd heb y cymorth ni fuaswn wedi cael yr hyder na’r gefnogaeth sydd ei angen er mwyn symud ir brifysgol. Mae GISDA wedi fy ngwobrwyo gyda’r gwasanaeth orau er mewyn datblygu a byw fy mreuddwydion. O fy nghefnogi’n emosiynol a rhoi hwb im hyder I fy nghynorthwyo gyda pethau bach pwysig, ond weithau’n anodd, fel llewni ffurflenni, cymorth gyda chefnogaeth ariannol, ac yn y blaen. Fel canlyniad mae bywyd adref wedi dod yn well, mae fy agwedd wedi newid sydd wedi trosglwyddo at fy rhieni, gan wneud bywyd yn haws a bellach nid wyf ybn pryderu mynd adref.
Heddiw teimlaf fod pob peth yn mynd yn iawn gyda’r diolch I GISDA, na allai fod digon diolchgar am fod yno I mi. Mae GISDA yn elusen arbennig iawn sydd yn helpu pobl mewn sefyllfaoedd anodd pob diwrnod, rwyf wastad yn gwybod ar adegau byddwn angen rhywun I siarad neu angen cymorth gallai gysylltu a GISDA.

“Rydw I’n 20 oed a gadewais yr ysgol heb unrhyw gymwysterau. Cefais sawl swydd ond teimlais fod cyflogwyr yn cymryd mantais oherwydd fy mod yn ifanc. Dechreuais droseddu ac o ganlyniad fe gefais fy nhagio. Yr oeddwn yn symud o un sofa i’r llall ac yn y diwedd penderfynais gysylltu â GISDA.

Bu i mi fyw mewn hostel am naw mis. Yr oes yn anodd ar y dechrau, rhannu gyda saith person arall. Yn ystod fy arhosiad yr wyf wedi:
Dysgu Coginio
Edrych ar ôl fy ystafell
Gwneud gwaith gwirfoddoli am 12 wythnos
Cymryd rhan mewn arddangosfa gelf
Gwneud DVD o hanes fy mywyd gyda SBARC
Helpu gydag adnewyddu’r ardd yn yr hostel
Ennill 6 credydau gyda chwrs Llwybr Llwyddiant
Cael Cerdyn CSVS
Cyflawni Diploma merit yng Ngwasanaeth Cyhoeddus

Rŵan:
Mae gennyf fflat fy hun
Yr wyf yn astudio cwrs TYGE
Wedi mynychu cyfarfodydd mentora cyfoedion
Wedi fy nghyfweld ar raglenni radio a theledu ynglŷn â materion sydd yn effeithio pobl ifanc.

Y Dyfodol:
Mae cyfyngiadau budd-daliadau yn fy rhwystro i bellhau fy addysg
Byswn yn hoffi datblygu’r cynllun Monitro Cyfoedion

Heblaw am GISDA nid ydwyf yn gwybod beth fysa wedi digwydd i mi

Roedd Lisa yn 16 oed pan ddaeth at Gisda am help. Roedd wedi gadael ysgol a dywedodd Lisa “roeddwn I mewn tipyn go lew o drwbl ar y pryd.” Dywedodd ei ffrind wrthi am wasanaethau Gisda a phenderfynodd ddod atynt am help. Ddaru Gisda rhoi cartref i Lisa yn yr hostel yng Nghaernarfon a derbyniodd lawer o help gan y gweithwyr allweddol ar y pryd. Cafodd Lisa help emosiynol ganddynt er mwyn codi ei hunanhyder a hefyd help gyda cyllido a sgiliau byw. Ar ôl dwy flynedd yn yr hostel cafod gefnogaeth i gael fflat ei hun yn Maesincla. Penderfynodd Lisa ei bod eisiau ymuno a’r Fyddin a ddaru Gisda ei helpu gyda’r cais a hefyd trwy’r broses recriwtio. Pan roedd Lisa yn 19, ymunodd hi a’r Fyddin ac mae hi wedi cael gyrfa lwyddiannus ers hynny. Mae hi gyda’r gatrawd magnelau yn Lloegr ar y funud ac mae hi wedi gwasanaethu yn ddiweddar yn Afghanistan. Dywedodd Lisa “ Cyn i mi ddod at Gisda roeddwn yn teithio ar hyd y llwybr anghywir. Ddaru Gisda helpu fi yn ôl ar fy nhraed, i ddod o hyd i waith ac i fyw yn annibynnol. Roeddynt yna bob tro os roeddwn angen eu help a ddaru nhw roi i fyny gyda lot! Dwi’n ddiolchgar iddynt am bob dim a dwi ddim yn gwybod lle fyswn i rŵan heblaw am ei help nhw”.
Lisa

Cyn cael cefnogaeth gan GISDA, roeddwn i yn byw yn nhŷ fy rhieni ond doedd dim lle yno i mi a’m plentyn dwyflwydd oed. Yn y pendraw, doedd gen i ddim dewis ond symud allan – ond doedd gen i ddim syniad lle i droi i gael cefnogaeth a chyngor er mwyn sicrhau fod gen i a’m plentyn do uwch ein pennau.

Ers dod at GISDA, dwi wedi dod o hyd i gartref i mi a’m mhlentyn sydd yn agos at fy nheulu. Mae gen i Weithiwr Allweddol sydd yno i’m cefnogi pan mae unrhyw broblem yn codi, ac sydd wedi fy rhoi mewn cyswllt gyda mudiadau eraill i gael cyngor. Mae o’n llawer llai o straen arna’i gan fy mod yn ymwybodol fod y gefnogaeth yma ar gael i mi ar unrhyw adeg.

Heb GISDA dwi ddim yn siŵr iawn lle fyswn i bellach, a dwi mor falch bod fy Ngweithiwr Allweddol ar gael i mi ar ben arall y ffôn.

Cyn cael cefnogaeth gan GISDA roeddwn i yn byw yn nhŷ fy rhieni ond doedd dim lle yno i mi a’m plentyn dyflwydd oed. Yn y pendraw, droes gen i ddim dewis ond symud allan - ond doedd gen i ddim syniad lle i droi i gael cefnogaeth a chyngor er mwyn sicrhau fod gen i a’m plentyn do uwch ein pennau.

Ers dod at GISDA dwi wedi dod o hyd i gartref i mi a’m mhlentyn sydd yn agos at fy nheulu. Mae gan I Weithiwr Allweddol sydd yno i’m cefnogi pan mae unrhyw broblem yn codi ac wedi fy rhoi mewn cyswllt a mudiadau eraill i gael cyngor. Mae o’n llawer llai o straen arna i gan fy mod yn ymwybodol fod y gefnogaeth yma ar gael i mi ar unrhyw adeg.

Heb GISDA dwi ddim yn siŵr iawn lle faswn i bellach, a dwi mor falch bod fy ngweithiwr allweddol ar gael i mi ar ben arall y ffon.

“Cysylltais gyda Gisda yn gyntaf pan roeddwn yn 15 oed. Roedd fy rhieni wedi ymfudo i Tenerife ac roeddwn wedi penderfynu aros yng Nghaernarfon i ddarfod fy arholiadau TGAU. Y cynllun yn wreiddiol oedd I mi fyw yn nhŷ fy mrawd hynaf ac roeddwn yn ddiolchgar bod fy rhieni yn cysidro fy mod yn ddigon cyfrifol I edrych ar ôl fy hun a finnau mor ifanc.
Wrth gwrs roedd yna anghytundebau yn y tŷ. Penderfynais ar ôl ychydig o fisoedd buaswn yn mentro allan ar ben fy hun a gadewais dŷ fy mrawd. Nid oedd yn hir cyn bod staff Gisda yn dweud wrthyf fod cysgu ar soffa neu ar lawr ystafell byw pobl eraill ddim digon da I blentyn yn ei arddegau oedd yn astudio er mwyn cymryd ei arholiadau. Yn gyflym, roedd Gisda wedi fy ngyrru i’w tŷ nhw yng Nghaernarfon. Rŵan, Dyna beth dwi’n alw yn newid hollol i fy mywyd a ni fuaswn yn newid ddim byd am y byd i gyd. Roedd y cyfrifoldeb a ddaeth yn sydyn yn anodd i ddechrau. Nid oedd plant yn eu harddegau, a oedd yn yr ysgol, yn gallu hawlio budd-dal incwm, nac unrhyw fudd-daliadau eraill ychwaith. Dysgais lawer ar ôl treulio llawer o oriau'r wythnos cael eu gwario yn y swyddfa budd-daliadau, yn trio cael rhyw fath o lefel cefnogaeth ariannol ganddynt. Yn gyntaf, dysgais bod pobl sydd mewn sefyllfa gyda phŵer o ryw fath yn ystyfnig ac yn greulon. Beth bynnag, ni ddaru hyn atal y staff yn nhîm Gisda rhag fy helpu.
Roeddwn yn byw am yr wythnosau cyntaf yn Gisda heb dalu rhent gan fod y biwrocratiaid wedi penderfynu nad oeddynt yn gallu darparu rhent a budd-dal incwm i mi. Fel ffordd o dalu’n ôl roeddwn yn helpu yn y tŷ gyda pheintio drysau ac ystafelloedd, torri’r gwair ayyb. Yn anffodus ddaru jyglo cyfweliadau gyda swyddog budd-daliadau, ac arholiadau TGAU, ddim dod heb bris. Y canlyniad oedd bod graddau fy TGAU wedi disgyn o ganlyniadau arholiadau ‘mock’ o raddau ‘A’ i’r canlyniadau terfynol o ‘B’ a ‘C’.
Mae nifer o ystrydebau yn cael ei ymroi i bobl ifanc sydd yn ddigartrefedd. Fedrai eich sicrhau fod dim un o’r rhain yn berthnasol i’r bobl nes i gyfarfod yn Gisda. Roedd pob un ohonynt gyda stori ei hun i’w ddweud, rhai ohonynt wedi byw bywyd caled iawn, wedi ei hel o un golofn i’r llall. Y golofn ddiwethaf oedd fel arfer Gisda, y golofn ddaru bron iawn pob tro rhoi sefydlogrwydd iddynt a theimlad o hunan gyfrifoldeb. Penderfynais barhau gyda fy astudiaeth a dychwelyd yn ôl i’r ysgol i wneud lefel ‘A’. Yn ystod fy lefel ‘A’, trefnodd staff Gisda i swyddog cysylltiad o’r awyrlu ddod i’r hostel i siarad gyda fi. Dyma ddechreuodd y bennod nesaf yn fy mywyd. Cyn gynted roeddwn wedi rhannu gyda’r swyddog fod gen i 10 TGAU, roedd o wedi cymryd y ffurflenni allan o’i gâs ac
wedi trefnu hyfforddiant sylfaenol yn awyrlu yn Halton trwy’r swyddfa gyrfaoedd yn Wrexham.
Dechreuais yn dechnegydd awyren yn Ebrill 1997. Heddiw dwi’n dal i weithio fel technegydd awyren ond fel dinesydd yn cynnal a chadw hofrennydd chwilio ac achub ‘Sea king’, yn awyrlu Brenhinol y Fali. Rwy’n byw gyda fy mhartner Zena ac ein tri o blant yng Nghaergybi.
Heblaw am gefnogaeth a chyndynrwydd Gisda does gen i ddim syniad beth fyswn yn ei wneud heddiw. I’r ddiwedd yna rwy’n ddiolchgar ofnadwy i Gisda ac yn arbennig i Mair. Diolch.”
Paul

19 oedd Sara pan gysylltodd hi gyda Gisda. O Dalysarn yn wreiddiol, roedd Sara yn byw yng Nghaernarfon ar y pryd. Roedd hi yn ymwybodol am wasanaethau Gisda oherwydd adnabod Simon Glyn a oedd yn gweithio i Gisda ar y pryd.
Symudodd Sara i fyw yn yr hostel yng Nghaernarfon am ychydig o fisoedd ac roedd hi’n mwynhau byw yna a gwneud ffrindiau newydd hefyd. Roedd hi’n teimlo’n positif am y dyfodol ers symud i’r hostel. Pan orffennodd gwaith Sara, ddaru staff Gisda ei helpu i hawlio budd-daliadau a hefyd ei helpu i ddod o hyd i dŷ. Drwy gael yr help ychwanegol cododd ei hyder er mwyn iddi ddod o hyd i waith newydd. Mae Sara yn gweithio rŵan ers rhyw bedair o flynyddoedd fel derbynnydd optegydd ac yn mwynhau ei gwaith. Dywedodd Sara “Dwi’n meddwl fod Gisda yn elusen anhygoel. Roeddwn yn falch ofnadwy fod gwasanaeth Gisda ar gael i fi ar y pryd ac yn dal o gwmpas i bobl ifanc hyd at heddiw.”
Sara

Fy enw i yw Stephanie Fretwell, rwy’n 17 flwydd oed, ac mae GISDA wedi bod yn rhan o’m bywyd am bron dwy flynedd. Des i ar draws GISDA pan gododd rhyw fater o fewn y teulu, ac roedd angen i fy mam symud i ffwrdd. Roeddwn wedi symud o gwmpas yn aml fel plentyn ac roeddwn yn teimlo fy mod wedi dod o hyd i rywle yr
oeddwn yn perthyn iddo o’r diwedd. Ar yr adeg yma roeddwn wedi setlo yn yr ysgol ac ar ganol gwneud TGAU. Roedd yn benderfyniad anodd ond roedd fy mam a minnau’n teimlo mai’r peth gorau oedd i mi aros gyda ffrindiau a gorffen fy mlwyddyn olaf yn yr ysgol. Wnaeth pethau ddim gweithio, felly es i at GISDA a gwnaethon nhw gynnig help a lle i aros dros dro yn yr hostel. Gwnes i ymdrech i setlo yno, a’i chael yn anodd ar adegau, ond gwnaeth GISDA, fy nheulu a’m ffrindiau fy helpu. Gyda chymorth GISDA, fy nghariad Osian, a’m teulu, arhosais yn yr ysgol a llwyddo ym mhob un o’r arholiadau TGAU. Llwyddais i fynd i’r prom hefyd. Rwyf wedi symud ymlaen i fflatiau Fron Fawr ar ôl dangos fy mod yn gallu gofalu amdanaf fy hun. Rwyf yn y coleg ym Mangor rwan yn dilyn cwrs Celfyddyd a Dylunio, ac yn gobeithio bod yn athrawes. Rwy’n disgwyl am fflat i fi fy hun ac yn dysgu pethau newydd amdanaf fy hun ac am fywyd. Mae gen i le mawr i ddiolch i GISDA am yr holl gymorth y maent wedi’i roi ac yn dal i’w roi.
Bydd yn anodd symud ymlaen o GISDA ond rwy’n ffyddiog y gallaf wneud hynny rwan ar ôl dysgu’r sgiliau newydd sydd gen i.

Cyfeiriwyd T at GISDA gan Wasanaethau Cymdeithasol yn Ionawr 2015, nid oedd modd iddo barhau i fyw adref gyda’i fam o ganlyniad i amrywiol sefyllfaoedd. Pan symudodd T i mewn i Hafan roedd yn smocio canabis yn ddyddiol ac yn camddefnyddio sylweddau. Penderfynodd gyda’r gefnogaeth gan ei weithiwr allweddol a staff Hafan i newid ei fywyd i roi diwedd ar gymryd cyffuriau a meddwl yn galed am ei ddyfodol a’i yrfa.


Mae T yn boblogaidd yn yr hostel ac yn gyfeillgar tuag ar bawb, mae’n mwynhau cymryd rhan mewn gweithgareddau yn arbennig sesiynau coginio. Dros y misoedd mae ei hyder a sgiliau wedi cynyddu a chredwn ei fod yn barod i symud ymlaen i fyw yn annibynnol.


Ar hyn o bryd rydym yn cynorthwyo T gyda’i gynllun gyrfa, ac mae’r Fyddin yn apelio yn fawr. Mae wedi bod yn edrych ar wefannau ac wedi bod yn swyddfa'r Fyddin ym Mangor ac yn gobeithio dechrau ar ei hyfforddiant ar ôl y Nadolig.


Dywedodd T
“Mae’r gefnogaeth gan fy ngweithiwr allweddol wedi bod yn llawer o help, dwi wedi ennill hyder. Dwi’n teimlo yn hapus o ganlyniad i dderbyn y gefnogaeth ‘ro’n i'w angen a dwi’n gyfforddus gyda beth dwi wedi ei gynllunio i’r dyfodol”.

Before I got to Hafan life was pretty bad
Spendin’ nights on people’s couches was gettin’ me quite sad
Sleepin on the settee is better than the street
But It gets so effin stressful when you cannot stretch your feet
It got so close to Christmas I wasn’t feelin it at all
All I really wanted was my own four walls
Now that I’m at Hafan life is runnin quite smooth
Cos now I’ve nicely settled in my own private room
So here’s a little thank-you and I mean it from the heart
Thank-you all so very much for a fresh clean start
Ben

I came to GISDA, wanted help
A place to stay out of the cold
I needed guidance to get things right
No more heartache or a fight
I used to be on my own
Which made me feel very down
But now I’ve made good friends near
They help me out, no fear
Now I feel that I belong
No more tears on my own
For now I’m happy and thankful
GISDA to me is Beautiful
Better than what I thought.
Elvira

Understanding and helpful
Just being there
When I felt that no-one
Really did care
Meeting new people
Making new friends
On GISDA I feel
That I can depend
Self-worth and confidence
Now I have plenty
This is what GISDA
Has given to me.
Ffion

 

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »