Theatr Fforwm

image


Wedi defnyddio Theatr Fforwm yn llwyddiannus mae GISDA yn gweithredu ar weledigaeth i ddatblygu a chydweithio gydag asiantaethau, partneriaid ac unigolion sydd â diddordeb personol yn Theatr Fforwm I greu prosiect gall ei defnyddio’n hir dymor gyda grwpiau cymunedol.

Yn tarddu o’r weledigaeth yma mae GISDA, Cerdd Gymunedol Cymru a CAIS gyda chefnogaeth Pontio yn cydweithio i greu achos  busnes i ddatblygu Theatr Fforwm yn fenter hunangynhaliol a all hyfforddi, ysgogi ag ysbrydoli carfan fwyaf bregus ein cymdeithas.

Drwy gyllideb Momentwm Cyngor y Celfyddydol mae’r bartneriaeth drwy Gerdd Gymunedol wedi sicrhau arian i redeg i hyfforddiant ‘Jocers’ Theatr Fforwm  yn Wanwyn 2015. Yn dilyn yr hyfforddiant yma bydd 5 grŵp theatr Fforwm yn cael ei sefydlu o ddefnyddwyr gwasanaeth GISDA, CAIS a wardiau Cymunedau’n gyntaf Peblig a Maesgeirchen.

Bydd y prosiect yma yn gychwyn ar gyfer hyfforddi joker lleol yn o gystal â chreu rhwydwaith sirol o grwpiau Theatr Fforwm. Yn dilyn prosiect yma'r gobaith bydd sylfaen i allu datblygu’r prosiect i’w ddefnyddio yn ehangach gyda mwy o bartneriaid.

Os oes ganoch ddiddordeb yn hyfforddiant ‘jocer’ neu un rhyw waith Theatr Fforwm cysylltwch â Gethin@gisda.co.uk

 

DVD Fforwm Theatr - Cliciwch yma

Theatre Forwm

Criw Theatre Forwm yn Gaerdydd yn 2012

Yn 2006 bu i griw o bobl ifanc GISDA gymryd rhan mewn gweithdy theatr fforwm. Erbyn hyn mae’r theatr wedi datblygu yn fenter gyffrous gyda phobl ifanc GISDA yn cael cyfle i addysgu eraill am broblemau sy’n wynebu y digartref. Bellach mae perfformiadau o theatr fforwm GISDA wedi cael eu cyflwyno i gynulleidfaoedd o gymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Perfformiadau Theatr Fforwm GISDA
Fel a nodir isod mae pobl ifanc wedi perfformio ar gyfer nifer o sefydliadau, cyfarfodydd, cynadleddau ac ambell i berfformiad mewn gwlad dramor.

Mae’r cynulleidfaoedd wedi bod yn gymysgedd helaeth o bobl amrywiol e.e. disgyblion ysgol, Aelodau Cynulliad, Aelodau Seneddol, cynghorwyr, Comisiynydd Plant Cymru, gweithwyr cymdeithasol, athrawon, gweithwyr iechyd a llawr mwy.

Medi 2006 Cynhadledd 21ain GISDA, Caernarfon
Hydref 2006 Cynhadledd Sheltre Cymru, Caerdydd
Ebrill 2007 Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli
Ebrill 2007 Ysgol Uwchradd Botwnnog, Botwnnog
Ebrill 2007 Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
Mai 2007 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd
Mai 2007 Canolfan Grassroots, Caerdydd
Medi 2007 Cyfarfod Blynyddol GISDA, Caernarfon
Rhagfyr 2007 Cynhadledd Llamau, Caerdydd
Mawrth 2008 Cyfnewidfa Ieuenctid Porto, Portiwgal
Medi 2008 Cyfarfod Blynyddol GISDA, Caernarfon
Hydref 2008 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd
Hydref 2009 Ffair Arianwyr, Mantell Gwynedd, Llanberis
Tachwedd 2009 Cynhadledd ‘Wythnos Ni - Gwynedd’, Bangor
Tachwedd 2009 Cynhadledd Gadel Cartref, Shelter Cymru, Caerdydd
Rhagfyr 2009 Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd, Caernarfon
Ebrill 2010 Partneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc Gwynedd, Bangor
Mawrth 2010 Ysgol Uwchradd Moelwyn, Blaenau Ffestiniog
Mawrth 2010 Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
Mehefin 2010 Cyfarfod Penaethiaid Cyngor Gwynedd, Caernarfon
Gorffennaf 2010 Gŵyl Theatr Fforwm Sin Telón, Barcelona, Catalwnia
Hydref 2010 Cydlynwyr Amddiffyn Plant Ysgolion Uwchradd, Porthmadog
Tachwedd 2010 Wythnos Ni Gwynedd, Glynllifon

Yn y 70au bu i’r cyfarwyddwr a'r addysgwr o Frasil, Augusto Boal ddarganfod dull Theatr Fforwm. Theatr rhyngweithiol sydd a thechnegau i addysgu pobl sut i gymryd rhan weithredol yn eu cymuned er mwyn taclo gorthrwm. Mae wedi cael ei ddefnyddio ledled byd er mwyn dod o hyd i atebion i broblemau, dylanwadu ar ddeddfwriaeth ac i ysgogi pobl i gryfhau cymdeithasau er mwyn gwell.
Nod theatr fforwm GISDA yw ymgyrchu ac i ysgogi “newid cymdeithasol” drwy annog pobl o’r gynulleidfa i rhyngweithio â’r cymeriadau ar y llwyfan er mwyn cynnig dulliau gwahanol, syniadau a phosibiliadau ar gyfer goresgyn ac atal digartrefedd.

Does dim dwywaith bod cymryd rhan mewn perfformiad yn cael effaith bositif ar ddatblygiad personol unigolyn, megis

 • gwella hunan hyder a hunan ymwybyddiaeth
 • lleisio barn yn hyderus ac i herio safbwyntiau eraill mewn modd adeiladol
 • deall iaith y corff wrth ymateb i wahanol emosiynau - mynegiant dilafar.
 • cryfhau symudiadau cydsymud a sensitifrwydd y synhwyrau.
 • gweithio fel rhan o dim ac yn annibynnol.
 • dangos gorthrwm drwy gyfrwng drama ac actio.

  Defnyddir dull theatr fforwm gan pobl ifanc GISDA i gyfleu ar lwyfan eu profiadau personol o ddigartrefedd. Mae’n bwysig nodi mae’r bobl ifanc sy’n llywio cynnwys y theatr boed yn gymeriadau, stori a’r sgript.

  Cydnabyddir Theatr Fforwm gan y Cenhedloedd Unedig drwy UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) fel dull bositif sy’n annog “Newid Cymdeithasol.”
  Osian Elis, Hwylusydd Theatr Fforwm
 • "Math o wybodaeth yw theatr: fe ddylai ac fe all hefyd fod yn ddull o drawsffurfio cymdeithas. Gall theatr ein cynorthwyo i adeiladu ein dyfodol, yn hytrach na disgwyl amdano."
  Augusto Boal – Sylfaenydd Theatr Fforwm

  “Y Theatr Fforwm yw un o’r pethau gorau i mi ei wneud erioed. Pan oeddwn am ei wneud gyntaf, roedd gen i ofn mawr wrth sefyll o flaen cynulleidfa fyw, ond wedi i ni orffen y perfformiad yn Barcelona roeddwn wedi cael cymaint o bleser fel bod y wefr a gefais ar ei ôl yn anhygoel. Y peth a oedd yn rhoi’r mwyaf o bleser oedd pan fyddai aelodau o’r gynulleidfa yn dod I fyny ac yn ffeirio lle â’r prif gymeriad. Roedd hynny’n wych. Hefyd, dim ond ychydig o ddiwrnodau y byddem yn eu cael i ymarfer ond pan ddaeth popeth at ei gilydd roedd yn anhygoel. Pan ges i gyfle i’w wneud eto, wnes i ddim petruso. Rwy’n mwynhau pob munud ac rwy’n credu bod y Theatr Fforwm wedi fy newid yn llwyr fel person ac rwy’n ddiolchgar am hynny.”
  Darren

  “Fy enw yw Anthony; rwy’n 21 mlwydd oed ac yn byw ar hyn o bryd yn llety â chymorth GISDA ym Mlaenau Ffestiniog. Roeddwn wrth fy modd pan glywais y gallwn i wneud gwaith theatr. Rwy’n hoffi actio ac roeddwn yn ddiolchgar am y cyfle i gymryd rhan yng ngweithdy’r theatr fforwm. Pan ddywedodd Osian ar ddydd Llun y byddai’n cael pob un ohonom i wneud perfformiad erbyn diwedd yr wythnos, doeddwn i ddim yn siŵr, ond yn union fel y dywedodd, gwnaethom roi perfformiad da erbyn dydd Gwener. Roedd y perfformiad cyntaf o flaen 12 o bobl. Ers hynny, rydym wedi perfformio bedair gwaith, o flaen mwy na 300 o bobl, ac wedi cael adborth da. Rydym yn mynd i Lundain y mis nesaf a bydd hwnnw’n brofiad gwych, gan mai hwn yw’r tro cyntaf i mi fynd i Lundain. Mae’r theatr fforwm wedi dangos i mi fy mod yn gallu bod yn hyderus o flaen torf fawr. Mae wedi rhoi digon o hyder i mi wneud cais am waith fel troellwr disgiau hefyd.”
  Anthony Lee Williams

  “Fy enw yw Ben ac rwy’n 17 flwydd oed. Rwy’n byw yn lle GISDA ym Mlaenau Ffestiniog. Rwy’n cymryd rhan yn y theatr fforwm ar hyn o bryd ac rwyf wrth fy modd yn gwneud hynny am fod y profiad yn un rhyfeddol!!! Yn y dyfodol hoffwn fod yn actor amser llawn yn perfformio mewn theatr fforwm.”
  Ben

  “Fy enw yw Ben ac rwy’n 24 blwydd oed. Gan fy mod yn ddi-waith ym Manceinion, dilynais fy nheulu yn 2008 a symud i Gaernarfon. Wnes i ddim llwyddo i ddod o hyd i waith a chollais fy nghartref. Yn ffodus, gwnaeth GISDA roi lle i mi mewn hostel yng Nghaernarfon. Drwy GISDA des I wybod am y theatr fforwm. Doedd gen i ddim diddordeb ar y dechrau ond es i’r gweithdy ac roeddwn am ddysgu mwy amdani wedyn. Ar ôl y perfformiad cyntaf roeddwn yn teimlo’n falch ofnadwy ohonof fy hun a’r grŵp yr oeddwn gydag ef. Byddaf yn bachu ar bob cyfle rwan a byddwn wrth fy modd yn gwneud mwy o waith theatr a pherffeithio fy sgiliau ar lwyfan.”
  Benjamin

  “Fy enw yw Kelsey ac rwy’n 17 flwydd oed. Rwyf wedi bod gyda GISDA ers Mehefin 2010.
  Dechreuais gymryd rhan yn y theatr fforwm ym mis Tachwedd 2010; clywais fod £5.00 o arian cinio felly es i’r gweithdy. Ar y dechrau roeddwn yn meddwl ei fod yn siêp, yn blentynnaidd ac yn chwithig! Pan welais bawb arall yn cymryd rhan, teimlais yn fwy hyderus. Mae pawb yn y grŵp yn dod ymlaen yn dda ac rydym yn deall ein gilydd.
  Pan fyddaf yn perfformio, byddaf yn anghofio pob dim am fy holl bryderon, ac yn teimlo’n
  hapus wrth ei wneud. Mae’n dda dysgu pobl eraill – mae hefyd wedi dysgu i mi beth ddylwn ei wneud mewn sefyllfaoedd anodd. Hoffwn gario ymlaen yn gwneud theatr fforwm ac efallai ryw ddiwrnod y gallwn i gael fy nghyflogi i berfformio. Byddwn hefyd yn hoffi bod yn jociwr yn y theatr!”
  Kelsey

  “Fy enw yw Emma; rwy’n 24 blwydd oed ac yn byw ar hyn o bryd ym Mlaenau Ffestiniog lle rwyf wedi cael fy nghartrefu mewn fflat gan GISDA. Rwyf wedi bod gyda GISDA ers Mawrth 2010 wedi i mi fynd drwy chwalfa yn fy mherthynas â’m hen gariad. Drwy GISDA dechreuais gymryd rhan yn y theatr fforwm. Pan ddechreuais gymryd rhan yn y theatr fforwm roeddwn yn ofnus ac yn nerfus ac yn meddwl nad oedd ffordd yn y byd y byddwn yn gallu ei wneud. Roeddwn wedi cynhyrfu cymaint fel y gwnes i ddechrau crio, ac wedyn gwnaeth Osian siarad â mi a rhoi ychydig o hyder i mi i gario ymlaen â’r theatr fforwm. Roedd y perfformiad cyntaf a wnes i o flaen gweithwyr y cyngor. Roeddwn yn ofnadwy o nerfus ond yn falch o fod wedi cymryd rhan – roedd hefyd wedi dechrau rhoi hyder yn ôl I mi. Pan glywais fod pump ohonom yn mynd i Barcelona roeddwn wrth fy modd. Y tro cyntaf I mi fynd i wlad dramor. I mi, roedd yn gyfle i gwrdd â phobl newydd a pherfformio o flaen cynulleidfa ehangach. Roedd bod o flaen cymaint o bobl yn codi ychydig o ofn arnaf ar y dechrau ond wedi i mi fynd dan groen fy nghymeriad ar y llwyfan roedd yn deimlad da. Roedd yn dda gweld yr ymateb gan y gynulleidfa. Roedd rhai ohonynt yn crio ar ôl gweld ein perfformiad – roedd yn emosiynol iawn. Roedd yn biti bod rhaid i ni fynd adref. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael gwahoddiad wedyn i gymryd rhan mewn theatr fforwm, bron blwyddyn yn ddiweddarach. Rwyf yn gobeithio gwneud gwaith theatr fforwm eto yn y dyfodol; mae’n rhoi hwb i hyder rhywun ac yn ffordd wych i gwrdd â phobl newydd.”
  Emma

  ‘Rwyf o hyd yn falch iawn o gefnogi gwaith gwerthfawr GISDA, sydd yn wasanaeth hanfodol ac unigryw yn yr ardal. Mae’r gwaith anturus maent yn ei wneud o ran pob agwedd o brofiad pobl ifainc sy’n wynebu digartrefedd yn arbennig o werthfawr. Digon hawdd fyddai iddynt gyfyngu eu gwaith i faterion tai. Ond trwy weithio efo grwpiau megis Fforwm Theatr maent yn ymateb i bobl ifainc fel pobl, nid fel achosion. Rwy’n llongyfarch GISDA a Theatr Fforwm ar y gwaith ac yn gobeithio y bydd yn parhau a chryfhau.’
  Hywel Williams AS

  'Un o brofiadau mwyaf trawiadol Tymor Yr Haf diwethaf i mi’n bersonol oedd gweld perfformiad ar bobl ifanc digartref, a hynny gan bobl ifanc GISDA yng Nghaernarfon ar ffurf Theatr Fforwm, sef theatr y stryd neu theatr yn digwydd yn y gymuned.
  Fel mae’n digwydd, fe welais y perfformiad ddwywaith, un yn ystod diwrnod hyfforddiant y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ym Mangor ac yna mewn sesiwn i brif swyddogion Y Cyngor a rhai o blith yr Aelodau Etholedig arweiniol. Creodd y perfformiad argraff arnaf y ddau dro fel ei gilydd.
  Gan fod digartrefedd ymysg yr ifanc yn broblem gyfoes, ac yn un na all ein cymdeithas wadu ei chyfrifoldeb tuag ati, roedd y straeon a ddramateiddiwyd yn portreadu sefyllfaoedd real. Dyna oedd yn peri anesmwythyd i’r gynulleidfa; profi trwy gyfrwng theatr a oedd bron yn eich wyneb, ac yna’r rhyngweithio uniongyrchol, boen a threialon negyddol carfan o’n pobl ifanc.
  Gan na chrëwyd unrhyw gamargraff o realiti’r sefyllfa trwy gyfrwng y perfformiad bu’n sbardun i’r Cyngor edrych eto ar ei addewidion ei hun i bobl ifanc heddiw ac i fynnu bod ei wasanaethau yn delio efo problemau’r dydd trwy roi sylw canolog i’r unigolion sydd wedi eu dal mewn cylchoedd sydd angen eu torri. Nid cyfundrefnu mo’r ateb ond gwrando, deall anghenion ac ymateb.
  Llwyddodd Theatr Fforwm, trwy gyfrwng y cyflwyniad ar ddigartrefedd, i ddarlunio gwirionedd amgylchiadau yn onest ac agored gan guro ar ddrws cydwybod pob un ohonom yr un pryd.'
  Dewi Jones, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd

  'Pleser o’r mwyaf yw cael cofnodi fy niolch am y ddwy tro rwyf wedi bod yn rhan o, Berfformiad Theatr Fforwm. Am ffordd wych i godi ymwybyddiaeth am broblemau mae Pobl Ifanc yn dod ar ei traws wrth geisio byw eu bywydau. Roedd ymateb y rhai oedd yn y “ gynulleidfa” yn ddiddorol ac effeithiol dros ben , gobeithio yn wers sut i ddelio gyda phobl ifanc yn y dyfodol ,ond yn bwysicaf ,y diffyg gwybodaeth ( sydd mor angenrheidiol) ag hefyd y ffyrdd o rannu gwybodaeth .
  Mae gennyf brofiad o chwarter canrif fel Cynghorydd ,yn fam i dri a bellach yn nain i bump ,wedi dweud hyn , dysgais lawer mwy drwy wrando ar Theatr Fforwm , ac yn wir , llwyddont ella i godi cywilydd arnaf nad oeddwn ddim wedi sylweddoli'r ffyrdd mae Pobl Ifanc weithiau yn cael eu trin.
  Un peth arall a ddysgais oedd, nad ydym yn gwrando digon gofalus ar ein gilydd ,a hefyd ein bod, ni fel rhai hyn a rhai mewn” awdurdod “, yn cymryd yn ganiataol , fod y genhedlaeth ifanc yn deall beth rydym yn son amdano.
  Daliwch ati gyda’r gwaith pwysig yma er lles y rhai sydd i ddilyn.
  Pob Lwc i’r Dyfodol !'
  Cynghorydd Gwen Griffith

  'Mae Theatr Fforwm yn berfformiad emosiynol o ddynwared y meddwl, a fwy pwerus oherwydd y ffaith fod y materion sydd yn cael eu trafod yn adlewyrchu gwirionedd profiadau bywyd y bobl ifanc sydd yn cymryd rhan. Mae’r perfformiad yn cael ei weld drwy lygad y bobl ifanc ac yn amlygu problemau ynghyd ag agwedd negyddol a rhagfarn maent yn ei wynebu o bryd i’w gilydd.
  Mae’r perfformiad yn cymell ac yn gwneud i chi ail werthuso eich barn tuag at bobl ifanc. '
  Sheila Phillips, Cefnogi Pobl, Cyngor Gwynedd

  “Cafodd perfformiad Fforwm Theatr gan bobl ifanc GISDA argraff fawr arnaf. Llwyddodd y perfformiad i gael negeseuon pwysig iawn drosodd – a hynny mewn ffordd syml a chlir. Braf oedd clywed yn uniongyrchol am brofiadau pobl ifanc drwy’r Fforwm Theatr – a braf hefyd oedd gweld hyder y bobl ifanc i wneud hynny o flaen cynulleidfa. Mae’n gyfrwng gwahanol, ond hynod effeithiol, i adael i eraill wybod am deimladau a syniadau pobl ifanc.”
  Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Gwynedd

  'Gwelais berfformiad Fforwm Theatr gan bobl ifanc GISDA yn ystod eu dathliad yn 21 oed yn y Galeri, Caernarfon. Roedd cydweithrediad effeithiol iawn rhwng y bobl ifanc a staff GIDSA ac roedd eu brwdfrydedd yn amlwg iawn a thrawiadol. Drwy ddefnyddio'r Fforwm Theatr cafodd y neges ei throsglwyddo i'r gynulleidfa yn eithriadol o lwyddiannus. Rwyf yn dal i gofio'r perfformiad 5 mlynedd yn ddiweddarach.'
  Rhian Williams, Tai Clwyd

  'Dwi’n llongyfarch GISDA a’r bobl ifanc am yr hyn maent yn ei wneud trwy'r Fforwm Theatr. Pan welais i'r cynhyrchiad roedd hi’n amlwg bod y gweithgaredd yn ffordd ardderchog o gael y bobl ifanc i fynegi peth o’u profiadau nhw eu hunain yn gyhoeddus. Roeddwn i’n teimlo bod hynny’n werthfawr ynddo’i hun ac yn werthfawr i bobl eraill wrth gwrs sydd efallai yn cael gwell dealltwriaeth o sefyllfa'r bobl ifanc yma. Mae’r cyfan yn werth chweil a llongyfarchiadau i bawb a phob dymuniad da i’r bobl ifanc yma yn y dyfodol. '
  Alun Ffred Jones, Aelod Cynulliad


   

   

  Mindful Employer

   

  Lluniau Prosiectau

  pix pix pix pix pix pix

  Gweld mwy »

  Lleoliad


  Gweld GISDA mewn map mwy.

  Adroddiad Blynyddol

  mwy »