Pwy 'di Pwy?

Mae GISDA yn gorff sy’n cael ei arwain gan bobl sy’n gwerthfawrogi ei staff, ei ymddiriedolwyr a’i randdeiliaid. Credwn mai pobl yw’r ased gorau ym mhob corff.

Bwrdd GISDA

Mae'r aelodau bwrdd wedi ymrwymo i nodau ac amcanion GISDA ac yn cael eu dewis yn ôl eu sgiliau a phrofiad a all fod o fudd i'r cwmni a gneud gwahaniaeth.

Ron-jpeg

Cadeirydd y bwrdd

y Parchedig Ron Williams

Mae Ron yn hannu o’r De ond wedi byw yn y Gogledd ers 1979 pan ddaeth yn weinidog yn Salem, Capel yr Annibynwyr, Caernarfon. Ers 2000 mae Ron hefyd yn weinidog yn y Tabernacl, Capel yr Annibynwyr, Porthaethwy. Roedd Ron yn un o’r aelodau a sefydlwyd GISDA yn 1985 ac ef yw’r unig aelod o’r grŵp gwreiddiol sy’n dal ar y Bwrdd. Pryder am ddigartrefedd ymysg pobl ifanc Caernarfon a’r cylch oedd y rheswm gweithiodd Ron i ffurfio GISDA. Mae’n parhau â’i gefnogaeth i GISDA oherwydd ei bryder a’i ofal am bobl ifanc yn yr ardal. Mae Ron yn briod â Rhian ac mae ganddynt dri o blant a chwech o wyrion.

Carys

Is gadeirydd

Carys Thomas

Carys

Dewi-jpeg

Trysorydd y bwrdd

Dewi Jones

Ymunodd Dewi a’r bwrdd yn 2012 a gafodd ei ethol fel trysorydd oherwydd ei brofiad a’i wybodaeth o’r maes yma. Mae Dewi yn gweithio fel Uwch gyfrifydd i Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth – mae’n canu’r corn mewn cerddorfa a band ac yn canu’r acordion i ddawnsio gwerin. Mae Dewi yn briod ac mae ganddo dri mab. Mae’n hannu o Lanelli, ond bellach yn byw yn Llangefni.

Tudor-jpeg

Tudor Owen

Mae Tudor yn aelod o Gyngor Tref Caernarfon lle mae'n faer am y drydydd tro. Mae wedi gwasanaethu ar cyngor Gwynedd a Cyngor Tref Caernarfon am dros 20 mlynedd. Ar ben hyn, mae Tudor hefyd yn Is-gadeirydd i Noddfa, yn Gadeirydd i Tŷ Pobl Peblig ac yn aelod o nifer o bwyllgorau gan gynnwys y Gwasanaeth Tân. Cyn ymddeol roedd yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei hun yn yr ardal. Mae wedi bod yn briod ers mwy na 40 mlynedd ac mae ganddo ddau fab, tri ŵyr ac un wyres. Ei ddiddordebau yw cymdeithasu, garddio a chwarae golf – er ei fod yn rhy brysur i chwarae dyddiau hyn! Ymunodd Tudor â Bwrdd GISDA fel cynrychiolydd Cyngor Gwynedd. Roedd ganddo ddiddordeb yng ngwasanaethau GISDA oherwydd ei gysylltiadau â’r pwyllgorau tai a gofal ac oherwydd ei fod yn ymwybodol o waith da GISDA gyda phobl ifanc.

Ffion-jon-jpeg

Ffion Jon

Mae Ffion Jon yn aelod o fwrdd Gisda ers 2016. Yn gynhyrchydd teledu sy'n arbenigo ar brosiectau cymunedol gweldig a di-freintiedig, mae Ffion wedi gweitho ar sawl prosiect yn ymwneud â’r cyfryngau gyda phobl ifanc Gisda. Yn ddiweddar mae hi wedi gweithio ar raglenni 'Hen Blant Bach' ar S4C ac 'The Toddlers Who took on Dementia' i'r BBC. Mae hi yn fam sengl i ddau o blant ac yn byw yn lleol. Mae hi'n cefnogi Everton ac yn hoff iawn o lob scows CAFFI GISDA.

Gilly-jpeg

Gilly Haradence

Ymunodd Gilly a’r bwrdd yn 2018. Mae hi bellach yn gyfreithiwr gyda’r cwmni lleol Tudur Owen Roberts Glynne & Co sy’n gweithio mewn gwahanol feysydd o’r gyfraith, ond mae ganddi brofiad blaenorol o redeg lleoliadau nos fel Cofi Roc, Paradox a’r Octagon. Ar ôl cwblhau gradd meistr mewn gweinyddu busnes, mae hi hefyd bellach yn gymwys mewn cyfryngu a chyflafareddu. Mae hi’n ymwybodol trwy ei gwaith o’r heriau sy’n wynebu pobl ifanc ac mae hi’n awyddus i gefnogi sefydliad sy’n gwneud cymaint i gefnogi pobl ifanc dan anfantais i ennill hyder a chreu dyfodol positif i'w hunain. Mae Gilly wrth ei bodd gyda hen sioeau comedi radio, cerddoriaeth, gwylio ffilmiau ac mae ganddi hen Morris 1000 ac yn ei fynd i ambell sioe ceir.

Elen-Owen

Elen Mai Owen

Ymunodd Elen gyda Bwrdd Rheoli GISDA ym mis Ionawr 2019. Bargyfreithwraig yw Elen sydd wedi bod yn gweithio yn y llysoedd troseddol ar draws Gogledd Cymru ers 1988. Yn ei hamser sbâr mae hi yn gweithio ar fferm y teulu. Mae hi'n fam i ddau a bydd hi’n nain am yr ail waith yn fuan iawn.

Llun peter

Peter Harlech Jones

Magwyd Peter yng Ngogledd Gwynedd ag aeth i ysgol yng Nghaernarfon. Aeth ymlaen i raddio o’r Gyfadran Gwyddor Filfeddygol ym Mhrifysgol Lerpwl. Roedd yn gweithio mewn meddygfeydd milfeddygol cyffredinol yn y DU ac yng Nghanada am nifer o fynyddoedd. Fe'i penodwyd yn bennaeth milfeddygol Asiantaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Gwerthuso Cynhyrchion Meddyginiaethol, ac wedi hynny yn brif weithredwr y Ffederasiwn Rhyngwladol Byd-eang ar gyfer Iechyd Anifeiliaid (IFAH). Fe'i hetholwyd yn llywydd Cymdeithas Filfeddygol Prydain yn 2012-13. Mae bellach wedi ymddeol o waith llawn amser ac yn rhedeg ymgynghoriaeth fyd-eang mewn meddygaeth filfeddygol ac mae'n dal i fod yn weithgar iawn mewn materion milfeddygol.

Dychwelodd ef a'i gŵr Michael i fyw yng Nghriccieth sawl blwyddyn yn ôl lle cafodd ei ddatgan yn Uchel Siryf Gwynedd, mae'n ymddiriedolwr ar fwrdd GISDA ac Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymuned Gogledd Cymru (PACT). Mae bellach yn mwynhau gwirfoddoli a chefnogi elusennau lleol yng Ngwynedd.

Rhys davies

Rhys Davies

Rhys Davies

Elwyn Jones

Elwyn Jones

Elwyn Jones

Bwrdd Rheoli

Rheolwyr GISDA

Sian

Prif Weithredwr

Siân Elen Tomos

Fel y Prif Weithredwr mae Siân yn rheoli ac arwain GISDA i sicrhau gwasanaeth o ansawdd i bobl ifanc bregus yng Ngogledd Cymru. Law yn llaw gyda hynny mae Siân yn ceisio sicrhau parhad mewn gwahanol wasanaethau drwy geisio am grantiau a thendro am arian. Mae Siân hefyd yn sicrhau bod dangosyddion perfformiad GISDA yn dangos gwerth clir am arian. Cyn ymuno a’r tîm yn GISDA roedd Siân yn gweithio fel gweithiwr Cymdeithasol yng ngwasanaethau plant Cyngor Gwynedd, aeth yna ymlaen i fod yn Rheolwr Tîm yng ngwasanaeth i blant anabl yng Ngwynedd. Mae Siân wedi bod efo GISDA ers Hydref 2011 ac rydym yn gobeithio bydd hi’n parhau i weithio yma am flynyddoedd i ddod. Mae Siân yn enedigol o Ddeiniolen ond bellach yn byw yng Nghaernarfon. Mae ei diddordebau yn cynnwys cerdded, bod allan yn yr awyr agored, materion cymunedol a gwleidyddiaeth

Pennaeth Busnes a Datblygu

Elizabeth George

Ymunodd Elizabeth â GISDA yn Nhachwedd 2016 fel Swyddog Grantiau ac ym mis Mai 2018 cafodd swydd fel Pennaeth Busnes a Datblygu. Mae Elizabeth efo gradd yn y gyfraith o Brifysgol Aberystwyth, tystysgrif mewn Llywodraethiant, Cydymffurfiaeth a Risg efo’r International Compliance Association ac yn astudio am ddiploma mewn Cyfraith a Llywodraethiant Elusennol efo’r Sefydliad Llywodraethiant. Mae Elizabeth yn enedigol o Gricieth ac wedi byw yn Llundain, yr Almaen, yr UDA a Nigeria cyn dychwelyd i Gricieth. Mae hi wrth ei bodd yn gweithio i GISDA ac yn teimlo’n falch o gael y cyfle i ddefnyddio’i phrofiad a sgiliau at achos mor deilwng.

Pennaeth Gwasanaethau

Steffan Williams

Ymunodd Steffan â GISDA yn Mehefin 2019 fel Pennaeth Gwasanaethau, Mae gan Steffan radd Meistri mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a gyda phrofiad helaeth o weithio yn y sector gyhoeddus. Cyn ymuno a thîm GISDA, roedd Steffan yn gweithio fel Cydlynydd Tîm Byw’n Iach gyda Sir Bro Morgannwg. Mae yn enedigol o Fangor ac wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers dros 12 mlynedd ond wedi dychwelyd yn ôl i’w wreiddiau yng Ngwynedd. Y mae’n edrych ymlaen at ddod ai sgiliau a phrofiad i'r sefydliad i helpu i gyflawni deillianau tymor hir GISDA.