Stori E

Cysylltodd E gyda GISDA mewn gobaith o gael llety a derbyn cefnogaeth. Roedd E methu byw adra oherwydd chwalfa yn ei berthynas gyda’i fam. Er bod nifer o ffactorau wedi cyfrannu at y chwalfa yma, y prif ffactor oedd bod E wedi datgan ei fod yn hoyw ac roedd ei deulu yn gwrthod derbyn hynny.

Fe wnaeth mam gicio fi allan ym mis Ebrill, ac roedd y ffaith fy mod yn hoyw yn un o’r prif ffactorau pam. Wnes i ddweud yn wreiddiol wrth mam fy mod yn bisexual yn hytrach na hoyw oherwydd roeddwn yn gwybod bysa hynny’n fwy tebygol o gadw hi’n hapus – dim ond ‘hanner drwg’ fyddwn i wedyn

Collodd E ei dad pan oedd yn ei arddegau. Roedd hyn yn anodd iawn iddo ac mae’n dal i ddygymod â’r effaith emosiynol o golli rhiant ac yntau mor ifanc. Roedd taid E yn greulon tuag ato ac yn ei guro. Fe gafodd hyn effaith trawmatig iawn ar E.

Mae E wedi dioddef problemau iechyd meddwl yn dilyn ei brofiadau. Ceisiodd E ladd ei hun tair gwaith cyn symud mewn i’r hostel. Dywedodd E:

Mae fy iechyd meddwl wedi gwella a sefydlogi yn ddiweddar. Ers symud i GISDA dwi’n rhydd i fod fi fy hun

Pan symudodd E i'r hostel roedd yn swil, gofalus ac yn cadw ato’i hun. Fodd bynnag, roedd hyn yn fyrhoedlog. Wrth i E setlo, fe dyfodd ei hyder a’i hunan-barch. Mae'r staff yn aml yn siarad am ba mor falch ydynt o E am ei ymroddiad ac am fod mor benderfynol i lwyddo. Er gwaethaf popeth mae E wedi bod trwyddo, fe weithiodd yn galed yn yr ysgol a derbyn canlyniadau TGAU gwych.

Mae E yn aelod brwd o gadets y fyddin ac mae wedi cymryd rhan yn niwrnod y lluoedd arfog cenedlaethol fel rhan o'r orymdaith a gafodd ei wylio gan filoedd. Mae hefyd wedi bod ar ddiwrnodau i wersylloedd hyfforddi. Rhwng ei ymroddiad i'r cadets a’i waith adolygu tuag at ei arholiadau, mae’n syndod ei fod wedi llwyddo cael amser i wneud popeth.

Mae E ar fin dechrau pennod newydd yn ei fywyd. Mae wedi cofrestru ar gyfer cwrs Lefel 3 mewn peirianneg forol yng Ngholeg Menai, a bydd yn dechrau o fewn yr wythnos nesaf. Gyda'i weithiwr allweddol, fe enillodd grant gan y Buttle trust UK a fydd yn ei helpu i weithio tuag at gwblhau ei gwrs coleg. Bydd y grant yma yn ei helpu i brynu gliniadur, argraffwr, desg ac eitemau hanfodol fel beiros a ffeiliau.

Mae E hefyd yn mynychu clwb LGBT GISDA dwywaith y mis, ac mae’n credu bod hyn wedi bod yn help mawr iddo. Mae wedi mynychu gŵyl Chester Pride a Cardiff Pride gyda’r grwp. Mae E nawr yn gwirfoddoli o fewn y grwp i helpu eraill sy’n mynd trwy sefyllfa debyg.

Mae gen i ffrindiau sydd â phroblemau iechyd meddwl ac mae gen i broblemau iechyd meddwl fy hun. Rydym yn rhoi cymorth i'n gilydd. Mae pobl LGBT yn tueddu i gadw at ein gilydd oherwydd ein bod yn gallu uniaethu â'n gilydd a deall ein gilydd yn well

Mae E newydd symud mewn i un o fflatiau symud ymlaen rhannol annibynnol GISDA ble byddwn yn parhau i’w gefnogi ar hyd ei daith.