Application Form

Please ensure that you fill in every box. If the question does not apply enter N/A.

To continue with the form at another time, remember to insert your email and press the SAVE AND CONTINUE LATER button at the bottom of the form

Please give evidence of your experience, skills and knowledge against the criteria noted in the person specification / Rhowch dystiolaeth o’ch profiadau, sgiliau a’ch gwybodaeth sy’n cyfateb â meini prawf y fanyleb person.
Dechreuwch gyda’r profiad mwyaf diweddar a chyfri unrhyw doriadau yn eich cyflogaeth. Mae’n bosib i chi barhau ar dudalen arall os oes angen. Please start with most recent experience and account for any breaks in employment. You may continue on a separate sheet if necessary
Start Date / Dyddiad CychwynEnd Date / Dyddiad GorffenOrganisation name and location / Enw sefydliad a lleoliadYour post and pay details / Eich swydd a manylion talReason for leaving / Rheswm dros adael 
Start Date / Dyddiad CychwynEnd Date ./ Dyddiad GorffenSchool, college, organisation / Ysgol, coleg, mudiadQualification / Cymhwyster 
Date /DyddiadName of training and provider / Enw'r hyfforddiant a'r darparwrLength / HydQualification / Cymhwyster 
If yes, please note the dates / Os oes plis nodwch y dyddiadau.
Please give details below of any convictions or charges outstanding (or alleged offences) including driving offences. If you inadvertently disclose a conviction, which is regarded as spent, it will be ignored. / Rhowch fanylion unrhyw euogfarnau neu gyhuddiadau dan ystyriaeth o bob trosedd (neu droseddau honedig) gan gynnwys troseddau gyrru. Os ydych yn datgelu trosedd sydd wedi darfod, caiff ei hanwybyddu
ASYLUM AND IMMIGRATION ACT 1996 / DEDDF NODDFA A MEWNFUDO 1996 Under the terms of the Asylum and Immigration Act 1996 the Association can only employ people who are entitled to work in the UK. In observing this Act we will need to see a document which confirms this entitlement before employment starts. It would also be helpful if you confirm entitlement at this stage / O dan delerau’r Ddeddf Noddfa a Mewnfudo 1996 dim ond pobl sydd â’r hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig gall y Gymdeithas eu cyflogi. Er mwyn cydymffurfio â’r ddeddf hon mae angen i ni weld dogfen sy’n cadarnhau’r hawl hwn cyn y gall cyflogaeth gychwyn. Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn gallu cadarnhau’r hawl yn ystod y cam hwn.

References / Canolwyr

Please give name, full postal addresses, email and contact telephone number of two referees, one of whom should be your present or immediate past employer.We will only contact the referees of people who are offered a post.

Rhowch enw a chyfeiriad dau ganolwr os gwelwch yn dda, mae angen i un ohonynt fod yn gyflogwr presennol neu flaenorol. Dim ond gyda chanolwyr yr ymgeiswyr llwyddiannus fyddem yn cysylltu gyda.

Reference 1 / Canolwr 1

Reference 2 / Canolwr 2

SGILIAU IAITH CYMRAEG

(gweler y fframwaith sgiliau ar ein gwefan/amgaeedig)

WELSH LANGUAGE SKILLS

(please see the skills framework on our website/enclosed)

HI =Hyderus iawn/ Very Confident   GH=Gweddol Hyderus /Fairly confidence  G=Gwan/Weak

Nodwch y lythyren priodol gerbron pob task / Please note the most appropriate letter next to each task below