GISDA - Providing Support and Opportunities for Young People

Ymbweru pobl ifanc drwy llety, llesiant, llais, cefnogaeth a chyfleoedd

Prosiectau

Rydym yn rhedeg nifer o brosiectau gwahanol yn GISDA. Ein prosiect mwyaf yw prosiect Cefnogi Pobl. Mae’r prosiect yma yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy’n ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref. Drwy’r prosiect yma rydym yn darparu cymorth i 62 o bobl ifanc ar draws Gwynedd.

Gwasanaethau

Mae pob aelod o staff yn cynnig pecyn cefnogaeth sydd wedi ei deilwra i sicrhau fod yr unigolyn yn ganolog drwy ddefnyddio ein model therapiwtig ni (‘Model Fi’). Rydym yn gobeithio bydd y gefnogaeth yma yn galluogi pob unigolyn i ddeall eu hawliau a’u cyfrifoldebau er mwyn magu'r annibyniaeth a’r gwydnwch i gwrdd â’u hanghenion nawr ac i’r dyfodol.

Angen Help?

Rydym yn gobeithio helpu pob unigolyn ffurfio perthnasau iach a phositif, amddiffyn pob unigolyn rhag iddynt wynebu anffafriaeth, sicrhau eu bod yn rhan o’r gymuned, a’u cefnogi gyda’u hanghenion tai.

Cyfrannu

Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a’ch rhoddion sy’n ein galluogi i gynnig bywyd gwell i’r bobl rydym yn cefnogi. Hoffai GISDA ddiolch i bawb o'r sector busnes sydd wedi ein cefnogi ac sy’n parhau i'n cefnogi hyd heddiw.

Cliciwch i gyfrannu

Amdanom Ni

Ein nod yw darparu cefnogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed ar draws Gwynedd.

Sefydlwyd GISDA ym 1985 er mwyn cynnig lloches a chefnogaeth i bobl ifanc digartref yr ardal. Ers hynny, mae GISDA wedi datblygu nifer o brosiectau gwahanol ac yn ddiweddar wedi esblygu i gynnwys mentrau cymdeithasol o fewn ein strwythur fel ffordd o barhau gwasanaethau i bobl ifanc bregus. Mae GISDA yn elusen sydd yn darparu cefnogaeth dwys a chyfleoedd i bobl ifanc rhwng 14 a 25 sydd yn byw yng Ngogledd Cymru.

Rhai o brosiectau GISDA yw cefnogi rhieni ifanc, codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd mewn ysgolion, adnabod a chefnogi pobl ifanc yn eu tai ac yn ein hosteli, hyfforddi a cynnig cefnogaeth i gynyddu sgiliau cyflogadwyedd. Mae ein Mentrau Cymdeithasol yn cynnig cyfleoedd pellach yn y byd gwaith megis y Caffi GISDA ar y Maes yng Nghaernarfon.

Gweithio gyda ni

Chwilio am yrfa cyflawn a heriol?

Caernarfon

Swyddog Cyllid

Mae rôl y Swyddog Cyllid yn cynnwys tasgau ariannol amrywiol i gynorthwyo gyda rhedeg adran Gyllid GISDA. Bydd y rôl yn hwyluso, monitro a chynorthwyo gyda thasgau o ddydd i ddydd i gefnogi’r Rheolwr Cyllid a swyddogaethau craidd y sefydliad i alluogi staff i ddarparu gwasanaeth rhagorol i bobl ifanc ddigartref Gwynedd.

B3 £19,603 - £20,918

Bydd graddfa cyflog B3 yn codi i £21,373-£22,688 o Ebrill 1af

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Allweddol Pobl Ifanc


Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth,dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

B3: £19,603.91 - £20,918.90 (Plus Sleep in and on-call allowance)

Bydd graddfa cyflog B3 yn codi i £21,373-£22,688 o Ebrill 1af

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Cefnogol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

B2: £18,415-£19,289 (Plus sleep-in allowance)

Bydd graddfa cyflog B2 yn codi i £20,185-£21,059 o Ebrill 1af

Caernarfon

Gweithiwr Allweddol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

B3: £19,603.91 - £20,918.90 (Plus Sleep in and on-call allowance)

Bydd graddfa cyflog B3 yn codi i £21,373-£22,688 o Ebrill 1af

Swyddi Diweddaraf

Tydi gweithio gyda GISDA erioed wedi bod mwy cyffroes, gyda cyfleuoedd heriol ar hyd Gogledd Cymru.

Swyddi Diweddaraf

Straeon pobl ifanc

Rydym yn trin pob unigolyn â pharch ac rydym wrth ein bodd clywed eich barn am ein gwasanaeth.

 • Fo 2x

  Stori A

 • Hi 2x

  Stori H

 • Hi 2x

  Stori KF

 • Hi 2x

  Stori M

 • Hi 2x

  Stori L