GISDA - Providing Support and Opportunities for Young People

Sefydlwyd GISDA ym 1985 er mwyn cynnig lloches a chefnogaeth i bobl ifanc digartref yr ardal.

Prosiectau

Rydym yn rhedeg nifer o brosiectau gwahanol yn GISDA. Ein prosiect mwyaf yw prosiect Cefnogi Pobl. Mae’r prosiect yma yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy’n ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref. Drwy’r prosiect yma rydym yn darparu cymorth i 62 o bobl ifanc ar draws Gwynedd.

Gwasanaethau

Mae pob aelod o staff yn cynnig pecyn cefnogaeth sydd wedi ei deilwra i sicrhau fod yr unigolyn yn ganolog drwy ddefnyddio ein model therapiwtig ni (‘Model Fi’). Rydym yn gobeithio bydd y gefnogaeth yma yn galluogi pob unigolyn i ddeall eu hawliau a’u cyfrifoldebau er mwyn magu'r annibyniaeth a’r gwydnwch i gwrdd â’u hanghenion nawr ac i’r dyfodol.

Angen Help?

Rydym yn gobeithio helpu pob unigolyn ffurfio perthnasau iach a phositif, amddiffyn pob unigolyn rhag iddynt wynebu anffafriaeth, sicrhau eu bod yn rhan o’r gymuned, a’u cefnogi gyda’u hanghenion tai.

Cyfrannu

Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a’ch rhoddion sy’n ein galluogi i gynnig bywyd gwell i’r bobl rydym yn cefnogi. Hoffai GISDA ddiolch i bawb o'r sector busnes sydd wedi ein cefnogi ac sy’n parhau i'n cefnogi hyd heddiw.

Cliciwch i gyfrannu

Amdanom Ni

Ein nod yw darparu cefnogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed ar draws Gwynedd.

Sefydlwyd GISDA ym 1985 er mwyn cynnig lloches a chefnogaeth i bobl ifanc digartref yr ardal. Ers hynny, mae GISDA wedi datblygu nifer o brosiectau gwahanol ac yn ddiweddar wedi esblygu i gynnwys mentrau cymdeithasol o fewn ein strwythur fel ffordd o barhau gwasanaethau i bobl ifanc bregus. Mae GISDA yn elusen sydd yn darparu cefnogaeth dwys a chyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 a 25 sydd yn byw yng Ngogledd Cymru.

Rhai o brosiectau GISDA yw cefnogi rhieni ifanc, codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd mewn ysgolion, adnabod a chefnogi pobl ifanc yn eu tai ac yn ein hosteli, hyfforddi a cynnig cefnogaeth i gynyddu sgiliau cyflogadwyedd. Mae ein Mentrau Cymdeithasol yn cynnig cyfleoedd pellach yn y byd gwaith megis y Caffi GISDA ar y Maes yng Nghaernarfon.

Gweithio gyda ni

Chwilio am yrfa cyflawn a heriol?

Caernarfon

ARWEINYDD TÎM CREADIGOL A THERAPIWTIG

Arwain prosiect GISDA Greadigol a datblygu ymyraethau therapiwtig o fewn GISDA.

£21,432 - £24,553 pro rata

GWYLIAU A TAL SALWCH, PENSIWN, CYNLLUN LLESIANT STAFF, FLEXI/TOIL

Caernarfon

Swyddog Cyfleon Addysg

I gefnogi pobl ifanc i symud ymlaen drwy ddarparu achrediadau, gweithdai, hyfforddiant a chyfleoedd addysg.

£19,116

GWYLIAU & TAL SALWCH, PENSIWN, CYNLLUN LLESIANT STAFF, FLEXI A TOIL

Caernarfon

Gweithiwr Cefnogol

Cefnogi pobl ifanc sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol. Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwytnwch

£17,526 + lwfans ar alwad a cysgu mewn

TAL GWYLIAU A SALWCH, PENSIWN, CYNLLUN LLESIANT STAFF, GWEITHIO'N HYBLYG

Caernarfon

Cydlynydd Marchnata

Rydym yn chwilio am berson brwdfydig ac egniol i chwarae rhan allweddol yn hyrwyddo, marchnata, monitro a mesur effaith gwaith, gwasanaethau a brand GISDA i godi ymwybyddiaeth o’r hyn mae GISDA yn ei wneud a chynyddu cefnogaeth.

£21,432 - £24,553

Gwyliau, Tal Salwch, Pensiwn, Cynllun Llesiant Staff, TOIL/FLEXI

Caernarfon

Cynghorydd Personol Therapiwtig (Cyfnod Mamolaeth)

 • Cefnogi Ymadawyr Gofal, gan gynnwys rhieni ifanc, gyda'r trawsnewidiad o symud ymlaen i fyw'n annibynnol. Darparu pecyn cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a fydd yn cefnogi ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ymadawyr gofal gan rhoi gefnogaeth gyda Tai, Addysg a Chyflogaeth i gyrraedd eu dyheadau bywyd a meithrin gwytnwch.

£19,116 - £20,451

Gwyliau, tal salwch, pensiwn, cynllun llesiant staff, Flexi / Toil

Caernarfon

Rheolwr Cefnogi

Rheoli a datblygu Prosiect Cymorth Tai GISDA a Gwasanaethau Digartrefedd pobl ifanc.

· Mae Gwasanaethau Cefnogol GISDA yn cynnwys -

• Gwasanaeth Cymorth Tai sy'n cynnig cefnogaeth i bobl ifanc agored i niwed ag anghenion cymhleth.

• Prosiect Atal Digartrefedd - Atal digartrefedd a Hyrwyddo Annibyniaeth

£25,259- £29,970

Gwyliau, tal salwch, pensiwn, cynllun llesiant staff

Caernarfon

Cysylltydd Medra I

Mae'r rôl hon yn rhan o gyflwyno gwasanaethau ICAN yn barhaus ar draws bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

• Bydd deiliad y swydd hon yn arwain ac yn gweithredu fel Cysylltydd ICAN cymunedol ym Mhwlleli a Caernarfon. Bydd yn rhan o Hwb ICAN GISDA sydd eisoes wedi'i sefydlu yng Ngwynedd.

£21,432 - £24553

Gwyliau, Tal Salwch, Pensiwn, Cynllun Llesiant staff

Swyddi Diweddaraf

Tydi gweithio gyda GISDA erioed wedi bod mwy cyffroes, gyda cyfleuoedd heriol ar hyd Gogledd Cymru.

Swyddi Diweddaraf

Straeon pobl ifanc

Rydym yn trin pob unigolyn â pharch ac rydym wrth ein bodd clywed eich barn am ein gwasanaeth.

 • Fo 2x

  Stori A

 • Hi 2x

  Stori H

 • Hi 2x

  Stori KF

 • Hi 2x

  Stori M

 • Hi 2x

  Stori L