Ôl Ofal

Ymgynghorwyr Personol Ôl Ofal

Yn GISDA, rydym yn deall bod gadael gofal yn un o'r cyfnodau mwyaf anodd yn bywyd person ifanc, felly mae'n hanfodol eu bod yn cael eu paratoi'n briodol ac yn barod ar gyfer yr her. Dyna pam bod gennym dim cynghorwyr personol arbennig ar gyfer Gadael Gofal sy'n angerddol am gefnogi pobl ifanc drwy'r daith hon.

Cefnogir y prosiect hwn gan Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd ac mae'n cynnig cymorth i unigolion rhwng 16 a 25 oed a fuodd yn gofal yr Awdurdod Lleol ac sydd angen cymorth parhaus ar ôl gadael eu lleoliad gofal. Mae cynghorwyr personol ar gael i roi cymorth, arweiniad ac awgrymiadau i helpu'r bobl ifanc hyn i baratoi ar gyfer eu trosiadau i oedolynoliaeth annibynnol. Mae pob person ifanc sy'n cael cymorth gan y prosiect hwn yn derbyn cynllun llwybr sy'n targedu meysydd allweddol fel llety, addysg, hyfforddiant, iechyd, teulu, cysylltiadau cymdeithasol ac eu hawliau. Yn ogystal, mae gweithiwr addysg a chyflogaeth ar gael i roi cymorth ychwanegol i'r rhai sydd wedi gadael gofal ac sydd angen help i gadw swydd, mynychu coleg neu hyfforddiant arall.

Mae ein tîm yn cynnwys dwy Gynghorydd Personol sy'n gweithio i sicrhau bod gan bob person ifanc y maent yn eu cefnogi'r offer sydd ei angen iddynt lwyddo. O gefnogaeth emosiynol i faterion sy'n ymwneud â llety, chwilio am swyddi i reoli ymddygiad, ac unrhyw beth yn y canol, mae ein Cynghorwyr Personol yno i roi arweiniad a helpu pobl ifanc i ddelio â'r heriau y gallent eu hwynebu.

Yn ogystal â'n Cynghorwyr Personol, mae gennym Swyddog Ymgysylltu sy'n ymrwymedig i gefnogi pobl ifanc sydd mewn addysg neu gyflogaeth ac sydd efallai'n cael trafferth i lwyddo. Maent yn gweithio'n agos gyda phobl ifanc i greu cynlluniau llwybr unigol, cynnig cyngor a chymorth ymarferol, a rhoi'r ysgogiad ychwanegol sydd ei angen arnyn nhw i lwyddo.

Mae ein Swyddog Ymgysylltu wedi ymrwymo i les a datblygiad pob person ifanc y maent yn gweithio gyda nhw. Maent ar gael i gynnig cymorth a chyngor ar ystod eang o faterion, o gynlluniau llwybr i wasanaethau cymdeithasol, tai i hawliau, budd-daliadau i waith, iechyd i addysg, a chyflogaeth.

Yn GISDA, credwn fod pob person ifanc yn haeddu’r cyfle i ffynnu. Dyna pam rydyn ni yma i gynnig y gefnogaeth a'r arweiniad sydd eu hangen arnyn nhw i gyflawni eu nodau a chreu dyfodol mwy disglair iddyn nhw eu hunain.