Amdanom Ni

Gweledigaeth GISDA yw pobl ifanc Gwynedd yn byw bywydau hapus a diogel yn rhydd o annhegwch ac anfantais

Mae GISDA yn elusen sy’n darparu llety, cefnogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc 16-25 digartref a/neu bregus yng Ngwynedd i’w galluogi i symud o gefnogaeth i annibyniaeth. Ein gweledigaeth yw fod bob person ifanc yng Ngwynedd yn gallu byw bywydau diogel a hapus yn rhydd o anfantais ac annhegwch

Sefydlwyd GISDA yn 1985 er mwyn cynnig lloches a chefnogaeth i bobl ifanc digartref Arfon. Ers hynny mae GISDA wedi datblygu ac yn cynnig llety a gwasanaeth ar draws Gwynedd gyda hybiau penodol yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Phwllheli.

Rydym yn gweithio’n therapiwtig o amgylch y person ifanc gyda chynllun wedi’w deilwra’n arbennig i anghenion a dyheadau yr unigolyn a sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth pendodol maent eu hangen i’w cynorthwyo ar eu taith i fywyd diogel a hapus.

Drwy ddod at GISDA mae person ifanc yn gallu derbyn llety, sgiliau byw’n annibynol, profiadau a chyfleoedd newydd, hyfforddiant, cymhwysterau, profiad gwaith, sgiliau cyflogadwyaeth, cefnogaeth iechyd meddwl, profiadau datblygu hyder a gwytnwch, cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a hamdden, cyngor a gwybodaeth a llawer iawn mwy

Rydym yn sefydliad a arweinir gan werthoedd. Rydym yn credu mewn....

GONESTRWYDD – daparu gwasanaeth gonest a didwyll i bobl ifanc

GWRANDO A CHLYWED – cymryd pob cyfle i wrando ar lais pobl ifanc fel ein bod yn gwybod beth sydd angen ei newid oherwydd ein bod wedi clywed beth mae nhw wedi dweud wrthym

PARCH, URDDAS AC EMPATHI – parchu teimladau, credoau a hawliau pob unigolyn

CYDRADDOLDEB, AMRYWIAETH A CHYNHWYSIANT – pawb yn haeddu’r un cyfle waeth beth fo’u cefndir neu hunaniaeth

YMBWERU A GALLUOGI – annog pobl ifanc i gredu ynddynt eu hunain a bod yn uchelgeisiol yn eu dyheadau ar gyfer y dyfodol


Bwrdd Rheoli

Mae GISDA'n cael ei arwain gan fwrdd o ymddiriedolwyr ymroddedig

3 C8 E9 CB1 EC5 E 4 F60 B12 A 071 E841 A964 A

Cadeirydd y Bwrdd

Llinos Owen

Mae Llinos yn wreiddiol o Fethel ger Caernarfon. Mae hi’n briod gyda Gareth Pennant ac mae ganddynt ddwy o enethod. Tra yn yr ysgol a’r Brifysgol bu Llinos yn gweithio yn Caffi Cei yng Nghaernarfon. Bu hefyd yn gweithio ar gynllun chwarae Noddfa. Graddiodd yn y Brifysgol ym Mangor mewn Cyfathrebu ac yna dilyn cwrs athro. Bu’n athrawes a Dirprwy Brifathrawes am 20 mlynedd mewn ysgol uwchradd yng Nghwynedd cyn iddi roi gorau i’w swydd ddwy flynedd yn ol. Erbyn hyn mae Llinos yn bartner ar fferm y teulu ac yn rhedeg ei busnes tai gwyliau ei hun. Mae hi yn weithgar iawn gyda Chneifio Gelert a gafodd ei sefydlu ganddi hi ac aelodau eraill dair blynedd yn ol yn casglu arian tuag at wahanol elusennau. Mae hi hefyd yn weithgar iawn gydag elusen Tir Dewi. Elusen sy'n help a chefnogi ffermwyr a'u teuluoedd. Mae ganddi brofiadau eang iawn ym maes addysg a chydweithio gyda phobl ifanc a’u teuluoedd. Mae bod yn aelod o fwrdd Gisda yn rhoi cyfle iddi rannu ei phrofiadau a gwneud gwahnaieth i fywydau pobl ifanc Gwynedd.

Llun peter

Is Gadeirydd

Peter Harlech Jones

Magwyd Peter yng Ngogledd Gwynedd ag aeth i ysgol yng Nghaernarfon. Aeth ymlaen i raddio o’r Gyfadran Gwyddor Filfeddygol ym Mhrifysgol Lerpwl. Roedd yn gweithio mewn meddygfeydd milfeddygol cyffredinol yn y DU ac yng Nghanada am nifer o fynyddoedd. Fe'i penodwyd yn bennaeth milfeddygol Asiantaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Gwerthuso Cynhyrchion Meddyginiaethol, ac wedi hynny yn brif weithredwr y Ffederasiwn Rhyngwladol Byd-eang ar gyfer Iechyd Anifeiliaid (IFAH). Fe'i hetholwyd yn llywydd Cymdeithas Filfeddygol Prydain yn 2012-13. Mae bellach wedi ymddeol o waith llawn amser ac yn rhedeg ymgynghoriaeth fyd-eang mewn meddygaeth filfeddygol ac mae'n dal i fod yn weithgar iawn mewn materion milfeddygol.

Dychwelodd ef a'i gŵr Michael i fyw yng Nghriccieth sawl blwyddyn yn ôl lle cafodd ei ddatgan yn Uchel Siryf Gwynedd, mae'n ymddiriedolwr ar fwrdd GISDA ac Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymuned Gogledd Cymru (PACT). Mae bellach yn mwynhau gwirfoddoli a chefnogi elusennau lleol yng Ngwynedd.

Dewi-jpeg

Trysorydd y bwrdd

Dewi Jones

Ymunodd Dewi a’r bwrdd yn 2012 a gafodd ei ethol fel trysorydd oherwydd ei brofiad a’i wybodaeth o’r maes yma. Mae Dewi yn gweithio fel Uwch gyfrifydd i Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth – mae’n canu’r corn mewn cerddorfa a band ac yn canu’r acordion i ddawnsio gwerin. Mae Dewi yn briod ac mae ganddo dri mab. Mae’n hannu o Lanelli, ond bellach yn byw yn Llangefni.

Gilly-jpeg

Gilly Haradence

Ymunodd Gilly a’r bwrdd yn 2018. Mae hi bellach yn gyfreithiwr gyda’r cwmni lleol Tudur Owen Roberts Glynne & Co sy’n gweithio mewn gwahanol feysydd o’r gyfraith, ond mae ganddi brofiad blaenorol o redeg lleoliadau nos fel Cofi Roc, Paradox a’r Octagon. Ar ôl cwblhau gradd meistr mewn gweinyddu busnes, mae hi hefyd bellach yn gymwys mewn cyfryngu a chyflafareddu. Mae hi’n ymwybodol trwy ei gwaith o’r heriau sy’n wynebu pobl ifanc ac mae hi’n awyddus i gefnogi sefydliad sy’n gwneud cymaint i gefnogi pobl ifanc dan anfantais i ennill hyder a chreu dyfodol positif i'w hunain. Mae Gilly wrth ei bodd gyda hen sioeau comedi radio, cerddoriaeth, gwylio ffilmiau ac mae ganddi hen Morris 1000 ac yn ei fynd i ambell sioe ceir.

Elwyn Jones

Elwyn Jones

Elwyn Jones

Gwenllian Glyn Parry

.

Llun Elen F 1

Elen Foulkes

Mae Elen o Fethel ger Gaernarfon ac mae wedi gweithio mewn amryw o wledydd o fewn y meysydd digwyddiadau, cefnogaeth busnes a mentrau cymdeithasol. Dychwelodd yn nol i Gymru fach yn 2020 ble mae’n parhau i weithio llawn amser yn y meysydd yma yn ogystal a rhedeg menter digwyddiadau lleol. Ar hyn o bryd mae’n astudio MBA Busnes yn rhan amser ac yn bwriadu ei gwblhau cyn diwedd 2022. Gan ei bod yn berson ifanc lleol sydd wedi gweld y cyfleoedd sydd ar gael tu hwnt i’r DU, mae Elen yn awyddus iawn i gefnogi Gisda gyda’r nod o sicrhau gwasanaeth o ansawdd i bobl ifanc bregus Gogledd Cymru. Yn ei amser hamdden mae’n hoff iawn o grwydo mynyddoedd Eryri ac mae wastad yn un sydd yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol.

Llun Mici Plwm

Mici Plwm

Ganwyd a magwyd Mici ym mhentref Llan Ffestiniog. Mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad cyfathrebu proffesiynol a phrofiad o hyrwyddo digwyddiadau niferus ac amrywiol ac efo cysylltiadau a rhwydweithiau lleol a chymunedol eang yng Nghymru. Mae'n aelod o Orserdd Beirdd Eisteddfod Genedlaethol Cymru, aelod o Fwrdd Cwmni Seren ac yn Gynghorydd Tref Pwllheli. Mae'n Cyflwynydd Gwirfoddol Rhaglenni Radio Ysbyty Gwynedd. Yn ei amser hamdden mae Mici yn hoffi teithio, coginio ac yn aelod o Gor Y Brythoniaid. Mae Mici efo diddordeb mawr yn ei gymuned - ei orffenol, ac heb os ei dyfodol.