Cyfrannu i GISDA

Bob dydd, mae ddigonedd o bobl ifanc yng Ngwynedd yn gwynebu heriau sy’n rhwystro eu datblygiad ac yn eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial.

Gyda'ch cyfraniad caredig, gall GISDA barhau i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen ar oedolion ifanc bregus Gwynedd.

Cymerwch gip ar y nifer o ffyrdd y gallwch chi gyfrannu at waith trawsnewidiol GISDA. Mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol tuag at greu dyfodol mwy disglair i'r unigolion hyn. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi ein cefnogi ac yn parhau i'n cefnogi hyd heddiw.

Codwch arian i Gisda jyst drwy siopio arlein.

Mae Give As You Live yn gweithio efo dros 4.000 o siopau sydd wedi ymuno yn y cynllun i roi comisiwn ar bob pryniant arlein i elusen o’ch dewis chi, mae’r comisiwn wedi cynnwys yn y pris o be da chi’n prynu felly fedrwch chi cefnogi Gisda heb dim cost ychwanegol i chi. Mae siopau yn cynnwys Tesco, John Lewis, Next, Booking.com

I gofrestru cliciwch y linc yma https://www.giveasyoulive.com/

Mae Give As You Live yn gweithio efo dros 4.000 o siopau sydd wedi ymuno yn y cynllun i roi comisiwn ar bob pryniant arlein i elusen o’ch dewis chi, mae’r comisiwn wedi cynnwys yn y pris o be da chi’n prynu felly fedrwch chi cefnogi Gisda heb dim cost ychwanegol i chi. Mae siopau yn cynnwys Tesco, John Lewis, Next, Booking.com

I gofrestru cliciwch y linc yma https://www.giveasyoulive.com/

Cymorth Rhodd (Gift Aid)

Sut mae'n gweithio? Am bob £1 y byddwch yn ei rhoi, gallwn hawlio 25 ceiniog ychwanegol heb ddim cost ychwanegol i chi. Felly, mae hyn yn ffynhonnell werthfawr o arian ychwanegol i GISDA.

Os ydych yn talu treth ar y gyfradd uwch o 40%, gallwch chi gael budd hefyd drwy hawlio rhywfaint o arian yn ôl oddi wrth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi drwy’ch ffurflen hunanasesu treth. Cysylltwch â swyddfa Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i gael mwy o fanylion.

Cymynrodd neu Rhoi Er Cof

Un ffordd y gallech ddymuno ei defnyddio i’n helpu yw gadael rhodd i GISDA yn eich ewyllys neu neu rhoi rhodd neu trefnu casgliad mewn cynhebrwng er cof am un annwyl.

Newidiadau i ddeddfwriaeth treth etifeddiant a ddaeth i rym ym mlwyddyn ariannol 2012/13: O fis Ebrill 2012, os ydych yn gadael 10% neu fwy o’ch ystâd i elusen, yna bydd y gyfradd o dreth etifeddiant ar y rhan sydd yn weddill yn cael ei ostwng o 40% i 36%.

Os hoffech adael rhywbeth i GISDA yn eich ewyllys, y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw:

  • Ar gyfer ewyllys newydd – ysgrifennu ewyllys a rhoi manylion eich rhodd
  • Ar gyfer ewyllys sydd wedi’i wneud – gwneud newid ynddi
  • Sefydlu Ymddiriedolaeth

Efallai y byddwch am gael cyngor gan Gyfreithiwr a fydd yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi.

Os hoffech wneud rhodd i GISDA, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda, drwy ffonio neu anfon neges e-bost.

Busnesau - Partneriaethu Gyda Ni

Rydym yn awyddus iawn i gydweithio efo busnesau yng Ngwynedd a Gogledd Cymru a thu hwnt i sicrhau newid cadarnhaol i fywydau pobl ifanc digartref a/neu bregus yng Ngwynedd

Am fwy o fanylion sut i gefnogi Gisda cliciwch y linc yma Cefnogi Gisda

Mae codi arian corfforaethol yn gallu bod yn amrywiol a chyffrous ac mae nifer o wahanol ffyrdd y gallai busnesau fod o help - dyma rai:

  • Rhoi trwy’r gyflogres – gweler yn isod am fwy o fanylion
  • Ein noddi fel elusen y flwyddyn
  • Gwirfoddoli staff i ddigwyddiadau codi arian Gisda
  • Digwyddiadau noddi
  • Ariannu’n gyfatebol digwyddiadau codi arian
  • Trefnu gweithgaredd codi arian.

Am fwy o fanylion a syniadau cliciwch y linc yma Gweithgareddau Codi Arian

Rhoi trwy’r gyflogres

Gyda’r arian yn cael ei dynnu cyn treth, mae pob un cyfraniad yn mynd ymhellach – gan ychwanegu at yr ymdeimlad boddhaus hwnnw o helpu Gisda drwy’r gweithle.

Er enghraifft, byddai’n costio gweithiwr sydd yn talu treth ar y gyfradd sylfaenol o 20% ond £8 yn unig er mwyn gwneud cyfraniad o £10 i elusen. A byddai’n costio gweithiwr sydd yn talu treth ar y gyfradd uwch o 40% ond £6 i wneud cyfraniad tebyg.

Mae’r arian sydd wedi ei dynnu yn cael ei ddanfon at Asiantaeth sydd wedi ei chymeradwyo gan Gyllid y Wlad, megis y Charities Aid Foundation, ac maent hwy yn gwneud y gweddill – danfon yr arian sydd i’w gyfrannu atom ni.

Mae modd i chi ganfod mwy o wybodaeth am Dalu trwy’r Gyflogres a’r asiantaethau sydd wedi eu cymeradwyo ar wefan HMRC.

Fel arall, ewch yn syth i wefan y ‘Charities Aid Foundation’ (CAF) am fwy o wybodaeth am eu cynllun ‘Give As You Earn’.