Angen Help?

Mae GISDA yn cynnig cymorth a llety i bobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed. Cyn derbyn ein gwasanaeth mae’n rhaid i bob person ifanc ddilyn ein proses syml o atgyfeirio.

Cam 1 – Cysylltu â ni

Mae angen i’r person ifanc neu asiantaeth gwblhau’r ffurflen atgyfeirio a fydd yn cynnwys manylion syml am sefyllfa bresennol y person. Mae hefyd modd gwneud hyn drwy gysylltu gyda GISDA ar 01286 671153, llenwi ffurflen cyfeirio ar lein neu drwy alw mewn i’r swyddfa ar y maes.

Cam 2 – Siarad gydag ein swyddog cyfeiriadau

Bydd y swyddog cyfeiriadau’n cysylltu â’r person ifanc ac yn rhoi mwy o wybodaeth am GISDA a’r gwasanaeth rydym yn ei gynnig. Bydd y swyddog cyfeiriadau wedyn yn cwblhau cam dau o’r ffurflen atgyfeirio drwy ofyn am fwy o wybodaeth gan y person ifanc am eu cefndir, eu sefyllfa bresennol a’r math o gymorth maent eu hangen.

Cam 3 – Cyfarfod ein swyddog cyfeiriadau

Bydd y swyddog cyfieriadau’n trefnu i gwrdd â’r person ifanc mewn lle saff a chyfleus iddynt gyflwyno eu hunain a chwblhau rhan olaf yr atgyfeiriad.

Cam 4 – Y swyddog cyfeiriadau yn cysylltu gydag asiantaethau eraill

Os yw’r person ifanc yn gweithio gydag asiantaethau allanol eraill, bydd y swyddog cyfeiriadau, ar ôl cael caniatâd gan y person ifanc, yn cysylltu gyda’r asiantaeth i gael mwy o wybodaeth am y cymorth maent yn derbyn neu wedi derbyn gan asiantaeth.

Cam 5 – Asesu eich achos

Ar ôl cael y wybodaeth uchod, bydd asesiad risg yn cael ei gwblhau a phenderfyniad yn cael ei wneud os yw’r person ifanc yn addas i dderbyn gwasanaeth gan GISDA.

Cam 6 – Croeso i GISDA

Os yw’r person ifanc yn gymwys i dderbyn ein gwasanaeth, bydd yn cael ei roi ar restr aros GISDA nes bydd Gweithiwr Allweddol yn cael ei ddyrannu iddo.

Mae’n anodd dweud am ba hyd y bydd person ifanc yn aros am gymorth, ond bydd y swyddog cyfeiriadau yn eu cyfeirio tuag at asiantaethau eraill a sicrhau eu bod wedi edrych ar bob opsiwn ar gael i’r person ifanc yn y cyfamser.

RYDW I MEWN RISG O FOD YN DDIGARTREF, BETH DDYLWN I WNEUD?

Cysylltwch â'r awdurdod lleol/adran ddigartrefedd i dderbyn cyngor. Mae pob adran ddigartrefedd yn y cyngor yn gallu rhoi cyngor i chi am eich sefyllfa a chyfeirio chi at asiantaeth sy'n gallu helpu. Mae gan ran fwyaf o adrannau digartrefedd weithiwr atal digartrefedd sy’n gallu helpu. Yng Ngwynedd, GISDA sydd yn darparu gwasanaeth digartrefedd i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.

Efallai eich bod a hawl am lety ac/neu gefnogaeth drwy'r adran tai yn eich cyngor lleol. Os yw’r Cyngor yn ystyried eich achos yn flaenoriaeth, bydd rhaid iddynt chwilio am rywle i chi aros.

Yng Nghymru, dyma pwy sy'n cael eu blaenoriaethu:

  • Merched beichiog
  • Unigolion gyda phlant sy’n ddibynnol arnynt yn ariannol
  • Unigolion sydd angen cymorth arbennig oherwydd eu bod yn hen, yn anabl neu am reswm arall
  • Unigolion sy’n 16 neu 17 oed
  • Unrhyw berson 18, 19 neu 20 oed sydd mewn risg o gael eu cam-drin yn rhywiol neu’n ariannol
  • Unrhyw berson 18, 19 neu 20 oed sydd wedi, ar unrhyw amser, byw mewn tŷ maeth, byw mewn tŷ plant, neu wedi bod yng ngofal yr awdurdod lleol, awdurdod iechyd neu sefydliad gwirfoddol.
  • Unrhyw berson sydd wedi dioddef trais yn y cartref, mewn risg o drais yn y cartref, neu mewn risg o unrhyw fath drwy ddychwelyd adref.
  • Unigolion sydd wedi bod yn y Lluoedd Arfog ac wedi dod yn ddigartref ers gadael y Lluoedd Arfog.
  • Cyn-garcharwyr sydd â chyswllt lleol yn yr ardal sy’n ddigartref ers gadael y carchar

Cofiwch feddwl yn ofalus cyn gadael eich llety. Os mai chi sydd ar fai am droi’n ddigartref, efallai bydd cymorth gan y cyngor ddim ar gael.

Cwestiynau Cyffredin

Pa grwpiau oedran sy’n derbyn cymorth gan GISDA?

Mae GISDA yn cynnig cefnogaeth a llety i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.

Ydy GISDA yn cynnig llety i gyplau?

Ydy - mae gennym lety i 4 teulu yn yr ardaloedd yma: Caernarfon, Llanrug, Felinheli a Blaenau Ffestiniog.

Beth alla i ddisgwyl gan GISDA?


Rydym yn cynnig llety cefnogol ac mae pob person ifanc yn derbyn gweithiwr allweddol. Mae'r gweithiwr yma yn gweithio gyda'r person ifanc i ddatblygu cynllun cefnogaeth. Mae SEREN yn cael ei gwblhau sydd yn cefnogi'r unigolyn i osod targedau a chyrraedd eu targedau. Mae pob person ifanc hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai, gweithgareddau, hyfforddiant, a llawer mwy.