Swyddi Diweddaraf

YDACH CHI’N ANGERDDOL AM WNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL IFANC GWYNEDD? YNA DEWCH I WEITHIO EFO GISDA

Gwelwch isod am swyddi gwag. .


Caernarfon

Swyddog Cefnogi Pobl Ifanc - Creu Cartref

Bydd prosiect Creu Cartref GISDA yn arwain pobl ifanc ar y sgiliau sylfaenol sydd ei angen wrth symud i mewn i’w cartref. Yn aml nid yw pobl ifanc wedi cael rôl model yn eu bywydau i ddysgu sgiliau sydd yn hanfodol ar gyfer cadw tŷ. Bydd y bobl ifanc yn cysgodi'r swyddog hwn ac yn gwirfoddoli eu hamser i ddysgu sgiliau newydd.

Cyflog:

B3 £21,373 - £22,688 (pro rata)

Oriau:

15 awr yr wythnos

Dyddiad cau:

12:00 YB 07/12/2023

Caernarfon

Swyddog Cefnogi Creadigrwydd Plant a Phobl Ifanc

Gweithio fel rhan o brosiect Nabod sy'n bartneriaeth rhwng GISDA a Frân Wen i agor drysau i blant a phobl ifanc i amrywiaeth o gyfryngau creadigol gyda’r nod o gynyddu eu hyder a’u hunan werth.

Cyflog:

B3 £21,373 - £22,688 (pro rata)

Oriau:

18 awr yr wythnos

Dyddiad cau:

12:00 YB 07/12/2023

Caernarfon

Rheolwr Prosiect - Hwb a Chaffi Pobl Ifanc

Oes gennych chi ddiddordeb mewn swydd rhan amser am flwyddyn?

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig sy’n gallu gweithredu’n rhagweithiol i arwain a chydlynu datblygiad newydd GISDA yng Nghaernarfon sef Hwb Pobl ifanc a Chaffi Hyfforddi Pobl ifanc.

Byddwch yn arwain ar y gwaith o ddatblygu'r holl gamau i sicrhau bod yr Hwb a’r Caffi yn agor yn ystod gwanwyn/haf 2024

Cyflog:

B5 £31,740-£37,353 (pro rata)

Oriau:

15 neu 22.5 awr yr wythnos

Dyddiad cau:

12:00 YH 07/12/2023

Caernarfon

Cydlynydd Cyfleon Pobl Ifanc Arfon

MAE'R SWYDD YMA WEDI ARIANNU GAN GRONFA FFYNIAINT BRO LLYWODRAETH Y DEYRNAS UNEDIG I DDATBLYGU EIN PROSIECT - TIM O AMGYLCH Y PERSON IFANC (TAPI) - SY'N DARPARU CEFNOGAETH DDWYS PERSON CANOLOG WEDI EI DEILWRA I BOBL IFANC MEWN ANGEN I SYMUD YMLAEN O GEFNOGAETH YN NES AT GYFLOGAETH AC I FYW BYWYDAU ANNIBYNNOL A HAPUS

DIBEN Y SWYDD YMA YW DATBLYGU A CHYDLYNU DARPARIAETH A CHEFNOGAETH CYFLEON I BOBL IFANC ARFON

.

Cyflog:

B3.5: £23,022.63 - £25,947.01

Oriau:

37 awr yr wythnos tan Rhagfyr 2024

Dyddiad cau:

12:00 YH 30/11/2023

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Allweddol Prosiect LHDTC+ (Ardal Meirionnydd)

 1. Trefnu a chyflwyno gweithgareddau ar gyfer clwb(iau) ieuenctid LHDTC+ ym Meirionnydd a gan gynnwys clwb peilot newydd ar gyfer pobl ifanc 11-13 oed
 2. Cefnogi pobl ifanc LHDTC+ sydd angen cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth ym Meirionnydd.
 3. Darparu cefnogaeth ac ac arweiniad i wirfoddolwyr a mentoriaid ifanc
 4. Cefnogi ysgolion a mudiadau eraill drwy ddarparu cyngor a chefnogaeth.
 5. Cynorthwyo i gasglu a dosbarthu'r gwybodaeth, offer ac adnoddau yn ymwneud â phobl ifanc LHDTC+

Bydd y swydd yma wedi ei leoli ym Mlaenau Ffestiniog

Yn gyfrifol i:

Rheolwr Prosiect LHDTC+

Cyflog:

B3 £21,404 - £22,718 (pro rata)

Oriau:

15 awr yr wythnos, yn cynnwys oriau anghymdeithasol tan ddiwedd Mehefin 2026

Dyddiad cau:

12:00 YH 30/11/2023

Blaenau Ffestiniog

Cydlynydd Cyfleon Pobl Ifanc Meirionnydd

MAE'R SWYDD YMA WEDI ARIANNU GAN GRONFA FFYNIAINT BRO LLYWODRAETH Y DEYRNAS UNEDIG I DDATBLYGU EIN PROSIECT - TIM O AMGYLCH Y PERSON IFANC (TAPI) - SY'N DARPARU CEFNOGAETH DDWYS PERSON CANOLOG WEDI EI DEILWRA I BOBL IFANC MEWN ANGEN I SYMUD YMLAEN O GEFNOGAETH YN NES AT GYFLOGAETH AC I FYW BYWYDAU ANNIBYNNOL A HAPUS

DIBEN Y SWYDD YMA YW DATBLYGU A CHYDLYNU DARPARIAETH A CHEFNOGAETH CYFLEON I BOBL IFANC MEIRIONNYDD

Cyflog:

B3.5: £23,022.63 - £25,947.01

Oriau:

37 awr yr wythnos tan Rhagfyr 2024

Dyddiad cau:

12:00 YH 30/11/2023

Blaenau Ffestiniog

Cydlynydd Datblygu Gwasanaethau Pobl Ifanc Meirionnydd

Pwrpas y swydd ydy datblygu cysylltiadau a chyfleoedd newydd i ddatblygu gwasanaethau yn ardal Meirionnydd, Gwynedd. Ein dymuniad ydy gwella’r hyn allwn gynnig I bobl ifanc digartref a bregus sydd ym byw ym Meirionnydd.

Cyflog:

B3.5: £23,022.63 - £25,947.01 pro rata

Oriau:

Rhwng 15 ac 20 awr yr wythnos tan Rhagfyr 2024

Dyddiad cau:

12:00 YH 30/11/2023

Caernarfon

CYNGHORYDD PERSONOL THERAPIWTIG OL OFAL (GWEITHIO EFO POBL IFANC SYDD WEDI BOD MEWN GOFAL)

Cefnogi Ymadawyr Gofal, gan gynnwys rhieni ifanc, gyda'r trawsnewidiad o symud ymlaen i fyw'n annibynnol. Darparu pecyn cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a fydd yn cefnogi ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ymadawyr gofal gan rhoi gefnogaeth gyda Tai, Addysg a Chyflogaeth i gyrraedd eu dyheadau bywyd a meithrin gwytnwch.

Gweithio ochr yn ochr â thîm gwasanaethau cymdeithasol 16+, lle byddwch chi'n dal llwyth achosion o ymadawyr gofal gan ddarparu cefnogaeth un i un a darparu cefnogaeth o fewn rôl cynghorydd personol. Bydd hyn yn cynnwys adolygu a diweddaru cynlluniau llwybr pobl ifanc pob chwe mis.

Gweithredu fel cynghorydd personol yn unol â'r Ddeddf Llesiant yn 2014.

Yn gyfrifol i:

ARWEINYDD TIM PROSIECT OL OFAL

Cyflog:

B3 £21,373.99-£22,688.98

Oriau:

37 AWR YR WYTHNOS

Dyddiad cau:

12:00 YH 01/08/2023

Prif Ddyletswyddau

 • Gweithio o fewn fframwaith Seicolegol ac yn unol â model therapiwtig GISDA.
 • Yr holl staff i rannu dealltwriaeth o drawma cymhleth, ymlyniad ac anhwylder personoliaeth.
 • Adeiladu perthnasoedd iach, ymddiriedus gyda Phobl Ifanc, gan roi'r cyfleoedd iddynt ymgysylltu mewn lleoliadau anffurfiol a ffurfiol.
 • Creu gwasanaeth diogel a chroesawgar sy'n hwyluso rhyngweithio â Phobl Ifanc.
 • Hyrwyddo hunanofal ac annibyniaeth yn ein Pobl Ifanc.
 • Annog, cymell a chredu mewn pobl ifanc.
 • Gweithredu fel model rôl a dangos ffyrdd priodol o ddelio â phroblemau
 • Sefydlu perthnasoedd cadarnhaol â phobl ifanc a rhoi sylw cadarnhaol iddynt bob amser.
 • Galluogi defnyddwyr gwasanaeth - pobl ifanc, teuluoedd a'u plant i fyw'n annibynnol.
 • Datblygu a gweithredu cynllun Cymorth ar gyfer yr holl Ddefnyddwyr Gwasanaeth yn y Prosiect.
 • Monitro llwyddiant a chanlyniadau pobl ifanc yn barhaus gyda nod clir wrth weithio gyda'r person ifanc.
 • Cydnabod ac ymateb i anghenion cymorth a datblygu pob defnyddiwr gwasanaeth.
 • Cyfrannu tuag at anghenion cefnogi a datblygu defnyddwyr gwasanaeth trwy weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill.
 • Cwblhau Llyfrau Gwaith Agored Cymru gyda phobl ifanc a hyrwyddo pob cyfle i archwilio addysg / hyfforddiant a chyfleoedd gwaith.
 • Cyfarfod â defnyddwyr gwasanaeth er mwyn monitro anghenion cymorth a datblygu fel y nodwyd yn eu cynllun llwybr.
 • Sicrhau bod cofnodion effeithiol yn cael eu cadw o bob cyswllt a wneir â'r Defnyddwyr Gwasanaeth er mwyn paratoi adroddiadau yn ôl yr angen, ac fel tystiolaeth o'r gwasanaeth a ddarperir.
 • Gweinyddu Dyletswydd Gofal ar gyfer pob defnyddiwr gwasanaeth
 • Cyflawni'r holl ddyletswyddau / cyfrifoldebau trwy gadw at God Ymarfer Cyngor Gofal Cymru.
 • Cynnal cyfarfod rheolaidd gyda’r defnyddwyr gwasanaeth.
 • Cwblhau Holiaduron Cymorth ac olrhain cynnydd pobl ifanc ar ôl gadael y gwasanaeth.
 • Weithiau bydd angen gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol i ddiwallu anghenion Pobl Ifanc ar gwasanaeth. Bydd angen hyblygrwydd. Gall hyn gynnwys nosweithiau min nos a shifftiau penwythnos.