Swyddi Diweddaraf

YDACH CHI’N ANGERDDOL AM WNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL IFANC GWYNEDD? YNA DEWCH I WEITHIO EFO GISDA

Gwelwch isod am swyddi gwag. .


Caernarfon

Swyddog Cyllid

Mae rôl y Swyddog Cyllid yn cynnwys tasgau ariannol amrywiol i gynorthwyo gyda rhedeg adran Gyllid GISDA. Bydd y rôl yn hwyluso, monitro a chynorthwyo gyda thasgau o ddydd i ddydd i gefnogi’r Rheolwr Cyllid a swyddogaethau craidd y sefydliad i alluogi staff i ddarparu gwasanaeth rhagorol i bobl ifanc ddigartref Gwynedd.

Yn gyfrifol i:

Rheolwr Cyllid

Cyflog:

B3 £19,603 - £20,918

Perks:

Bydd graddfa cyflog B3 yn codi i £21,373-£22,688 o Ebrill 1af

Oriau:

37 yr wythnos ond byddwn yn ystyried oriau rhan amser, rhannu swydd a/neu weithio hybrid (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 20/02/2023

Prif Ddyletswyddau

 • Cynorthwyo a monitro’r broses o gofnodi a chysoni holl incwm a gwariant y Cwmni.
 • Dosbarthu a chysoni Arian Mân
 • Diweddaru a chynnal y System Archebu Prynu
 • Talu anfonebau credydwyr
 • Archebu Archebion Prynu uwch ar gyfer archebion ar-lein
 • Adneuo Arian Parod a Sieciau
 • Cysoni Banc
 • Codi archebion gwerthu
 • Codi anfonebau gwerthiant.
 • Gweinyddu grantiau pobl ifanc
 • Rhedeg adroddiadau ariannol misol a'u dosbarthu i'r UDRh
 • Unrhyw ddyletswyddau gweinyddol eraill yn ôl yr angen
 • Cynnal cysylltiadau da â chyflenwyr a thrafod contractau
 • Cynnal a diweddaru gwybodaeth am wariant cyflenwyr a chaffael
 • Ymchwilio a gwerthuso darpar gyflenwyr
 • Adolygu, cymharu, dadansoddi a chymeradwyo cynhyrchion a gwasanaethau i'w prynu
 • Cynnal taenlenni Excel yn gywir at ddibenion adrodd
 • Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol sy'n ymwneud â'r rôl gan gynnwys ffeilio a gwaith papur
 • Mewnbynnu data a gweinyddu gwybodaeth ariannol e.e. anfonebau, taliadau cerdyn credyd
 • Cynorthwyo i brosesu anfonebau a threuliau prynu
 • Gwirio, a datrys amrywiannau ac anghysondebau
 • Postio croniadau a rhagdaliadau treuliau
 • Codi archebion prynu ar Sage a rhoi'r rhain i gyflenwyr
 • Cofrestru anfonebau Cyfriflyfr Prynu a chysylltu ag adrannau a chyflenwyr eraill ynghylch anghysondebau mewn anfonebau
 • Cysoni datganiadau
 • Paratoi cysoniadau cyfriflyfr
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill yn ôl yr angen gyda'r tîm cyllid

Caernarfon

Gweithiwr Nos/Cysgu I Mewn

Dyletswyddau gwaith nos a chysgu i mewn yn hosteli GISDA yn unol ag amserlen rota fel rhan o’n gwasanaeth Cymorth Tai i bobl ifanc yng Ngwynedd.

Mae rhain yn shifftiau achlysurol. Mae'r shifft yn dechrau o 6yp tan 12yb gyda cyfradd tal o £9.57-£10.03yr awr, ac yna cysgu i mewn o 12yb tan 7yb gyda lwfan cysgu mewn o:

£40 y noson yn ystod yr wythnos (Llun i Iau)
£50 y noson ar y penwythnos (Gwener i Sul)
£60 y noson gŵyl y banc

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Gogledd

Cyflog:

£9.57-£10.03 per hour for evening shift + sleep in allowance

Oriau:

Achlysurol

Prif Ddyletswyddau

 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi’r cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi eu hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di-ragfarn, diogel a chroesawgar sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi eu teimladau/pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am eu lles eu hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a chredu mewn pobl ifanc .
 • Cyfrannu tuag at gwblhau cynlluniau cefnogaeth person ifanc.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw eu llety yn drefnus yn unol â’r safonau disgwyliedig.
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau gyda pobl ifanc yn unol â’r cynllun cefnogaeth e.e. sesiynnau coginio, beicio, adeiladu hyder, mynd am dro
 • Dilyn polisiau a gweithdrefnau GISDA i sicrhau diogelwch a llesiant trigolion yr hostel.
 • Ymateb yn briodol ac effeithiol i unrhyw ddigwyddiad neu argyfwng gan gysylltu â gwasanaeth ‘ar alwad’ a/neu’r gwasanaethau argyfwng yn ôl yr angen
 • Sicrhau trosglwyddiad clir a chryno ar ddiwedd y shifft gan amlygu unrhyw ddigwyddiadau/materion i’w adrodd ac unrhyw gamau a gymerwyd/sydd angen eu cymryd
 • Cydweithio gyda aelodau o’r tîm Cymorth Tai fel bo angen
 • Darparu ymagwedd ofalgar ac ystyriol
 • Cwblhau hyfforddiant angenrheidio

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Nos/Cysgu I Mewn

Dyletswyddau gwaith nos a chysgu i mewn yn hosteli GISDA yn unol ag amserlen rota fel rhan o’n gwasanaeth Cymorth Tai i bobl ifanc yng Ngwynedd.

Mae rhain yn shifftiau achlysurol. Mae'r shifft yn dechrau o 6yp tan 12yb gyda cyfradd tal o £9.57-£10.03yr awr, ac yna cysgu i mewn o 12yb tan 7yb gyda lwfan cysgu mewn o:

£40 y noson yn ystod yr wythnos (Llun i Iau)
£50 y noson ar y penwythnos (Gwener i Sul)
£60 y noson gŵyl y banc

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Gogledd

Cyflog:

£9.57-£10.03 per hour for evening shift + sleep in allowance

Oriau:

Achlysurol

Prif Ddyletswyddau

 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi’r cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi eu hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di-ragfarn, diogel a chroesawgar sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi eu teimladau/pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am eu lles eu hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a chredu mewn pobl ifanc .
 • Cyfrannu tuag at gwblhau cynlluniau cefnogaeth person ifanc.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw eu llety yn drefnus yn unol â’r safonau disgwyliedig.
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau gyda pobl ifanc yn unol â’r cynllun cefnogaeth e.e. sesiynnau coginio, beicio, adeiladu hyder, mynd am dro
 • Dilyn polisiau a gweithdrefnau GISDA i sicrhau diogelwch a llesiant trigolion yr hostel.
 • Ymateb yn briodol ac effeithiol i unrhyw ddigwyddiad neu argyfwng gan gysylltu â gwasanaeth ‘ar alwad’ a/neu’r gwasanaethau argyfwng yn ôl yr angen
 • Sicrhau trosglwyddiad clir a chryno ar ddiwedd y shifft gan amlygu unrhyw ddigwyddiadau/materion i’w adrodd ac unrhyw gamau a gymerwyd/sydd angen eu cymryd
 • Cydweithio gyda aelodau o’r tîm Cymorth Tai fel bo angen
 • Darparu ymagwedd ofalgar ac ystyriol
 • Cwblhau hyfforddiant angenrheidio

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Allweddol Pobl Ifanc


Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth,dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Cymorth Tai De Gwynedd

Cyflog:

B3: £19,603.91 - £20,918.90 (Plus Sleep in and on-call allowance)

Perks:

Bydd graddfa cyflog B3 yn codi i £21,373-£22,688 o Ebrill 1af

Oriau:

37 awr yr wythnos (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 20/02/2023

Prif Ddyletswyddau

 • I weithio o fewn fframwaith PIE, yn unol a model therapiwtig GISDA.
 • Staff i gael dealltwriaeth o drawma, ymlyniad a anhwylder personoliaeth.
 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi y cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi ei hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di sefydliad, saff a chroesawgar sydd yn rhoi y cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi ei teimladau /pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am lles ei hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a credu mewn pobl ifanc .
 • Ymddwyn fel rôl model i bobl ifanc gan ddangos ffyrdd ‘pro social’ o ddelio a phroblemau.
 • Sefydlu perthnasau positif gyda pobl ifanc a chynnig agwedd gadarnhaol ddiamod.
 • Galluogi'r bobl ifanc, teuluoedd a’u plant i fyw yn annibynnol.
 • Datblygu a gweithredu’r cynllun chefnogaeth ar gyfer holl ddefnyddwyr y gwasanaeth oddi fewn i’r cynllun.
 • Monitro llwyddiant a deilliannau pobl ifanc a gweithio ar gynllun clir i symud ymlaen gyda’r person ifanc.
 • Adnabod ac ymateb i anghenion cefnogaeth defnyddwyr ein gwasanaeth/teuluoedd.
 • Cyfrannu tuag at gefnogaeth ac anghenion datblygiadol holl ddefnyddwyr gwasanaeth drwy weithio mewn Partneriaeth ag asiantaethau eraill.
 • Gweinyddu dyletswydd gofal dros bob un o ddefnyddwyr gwasanaeth y Cwmni.
 • I gwblhau achrediadau Agored Cymru a cefnogi a hyrwyddo bob cyfle posib yn ymwneud a addysg/hyfforddiant/gwirfoddoli a’r byd gwaith.
 • Gofalu fod cofnodion manwl a chywir yn cael eu cadw o bob cyswllt gyda’r defnyddwyr gwasanaeth er mwyn eu defnyddio i ysgrifennu adroddiadau angenrheidiol ac fel tystiolaeth o’r gwasanaeth a ddarperir.
 • Cyfarfod gyda defnyddwyr gwasanaeth er mwyn monitro cefnogaeth ac anghenion datblygiadol fel a nodi yn ei Gynllun Gweithredu.
 • Cario allan holl ddyletswyddau/cyfrifoldebau drwy lynu at God Ymarfer Cyngor Gofal Cymru.
 • Cwblhau holiadur siwrne cefnogaeth a tracio pobl ifanc ar ôl iddynt adael y gwasanaeth.

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Cefnogol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Cyflog:

B2: £18,415-£19,289 (Plus sleep-in allowance)

Perks:

Bydd graddfa cyflog B2 yn codi i £20,185-£21,059 o Ebrill 1af

Oriau:

37 awr yr wythnos (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 20/02/2023

Prif Ddyletswyddau

 • I weithio o fewn fframwaith PIE, yn unol a model therapiwtig GISDA.
 • Staff i gael dealltwriaeth o drawma, ymlyniad a anhwylder personoliaeth.
 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi y cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi ei hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di sefydliad, saff a chroesawgar sydd yn rhoi y cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi ei teimladau /pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am lles ei hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a credu mewn pobl ifanc .
 • Cyfrannu tuag at gwblhau cynlluniau cefnogaeth person ifanc.
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau gyda pobl ifanc yn unol â’r cynllun cefnogaeth e.e. sesiynnau coginio, beicio, adeiladu hyder, mynd am dro.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw eu llety yn drefnus yn unol â’r safonau disgwyliedig.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw at delerau eu tenantiaeth.
 • Cefnogi pobl ifanc i gyllido yn effeithiol.
 • Cefnogi pobl ifanc i fewn i waith, hyfforddiant neu addysg.
 • Cefnogi pobl ifanc i wneud defnydd o’r Gwasanaethau Iechyd a Lles.
 • Cefnogi pobl ifanc i achredu eu sgiliau cadw tenatiaeth, cyllido a choginio.
 • Cefnogi pobl ifanc i symud ymlaen i lety parhaol.
 • Sicrhau bod cofnodion effeithiol yn cael eu cadw o bob cyswllt gyda’r defnyddwyr gwasanaeth.
 • Tracio cynnydd y bobl ifanc wedi iddynt adael y gwasanaeth.
 • Cyfrannu tuag at redeg a chynnal y llety sydd ar gael i bobl ifanc y prosiect.
 • Cefnogi Gweithwyr Allweddol i ddatblygu’r gwasanaeth yn unol âg anghenion pobl ifanc.
 • Darparu cefnogaeth cysgu mewn ar rota yr hosteli.
 • Darparu cefnogaeth ar alwad i’r Cwmni

Caernarfon

Gweithiwr Allweddol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Cymorth Tai Gogledd Gwynedd

Cyflog:

B3: £19,603.91 - £20,918.90 (Plus Sleep in and on-call allowance)

Perks:

Bydd graddfa cyflog B3 yn codi i £21,373-£22,688 o Ebrill 1af

Oriau:

37 awr yr wythnos (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 20/02/2023

Prif Ddyletswyddau

 • I weithio o fewn fframwaith PIE, yn unol a model therapiwtig GISDA.
 • Staff i gael dealltwriaeth o drawma, ymlyniad a anhwylder personoliaeth.
 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi y cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi ei hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di sefydliad, saff a chroesawgar sydd yn rhoi y cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi ei teimladau /pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am lles ei hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a credu mewn pobl ifanc .
 • Ymddwyn fel rôl model i bobl ifanc gan ddangos ffyrdd ‘pro social’ o ddelio a phroblemau.
 • Sefydlu perthnasau positif gyda pobl ifanc a chynnig agwedd gadarnhaol ddiamod.
 • Galluogi'r bobl ifanc, teuluoedd a’u plant i fyw yn annibynnol.
 • Datblygu a gweithredu’r cynllun chefnogaeth ar gyfer holl ddefnyddwyr y gwasanaeth oddi fewn i’r cynllun.
 • Monitro llwyddiant a deilliannau pobl ifanc a gweithio ar gynllun clir i symud ymlaen gyda’r person ifanc.
 • Adnabod ac ymateb i anghenion cefnogaeth defnyddwyr ein gwasanaeth/teuluoedd.
 • Cyfrannu tuag at gefnogaeth ac anghenion datblygiadol holl ddefnyddwyr gwasanaeth drwy weithio mewn Partneriaeth ag asiantaethau eraill.
 • Gweinyddu dyletswydd gofal dros bob un o ddefnyddwyr gwasanaeth y Cwmni.
 • I gwblhau achrediadau Agored Cymru a cefnogi a hyrwyddo bob cyfle posib yn ymwneud a addysg/hyfforddiant/gwirfoddoli a’r byd gwaith.
 • Gofalu fod cofnodion manwl a chywir yn cael eu cadw o bob cyswllt gyda’r defnyddwyr gwasanaeth er mwyn eu defnyddio i ysgrifennu adroddiadau angenrheidiol ac fel tystiolaeth o’r gwasanaeth a ddarperir.
 • Cyfarfod gyda defnyddwyr gwasanaeth er mwyn monitro cefnogaeth ac anghenion datblygiadol fel a nodi yn ei Gynllun Gweithredu.
 • Cario allan holl ddyletswyddau/cyfrifoldebau drwy lynu at God Ymarfer Cyngor Gofal Cymru.
 • Cwblhau holiadur siwrne cefnogaeth a tracio pobl ifanc ar ôl iddynt adael y gwasanaeth.