Swyddi Diweddaraf

TYDI GWEITHIO GYDA GISDA ERIOED WEDI BOD MOR GYFFROUS, GYDA CHYFLEOEDD HERIOL AR HYD GWYNEDD.

Gwelwch isod am swyddi gwag. I ymgeisio defnyddiwch y ffurflen gais ar lein neu cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Caernarfon

Swyddog Caffi Creu

Bydd prosiect Caffi Creu GISDA yn treialu amryw o wahanol gyfleon fydd yn cyd fynd gyda strategaeth Economi Gylchol Llywodraeth Cymru. Bydd GISDA yn cydweithio gyda Chyngor Gwynedd a phrosiectau eraill yng Ngwynedd i wireddu’r weledigaeth i ail greu ar ôl cyfnod Covid-19. Mae Ffiws eisoes wedi cael ei ddatblygu ym Mhorthmadog a’r her ydy esblygu a datblygu i ardaloedd eraill gan ddysgu o’u hymarfer da. Mae GISDA ar fin paratoi ein polisi amgylcheddol diweddar ac ymysg ein blaenoriaethau fydd addysgu pobl ifanc, staff a’r cyhoedd o sut i fod yn ofalus o’r amgylchedd a’i warchod er mwyn cenedlaethau’r dyfodol. Bydd y prosiect hwn yn creu cyfleon a fydd i gyd yn ymwneud â ‘Ail gylchu, ail ddefnyddio ac ail greu’.

Adran:

GISDA Creadigol

Cyflog:

£19,116.43 - £20,451,05

Perks:

Gwyliau, Salwch, Cynllun Llesiant staff, Pensiwn, Gweithio'n hyblyg

Oriau:

37 awr yr wythnos gan gynnwys oriau anghymdeithasol

Prif Ddyletswyddau

 1. Adeiladu ar y prosiect newydd Caffi Creu GISDA – gofod lle bydd modd creu gwahanol bethau, gallu atgyweirio, gallu uwch gylchu a chreu gofod cymunedol
 2. 2. Creu ac ysgrifennu Rhaglen waith mewn cydweithrediad gyda’r Pennaeth Datblygu
 3. 3. Cydweithio yn agos gyda Partneriaid Economi Gylchol eraill Gwynedd
 4. 4. Cydweithio gyda cydlynydd gwirfoddoli a swyddogion creadigol GISDA.
 5. 5. Cydlynu amryw o artistiaid llawrydd i gynorthwyo ni i greu cynnyrch eu hunain i ddatblygu busnesau eu hunain neu/a datblygu menter gymdeithasol hyfyw e.e. T Shirts, Crefftau, Bathodynnau, mygiau, masgiau defnydd, cacennau a dysgu rheoli yr ochor gwerthu deunyddiau mewn siop bach
 6. 6. Cydweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth GISDA a’u hannog i gymryd rhan yn y prosiect
 7. 7. Rhoi y cyfle i bobl ifanc ail ddefnyddio hen bethau e.e. gyda dillad
 8. Rhoi ail fywyd i hen ddodrefn ac unrhyw weithgaredd sydd yn golygu rhoi ail fywyd i rhywbeth sydd ar fin gael ei daflu i’r bin.
 9. Integreiddio – un o Nodau Strategol GISDA ydy Cymuned. Ein gobaith yw treialu’r cynllun hwn am 10 wythnos gyda'r gobaith y gall fod yn gynaliadwy ar ddiwedd y cyfnod. Bydd annog aelodau o’r gymuned i wirfoddoli a chymryd rhan yn rhan allweddol o’r prosiect.
 10. Annog gwirfoddolwyr o’r gymuned i ddod i mewn i gyfnewid sgiliau a chreu hwb fydd yn meithrin diwylliant sydd yn meithrin yr egwyddor o ‘Ailgylchu, Ailddefnyddio ac Ail gyfle’ i bob dim.
 11. Cydlynu ffilm fydd yn hyrwyddo’r amgylchedd a sut mae Caffi Creu GISDA a’r economi gylchol yn cyfrannu at hynny.
 12. Dysgu ac Addysgu – Cydlynu, trefnu a darparu cyfres o weithdai ac ymgyrch a fyddai’n codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ailgylchu, ail ddefnyddio a niwed y gall ffasiwn sydyn gael ein planed. Eto mae darparu addysg mewn ffordd amgen yn rhan o amcanion GISDA i sicrhau ein bod yn meithrin cenhedlaeth o ddinasyddion cyfrifol.
 13. Gosod sylfaen gadarn i sicrhau bydd y prosiect yn gynaliadwy erbyn Ebrill 2022
 14. Rheoli mentoriaid a gwirfoddolwyr
 15. Dilyn egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 gan ddilyn y 5 ffordd o weithio
 16. Ymrwymo at Nodau Llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Nodau Llesiant GISDA
 17. Creu cysylltiad gyda Repair Cafe UK ac unrhyw rwydwaith arall o fudd
 18. Monitor datblygiad y prosiect
 19. Hyrwyddo a marchnata deilliannau a chanlyniadau’r prosiect
 20. Gweithredu fel pencampwr amgylcheddol GISDA
 21. Darparu hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth i staff yn fewnol ar egwyddorion lleihau ein ôl troed carbon

Caernarfon

SWYDDOG GWIRFODDOLI

 • Cefnogi Pobl ifanc ar eu taith o gefnogaeth i gyflogaeth - Gwella iechyd a lles pobl ifanc wrth gynnig sgiliau, cyfleoedd a phrofiadau gwirfoddoli gwerthfawr.
 • Cydlynu holl wirfoddolwyr GISDA yn cynnwys pobl ifanc prosiectau GISDA, gwirfoddolwyr allanol a phrofiadau gwaith addysgol.
 • Creu partneriaethau cryf gyda mudiadau a chyflogwyr eraill er mwyn creu cyfleoedd yn y gymuned.

Adran:

Academi Cyfleon

Cyflog:

19,116

Perks:

Cynllun llesiant staff, pensiwn, tal gwyliau a salwch, gweithio'n hyblyg

Oriau:

Llawn amser - 37 awr yr wythnos