Swyddi Diweddaraf

TYDI GWEITHIO GYDA GISDA ERIOED WEDI BOD MOR GYFFROUS, GYDA CHYFLEOEDD HERIOL AR HYD GWYNEDD.

Gwelwch isod am swyddi gwag. I ymgeisio defnyddiwch y ffurflen gais ar lein neu cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Caernarfon

Cydlynydd Marchnata

Rydym yn chwilio am berson brwdfydig ac egniol i chwarae rhan allweddol yn hyrwyddo, marchnata, monitro a mesur effaith gwaith, gwasanaethau a brand GISDA i godi ymwybyddiaeth o’r hyn mae GISDA yn ei wneud a chynyddu cefnogaeth.

Adran:

Marchnata

Cyflog:

£21,432 - £24,553

Perks:

Gwyliau, Tal Salwch, Pensiwn, Cynllun Llesiant Staff, TOIL/FLEXI

Oriau:

Llawn neu rhan amser - hyblyg

Caernarfon

Cynghorydd Personol Therapiwtig (Cyfnod Mamolaeth)

  • Cefnogi Ymadawyr Gofal, gan gynnwys rhieni ifanc, gyda'r trawsnewidiad o symud ymlaen i fyw'n annibynnol. Darparu pecyn cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a fydd yn cefnogi ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ymadawyr gofal gan rhoi gefnogaeth gyda Tai, Addysg a Chyflogaeth i gyrraedd eu dyheadau bywyd a meithrin gwytnwch.

Yn gyfrifol i:

Uwch Gynghorydd Personol

Adran:

Ol Ofal

Cyflog:

£19,116 - £20,451

Perks:

Gwyliau, tal salwch, pensiwn, cynllun llesiant staff, Flexi / Toil

Oriau:

37 awr yr wythnos (hyblyg)

Prif Ddyletswyddau

  • Gweithio ochr yn ochr â thîm gwasanaethau cymdeithasol 16+, lle byddwch chi'n dal llwyth achosion o ymadawyr gofal gan ddarparu cefnogaeth un i un a darparu cefnogaeth o fewn rôl cynghorydd personol. Bydd hyn yn cynnwys adolygu a diweddaru cynlluniau llwybr pobl ifanc pob chwe mis.
  • Gweithredu fel cynghorydd personol yn unol â'r ddeddf Llesiant yn 2014.

Caernarfon

ARWEINYDD TÎM CREADIGOL A THERAPIWTIG

Arwain prosiect GISDA Greadigol a datblygu ymyraethau therapiwtig o fewn GISDA.

Yn gyfrifol i:

Pennaeth datblygu

Adran:

GISDA Creadigol

Cyflog:

£21,432 - £24,553 pro rata

Perks:

GWYLIAU A TAL SALWCH, PENSIWN, CYNLLUN LLESIANT STAFF, FLEXI/TOIL

Oriau:

Hyblyg - gall ystyried llawn a rhan amser

Caernarfon

Swyddog Cyfleon Addysg

I gefnogi pobl ifanc i symud ymlaen drwy ddarparu achrediadau, gweithdai, hyfforddiant a chyfleoedd addysg.

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Cyfleon

Adran:

Academi Cyfleon

Cyflog:

£19,116

Perks:

GWYLIAU & TAL SALWCH, PENSIWN, CYNLLUN LLESIANT STAFF, FLEXI A TOIL

Oriau:

Hyblyg - ystyried llawn a rhan amser

Caernarfon

Gweithiwr Cefnogol

Cefnogi pobl ifanc sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol. Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwytnwch

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim

Adran:

Cymorth Tai

Cyflog:

£17,526 + lwfans ar alwad a cysgu mewn

Perks:

TAL GWYLIAU A SALWCH, PENSIWN, CYNLLUN LLESIANT STAFF, GWEITHIO'N HYBLYG

Oriau:

37 awr yr wythnos

Caernarfon

Rheolwr Cefnogi

Rheoli a datblygu Prosiect Cymorth Tai GISDA a Gwasanaethau Digartrefedd pobl ifanc.

· Mae Gwasanaethau Cefnogol GISDA yn cynnwys -

• Gwasanaeth Cymorth Tai sy'n cynnig cefnogaeth i bobl ifanc agored i niwed ag anghenion cymhleth.

• Prosiect Atal Digartrefedd - Atal digartrefedd a Hyrwyddo Annibyniaeth

Yn gyfrifol i:

Pennaeth gwasanaethau

Adran:

Gwasanaethau

Cyflog:

£25,259- £29,970

Perks:

Gwyliau, tal salwch, pensiwn, cynllun llesiant staff

Oriau:

37 awr yr wythnos (hyblyg)

Caernarfon

Cysylltydd Medra I

Mae'r rôl hon yn rhan o gyflwyno gwasanaethau ICAN yn barhaus ar draws bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

• Bydd deiliad y swydd hon yn arwain ac yn gweithredu fel Cysylltydd ICAN cymunedol ym Mhwlleli a Caernarfon. Bydd yn rhan o Hwb ICAN GISDA sydd eisoes wedi'i sefydlu yng Ngwynedd.

Yn gyfrifol i:

Rheolwr Therapiwtig

Adran:

Iechyd Meddwl

Cyflog:

£21,432 - £24553

Perks:

Gwyliau, Tal Salwch, Pensiwn, Cynllun Llesiant staff

Oriau:

37 awr yr wythnos

Prif Ddyletswyddau


• Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid a phrosiectau eraill yn y gymuned.

• Recriwtio, rheoli a chefnogi gwirfoddolwyr ICAN sy'n gweithio yn ardal Pwllheli a Caernarfon.

• Darparu cefnogaeth 1: 1 a grŵp i bobl o bob oed sydd angen cymorth iechyd meddwl lefel ganolig isel yn y gymuned

Nodau ICAN:

• Rhowch lais i bobl sydd â phrofiad byw

• Newid ffocws Gofal i atal ac ymyrraeth gynnar

• Grymuso pobl i gynnal eu hiechyd a'u lles meddwl

• Annog sgyrsiau agored a gwybodus am Iechyd Meddwl

• Cyd-gynhyrchu fframwaith i ddarparu gwasanaeth gwybodus am drawma