Swyddi Diweddaraf

TYDI GWEITHIO GYDA GISDA ERIOED WEDI BOD MOR GYFFROUS, GYDA CHYFLEOEDD HERIOL AR HYD GWYNEDD.

Gwelwch isod am swyddi gwag. .


Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Allweddol Therapiwtig

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Cyflog:

B3: £19,603.91 - £20,918.90 + Sleep In and On Call allowance

Oriau:

37 awr yr wythnos + Oriau cysgu mewn

Prif Ddyletswyddau

 • I weithio o fewn fframwaith PIE, yn unol a model therapiwtig GISDA.
 • Staff i gael dealltwriaeth o drawma, ymlyniad a anhwylder personoliaeth.
 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi y cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi ei hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di sefydliad, saff a chroesawgar sydd yn rhoi y cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi ei teimladau /pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am lles ei hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a credu mewn pobl ifanc .
 • Ymddwyn fel rôl model i bobl ifanc gan ddangos ffyrdd ‘pro social’ o ddelio a phroblemau.
 • Sefydlu perthnasau positif gyda pobl ifanc a chynnig agwedd gadarnhaol ddiamod.
 • Galluogi'r bobl ifanc, teuluoedd a’u plant i fyw yn annibynnol.
 • Datblygu a gweithredu’r cynllun chefnogaeth ar gyfer holl ddefnyddwyr y gwasanaeth oddi fewn i’r cynllun.
 • Monitro llwyddiant a deilliannau pobl ifanc a gweithio ar gynllun clir i symud ymlaen gyda’r person ifanc.
 • Adnabod ac ymateb i anghenion cefnogaeth defnyddwyr ein gwasanaeth/teuluoedd.
 • Cyfrannu tuag at gefnogaeth ac anghenion datblygiadol holl ddefnyddwyr gwasanaeth drwy weithio mewn Partneriaeth ag asiantaethau eraill.
 • Gweinyddu dyletswydd gofal dros bob un o ddefnyddwyr gwasanaeth y Cwmni.
 • I gwblhau achrediadau Agored Cymru a cefnogi a hyrwyddo bob cyfle posib yn ymwneud a addysg/hyfforddiant/gwirfoddoli a’r byd gwaith.
 • Gofalu fod cofnodion manwl a chywir yn cael eu cadw o bob cyswllt gyda’r defnyddwyr gwasanaeth er mwyn eu defnyddio i ysgrifennu adroddiadau angenrheidiol ac fel tystiolaeth o’r gwasanaeth a ddarperir.
 • Cyfarfod gyda defnyddwyr gwasanaeth er mwyn monitro cefnogaeth ac anghenion datblygiadol fel a nodi yn ei Gynllun Gweithredu.
 • Cario allan holl ddyletswyddau/cyfrifoldebau drwy lynu at God Ymarfer Cyngor Gofal Cymru.
 • Cwblhau holiadur siwrne cefnogaeth a tracio pobl ifanc ar ôl iddynt adael y gwasanaeth.

Caernarfon

Swyddog Amgylcheddol Pobl Ifanc – Caffi Creu

Mae Caffi Creu yn anelu at godi ymwybyddiaeth o leihau gwastraff a’r economi gylchol trwy weithdai, mentrau ac ymgyrchoedd ar ailddefnyddio, ailgylchu ac ail-greu. Nod y prosiect fydd addysgu pobl ifanc y dyfodol a'u harfogi â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fabwysiadu ymddygiad amgylcheddol cadarnhaol.

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Creadigol

Cyflog:

B3: £19,603 - £20,918

Oriau:

37 awr yr wythnos (Hyd at Medi 2023)

Prif Ddyletswyddau

 • Adeiladu a’r prosiect Caffi Creu GISDA
 • Codi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol ag annog ymddygiad amgylcheddol cadarnhaol gyda phobl ifanc
 • Cynnal rhaglen o weithgareddau ar y cyd gyda thîm creadigol yn cynnwys:
  • Gweithdai ail ddefnyddio; upseiclo, gwnïo, peintio, ail greu etc
  • Codi sbwriel
  • Gweithdai Celf amgylcheddol
  • Sesiynau galw mewn
  • Coginio
 • Cydweithio gyda phartneriaid perthnasol yng Ngwynedd
 • Cydweithio gyda’r swyddog gwirfoddoli i annog gwirfoddolwyr o’r gymuned i ddod i mewn i gyfnewid sgiliau a chreu hwb fydd yn meithrin diwylliant sydd yn meithrin yr egwyddor o ‘Ailgylchu, Ailddefnyddio ac Ail gyfle’ i bob dim.
 • Comisiynu artistiaid llawrydd i gynorthwyo gyda chynnal gweithdai, sgyrsiau a chreu cynnyrch ein hunain.
 • Dysgu ac Addysgu - Cydlynu, trefnu a darparu cyfres o weithdai ac ymgyrch a fyddai’n codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ailgylchu, ail ddefnyddio a niwed y gall ffasiwn sydyn gael ein planed. Eto mae darparu addysg mewn ffordd amgen yn rhan o amcanion GISDA i sicrhau ein bod yn meithrin cenhedlaeth o ddinasyddion cyfrifol.
 • Codi ymwybyddiaeth ar gyfryngau cymdeithasol
 • Creu ymgyrchoedd ar lein ac wyneb yn wyneb i godi ymwybyddiaeth
 • Gweithio gyda phobl Ifanc yn yr hosteli i addysgu am ailgylchu a byw’n amgylcheddol
 • Cydweithio gyda Phrosiectau FFIWS i gynnal gweithdai ar ein peiriannau creu mwgs, creu crysau-t, printio 3D a mwy.
 • Cynnal diwrnodau agored yn ein hybiau
 • Darparu hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth i staff yn fewnol ar egwyddorion lleihau ein hôl troed carbon
 • Hyrwyddo a marchnata deilliannau a chanlyniadau’r prosiect
 • Gweithredu fel pencampwr amgylcheddol GISDA

Caernarfon

Gweithiwr Cefnogol Ol Ofal

Prif ddiben y swydd ydy cefnogi pobl ifanc sydd wedi bod dan ofal yr awdurdod lleol ac wedi symud i fyw’n annibynnol. Gofalu am ddau dy penodol i bobl ifanc ôl ofal. Cefnogi pobl ifanc ôl ofal sydd yn byw o fewn hosteli a tai GISDA. Cydlynu panel ymgynghori pobl ifanc

Cyflog:

B3: £19,603.91 - £20,918.90 (pro rata)

Oriau:

15 awr yr wythnos (Parhaol)

Prif Ddyletswyddau

 • Gofalu am ddau dy ôl ofal GISDA
 • Cydweithio’n agos gyda Tim Cymorth Tai a chynorthwyo gyda phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal a sydd yn byw o fewn ein hosteli
 • Cydweithio’n agos gyda staff Tim Ôl Ofal GISDA a hefyd gyda gweithwyr cymdeithasol Tim Ôl 16 Cyngor Gwynedd
 • Sefydlu a chynnal cysylltiadau cryf gyda chyflogwyr a grwpiau busnes lleol, drwy ymweliadau a chyswllt ffôn/ar-lein.
 • Sicrhau empathi a dealltwriaeth o ystod o broblemau a rhwystrau pobl ifanc a fu mewn gofal wrth geisio cael mynediad at addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth wrth ddeall trawma ac anhwylderau personoliaeth ac ymlyniad.
 • Cadw cofnod manwl o bob trefniant lleoliad a chyfarfodydd a chyfrannu tuag at monitro’r deilliannau yn erbyn cynllun gweithredu unigol y defnyddwyr gwasanaeth.
 • Monitro holl gyfleoedd swyddi lleol ac annog ceisiadau gan pobl ifanc sydd yn agored i tîm 16+ Cyngor Gwynedd.
 • Lle’n berthnasol cefnogi unigolion gyda cheisiadau am swydd, paratoi CV a thechnegau cyfweliad gan ddefnyddio adnoddau ar-lein.
 • Trefnu Panel ymgynghori rheolaidd efo pobl ifanc ôl ofal a cefnogi pobl i drio bwydo unrhyw fater sydd yn eu poeni i Reolwyr a Bwrdd Rheoli GISDA

Caernarfon

Swyddog Ymchwil a Data

Cyfrannu at y gwaith pwysig o ddangos a hyrwyddo effaith gwaith a gwasanaethau GISDA i gynorthwyo pobl ifanc bregus a digartref yng Ngwynedd drwy datblygu a gweithredu systemau casglu a dadansoddi data, gwerthuso a dadansoddi’r data a datblygu adroddiadau rheolaidd

Yn gyfrifol i:

Pennaeth Datblygu

Cyflog:

B3 £19,603 - £20,918 (Pro Rata)

Oriau:

22.5 awr (Parhaol)

Prif Ddyletswyddau

 • Gwerthuso a dadansoddi data ar draws holl wasanaethau a phrosiectau GISDA a chyflwyno adroddiadau rheolaidd
 • Datblygu a gweithredu basau-data, systemau casglu data a strategaethau eraill i sicrhau ystadegau cyfredol ac o ansawdd uchel
 • Ymchwilio a chasglu data perthnasol o adroddiadau a ffynonellau allanol a chadw cofnodion a basau-data cyfredol
 • Adnabod, dadansoddi a gwerthuso tueddiadau a phatrymau yn deillio o’r data a chreu adroddiadau
 • Cydweithio efo’r Tim Rheoli i adnabod blaenoriaethau ac anghenion gwybodaeth
 • Adnabod a gweithredu dulliau i ddatblygu a gwella systemau casglu, cofnodi, dadansoddi a gwerthuso data y cwmni
 • Cydweithio gyda Cydlynydd Cyfathrebu GISDA i godi ymwybyddiaeth o’n gwaith.