Swyddi Diweddaraf

TYDI GWEITHIO GYDA GISDA ERIOED WEDI BOD MOR GYFFROUS, GYDA CHYFLEOEDD HERIOL AR HYD GWYNEDD.

Gwelwch isod am swyddi gwag. I ymgeisio defnyddiwch y ffurflen gais ar lein neu cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Blaenau Ffestiniog

Cynorthwyydd Clwb LHDT Blaenau Ffestiniog

Byddwch yn gyfrifol am sefydlu a goruchwylio gweithgareddau yng Nghlwb Ieuenctid Prosiect LHDTQ+ Caernarfon gyda chymorth gwirfoddolwyr.

Byddwch yn gweithio dan oruchwyliaeth yr Arweinydd Tim ac yn darparu cymorth i sicrhau rhediad llyfn y clwb. Gall hyn gynnwys cynnig sesiynau galw heibio 1 i 1, yn ogystal â nosweithiau clwb.

Yn gyfrifol i:

Arweinydd tim LHDT+

Cyflog:

17,526.66- £18,782.77 pro rata

Oriau:

7.5 hours a week

Caernarfon

Gweithiwr Cefnogol Prosiect LHDT+

- Cynorthwyo’r Arweinydd Tîm i gyflawni nod ac amcanion prosiect LHDT+ yng Ngwynedd yn unol a chynllun busnes y prosiect.

- Cefnogi pobl ifanc LHDT+ sydd angen cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth Gwynedd.

- Cynorthwyo i ddarparu hyfforddiant a chyflwyno sesiynau codi ymwybyddiaeth mewn ysgolion, colegau a sefydliadau eraill

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim LHDT+

Cyflog:

 £17,526 - £18,782 pro rata

Oriau:

22.5

Caernarfon

Gweithiwr Allweddol Rhieni Ifanc

Pwrpas y swydd ydy annog a chefnogi rhieni ifanc fydd yn derbyn gwasanaeth er mwyn datblygu sgiliau ymarferol a phersonol.

Dyddiad cau: 31/1/22 5yh

Yn gyfrifol i:

Pennaeth Gwasanaethau

Cyflog:

£19,116 - £20,451 (pro rata)

Oriau:

15 awr yr wythnos

Caernarfon

Cydlynydd gweinyddol adnoddau dynol

Cyfrannu’n allweddol at wneud GISDA yn le gwell i weithio drwy arwain ar weithredu materion datblygiad a llesiant staff a bod yn brif weinyddwr systemau adnoddau dynol y cwmni

Dyddiad cau: 31/1/22 5yh

Yn gyfrifol i:

Pennaeth Busnes

Cyflog:

B3.5 £20,117 - £23,041

Oriau:

37 awr yr wythnos

Caernarfon

Cydlynydd cyfathrebu

Mae GISDA yn elusen sydd yn cefnogi a rhoi cyfleoedd i bobl ifanc bregus a digartref Gwynedd ers dros 35 o flynyddoedd. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan allweddol yn hyrwyddo, marchnata, monitro a mesur effaith gwaith, gwasanaethau a brand GISDA i godi ymwybyddiaeth o’r hyn mae GISDA yn ei wneud a chynyddu cefnogaeth.

Dyddiad cau: 31/1/22 5yh

Yn gyfrifol i:

Pennaeth busnes

Cyflog:

B3.5: £20,117 - £23,041

Oriau:

37 awr yr wythnos

Caernarfon

Cynghorydd Personol Therapiwtig (Cyfnod Mamolaeth)

  • Cefnogi Ymadawyr Gofal, gan gynnwys rhieni ifanc, gyda'r trawsnewidiad o symud ymlaen i fyw'n annibynnol. Darparu pecyn cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a fydd yn cefnogi ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ymadawyr gofal gan rhoi gefnogaeth gyda Tai, Addysg a Chyflogaeth i gyrraedd eu dyheadau bywyd a meithrin gwytnwch.

  • Dyddiad cau: 31/1/22 5yh

Yn gyfrifol i:

Uwch Gynghorydd Personol

Adran:

Ol Ofal

Cyflog:

£19,116 - £20,451

Perks:

Gwyliau, tal salwch, pensiwn, cynllun llesiant staff, Flexi / Toil

Oriau:

37 awr yr wythnos (hyblyg)

Prif Ddyletswyddau

  • Gweithio ochr yn ochr â thîm gwasanaethau cymdeithasol 16+, lle byddwch chi'n dal llwyth achosion o ymadawyr gofal gan ddarparu cefnogaeth un i un a darparu cefnogaeth o fewn rôl cynghorydd personol. Bydd hyn yn cynnwys adolygu a diweddaru cynlluniau llwybr pobl ifanc pob chwe mis.
  • Gweithredu fel cynghorydd personol yn unol â'r ddeddf Llesiant yn 2014.

Caernarfon

Gweithiwr Cefnogol

Cefnogi pobl ifanc sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol. Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwytnwch.

Dyddiad cau: 31/1/22 5yh

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim

Adran:

Cymorth Tai

Cyflog:

£17,526 + lwfans ar alwad a cysgu mewn

Perks:

TAL GWYLIAU A SALWCH, PENSIWN, CYNLLUN LLESIANT STAFF, GWEITHIO'N HYBLYG

Oriau:

37 awr yr wythnos

Caernarfon

Cysylltydd Medra I

2 x rôl - un yng Nghaernarfon a Pwllheli - un ym Maesgeirchen, Bangor

Mae'r rôl hon yn rhan o gyflwyno gwasanaethau ICAN yn barhaus ar draws bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

• Bydd deiliad y swydd hon yn arwain ac yn gweithredu fel Cysylltydd ICAN cymunedol ym Mhwlleli a Caernarfon. Bydd yn rhan o Hwb ICAN GISDA sydd eisoes wedi'i sefydlu yng Ngwynedd.

Dyddiad cau: 31/1/22 5yh

Yn gyfrifol i:

Rheolwr Therapiwtig

Adran:

Iechyd Meddwl

Cyflog:

£21,432 - £24553

Oriau:

37 awr yr wythnos

Prif Ddyletswyddau


• Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid a phrosiectau eraill yn y gymuned.

• Recriwtio, rheoli a chefnogi gwirfoddolwyr ICAN sy'n gweithio yn ardal Pwllheli a Caernarfon.

• Darparu cefnogaeth 1: 1 a grŵp i bobl o bob oed sydd angen cymorth iechyd meddwl lefel ganolig isel yn y gymuned

Nodau ICAN:

• Rhowch lais i bobl sydd â phrofiad byw

• Newid ffocws Gofal i atal ac ymyrraeth gynnar

• Grymuso pobl i gynnal eu hiechyd a'u lles meddwl

• Annog sgyrsiau agored a gwybodus am Iechyd Meddwl

• Cyd-gynhyrchu fframwaith i ddarparu gwasanaeth gwybodus am drawma