Swyddi Diweddaraf

YDACH CHI’N ANGERDDOL AM WNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL IFANC GWYNEDD? YNA DEWCH I WEITHIO EFO GISDA

Gwelwch isod am swyddi gwag. .


Caernarfon

Swyddog Cyfleon

Cefnogi pobl ifanc ar eu taith o gefnogaeth i gyflogadwyedd drwy oresgyn unrhyw rwystrau. Gall hyn gynnwys sgiliau byw’n annibynnol, codi hyder a hunan werth, llesiant ac arfogi gyda’r sgiliau a phrofiadau sydd angen i symud ymlaen yn nes at waith, hyfforddiant neu addysg.

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tîm Academi Cyfleon

Cyflog:

B3: £21,373-£22,688

Oriau:

37 awr yr wythnos

Dyddiad cau:

12:00 YH 27/03/2023

Prif Ddyletswyddau

 • Annog, ysgogi a chredu mewn pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial.
 • Darparu cefnogaeth ddwys i bobl ifanc ar eu taith o gefnogaeth i gyflogadwyedd drwy oresgyn unrhyw rwystrau.
 • Darparu cefnogaeth a sesiynau: cyflogadwyedd, byw’n annibynnol, cyllidebu, codi hyder, llesiant a mwy.
 • Cynorthwyo gyda rhediad o hybiau bobl ifanc yng Nghaernarfon, Pwllheli a Blaenau Ffestiniog a bod ar gael ar y rota.
 • Cynorthwyo’r arweinydd i gydlynu a chysoni achrediadau a deunyddiau dysgu GISDA.
 • Creu cynllun cefnogaeth ar y cyd gyda’r person ifanc
 • Ymgyfarwyddo gyda gweithdrefnau Agored Cymru (canolfan achrededig) a chwblhau achrediadau gyda phobl ifanc.
 • Ymgyfarwyddo gyda system Virtual College a chwblhau hyfforddiant gyda phobl ifanc
 • Gallu rhedeg gweithdai a hyfforddiant ar draws ysgolion, mudiadau a chanolfannau yn ôl yr angen.
 • Cydweithio gyda ysgolion a cholegau i ddarparu pecynnau addysg amgen i bobl ifanc
 • Bydd cydweithio gyda Gweithwyr Allweddol a Gweithwyr Prosiect eraill yn GISDA yn allweddol i lwyddiant y gwaith
 • Cydweithio gyda phartneriaid e.e. Gyrfa Cymru, DWP, Ganolfan Waith, Ysgolion,
 • Colegau, mudiadau 3ydd sector eraill sydd yn gweithio mewn meysydd sydd yn ymwneud gydag addysg amgen pobl ifanc.
 • Creu cysylltiadau gyda chyflogwyr lleol er mwyn symud pobl ifanc ymlaen i waith neu wirfoddoli.
 • Cyfeirio pobl ifanc ymlaen i wasanaethau eraill yng Ngwynedd yn ôl angen.
 • Cynnal sesiynau galw mewn ar draws y sir mewn amryw o leoliadau
 • Creu deunydd marchnata ar gyfer sesiynau a hyrwyddo prosiect drwy gyfryngau cymdeithasol.
 • Dilyn canllawiau’r grant ar hyd y prosiect.
 • Cadw cofnod o manylion bobl ifanc ar system data INFORM

Caernarfon

Swyddog Ymgysylltu Ôl-Ofal

Prif ddiben y swydd ydy cefnogi pobl ifanc sydd wedi bod dan ofal y tim ol ofal ac wedi symud i waith, addysg neu hyfforddiant. Mae cyfraddau disgyn allan neu fethu parhau mewn addysg a swyddi yn uchel iawn i unigolion bregus sydd wedi gadael gofal felly gofynnir i ddeilydd y swydd gefnogi a’u hannog i barhau ar eu taith i fod yn fwy annibynnol yn llwyddiannus. Bydd angen cefnogi ystod eang o brofiadau gwaith, addysg a chyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc. Bydd y cyfleoedd yn adlewyrchu cryfderau a sgiliau sydd gan y bobl ifanc ôl ofal sydd heb ymgysylltu gydag addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tîm Ôl-Ofal

Cyflog:

B3: £21,373-£22,688 (PRO RATA)

Oriau:

22.5 awr yr wythnos (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 27/03/2023

Prif Ddyletswyddau

 • Gweithio mewn partneriaeth gyda tîm 16+, adnabod cryfderau a dyheadau cyflogaeth unigolion a gweithredu fel eiriolwr i sicrhau profiad gwaith neu gyfleoedd cyflogaeth addas iddynt.
 • Codi ymwybyddiaeth o raglenni a phrosiectau cefnogaeth addas ymysg pobl ifanc ôl-ofal.
 • Sicrhau empathi a dealltwriaeth o ystod o broblemau a rhwystrau pobl ifanc a fu mewn gofal wrth geisio cael mynediad at addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth wrth ddeall trawma ac anhwylderau personoliaeth ac ymlyniad.
 • Cadw cofnod manwl o bob trefniant lleoliad a chyfarfodydd a chyfrannu tuag at monitro’r deilliannau yn erbyn cynllun gweithredu unigol y defnyddwyr gwasanaeth.
 • Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer cyflogwyr a darparwr addysg pe byddai ganddynt unrhyw bryderon am bresenoldeb, cymhelliant neu unrhyw broblem arall, gan ymyrryd ble bo'n briodol. Cadw cofnod electronig o bob cyswllt o'r fath a'i drosglwyddo i'r Rheolwr Prosiect a’r gweithiwr arweiniol perthnasol.
 • Monitro holl gyfleoedd swyddi lleol ac annog ceisiadau gan pobl ifanc sydd yn agored i tîm 16+ Cyngor Gwynedd.
 • Lle’n berthnasol cefnogi unigolion gyda cheisiadau am swydd, paratoi CV a thechnegau cyfweliad gan ddefnyddio adnoddau ar-lein.
 • Gweithio’n agos gyda Academi Cyfleon GISDA a thimoedd Cyngor Gwynedd i fantesio ar gyfleon cyflogaeth.
 • Mynychu a chyfrannu at gyfarfodydd staff, a chyfarfodydd eraill fel bo angen.
 • Gweithredu a glynu at weithdrefnau diogelu wrth weithio gyda phobl ifanc.
 • Sicrhau bod pob cofnod yn cael ei ddiweddaru, yn unol â systemau cofnodi a monitro perthnasol.
 • Marchnata llwyddiant pobl ifanc ar y gwefannau cymdeithasol.
 • Cynhyrchu deunydd marchnata yn cynnwys posteri, infographics, straeon a lluniau.
 • Sicrhau bod pob person ifanc yn cael cefnogaeth holistig a pherson ganolig i ddatblygu drwy gefnogaeth i gyflogaeth ac addysg.
 • Dilyn cynnydd pobl ifanc adnabyddedig ac adrodd ar ddeilliannau.
 • Cynorthwyo yn gyffredinol i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Caernarfon

Rheolwr Cyllid

 • Arwain a rheoli holl weithgaredd o fewn adran gyllid GISDA gan gynnwys staff.
 • Darparu arbenigedd ariannol i sicrhau cydymffurfiad gyda deddfwriaethau cyfredol i sefydliadau elusennol.
 • Goruchwylio systemau cyllid cyfredol GISDA gan gynnwys – SAGE, Advantage, cyfrifon ar Excel a Payroll
 • Darparu adroddiadau cyllid ar ein prosiectau yn fisol gan gynnwys paratoi cyllidebau a chyfrifon diwedd blwyddyn.
 • Sicrhau rhediad llyfn ein holl brosesau cyllid ac arwain a chefnogi staff i gwblhau y gwaith hynny.
 • Bod y prif bwynt cyswllt gydag asiantaethau allanol mewn perthynas gyda materion cyllid.

Yn gyfrifol i:

Prif Weithredwr

Cyflog:

B5: £31,740-£37,353

Oriau:

37 yr wythnos ond byddwn yn ystyried oriau rhan amser, rhannu swydd a/neu weithio hybrid (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 27/03/2023

Prif Ddyletswyddau

 • Sicrhau bod ffynonellau cyllid y cwmni’n cael eu defnyddio’n effeithlon ac effeithiol i alluogi’r busnes i gyflawni ei weithgareddau yn ymwneud â chefnogi pobl ifanc yn yr ardal.
 • Darparu rôl allweddol yn y paratoadau ac wrth fonitro’r data perfformiad ac ariannol at ddefnydd rheolwyr, ymddiriedolwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid.
 • I reoli a chyd-drefnu gweithredoedd ac adnoddau ariannol y cwmni a sicrhau bod yr adnoddau hyn yn cael eu defnyddio’n effeithlon ac effeithiol.
 • Arwain a datblygu systemau ariannol y cwmni a sicrhau eu bod nhw’n cael eu defnyddio’n bwrpasol ac yn cwrdd â’r gofynion statudol a chonfensiynau cyfrifeg derbyniol.
 • Arwain ar ddatblygu, gweithredu a monitro llawlyfr, gweithdrefnau a pholisïau cyllid
  y cwmni
 • Arwain ar yr holl waith bancio a bod yn brif bwynt cyswllt gyda’n bancwyr.
 • Arwain a goruchwylio proses talu cyflogau GISDA. (Allanolir rhan o’r gyflogres i gwmni allanol ar hyn o bryd)
 • I reoli unrhyw faterion trethu a all godi.
 • Bod yn gyfrifol am gyfrifon blynyddol GISDA a bod yn brif bwynt cyswllt i archwiliwr a thrysorydd GISDA.
 • Cyfrifoldeb dros gyfrifon banc GISDA
 • Sicrhau bod y staff yn dilyn y gweithdrefnau cyllidol a bod ein prosesau diwydrwydd dyledus yn ddiogel. Ymgymryd âg archwiliadau mewnol a hunan-fonitro ein systemau gan gynnwys rhestr gyflogau, arian mân a’r caffi i sicrhau ein bod ni’n ddiogel rhag dwyll.
 • Dadansoddi canlyniadau perfformiad ac arwain ar fentrau sy’n adnabod arbediadau a gwella systemau.
 • Rheoli cynllun pensiwn GISDA gyda’r asiantaethau addas a chyd-drefnu darparu’r wybodaeth am gynlluniau pensiwn i’r staff priodol.
 • I fod yn gyfrifol ac atebol i holl adroddiadau grantiau i gomisiynwyr.
 • Hysbysu ac adrodd i’r Comisiwn Elusennau a Tŷ’r Cwmnïau ar y cyfrifon blynyddol ar y cyd gyda Pennaeth GISDA
 • Goruchwylio’r holl gontractau a sicrhau gwerth am arian megis contractau ffôn, yswiriant, ffotocopïwr ac ati.
 • Goruchwylio rhestr cyflenwyr a phrynwyr GISDA a sicrhau bod eu gwybodaeth yn gyfredol ar ein systemau.
 • Sicrhau cyfathrebu effeithiol ym mhob agwedd o’r gwaith
 • Sefydlu a chytuno ar dargedau efo staff ac yna eu monitro
 • Darparu cyngor a chefnogaeth addas i’r Prifweithredwr
 • Cyfathrebu anghenion yr adran i’r Prifweithredwr

Caernarfon

Gweithiwr Nos/Cysgu I Mewn

Dyletswyddau gwaith nos a chysgu i mewn yn hosteli GISDA yn unol ag amserlen rota fel rhan o’n gwasanaeth Cymorth Tai i bobl ifanc yng Ngwynedd.

Mae rhain yn shifftiau achlysurol. Mae'r shifft yn dechrau o 6yp tan 12yb gyda cyfradd tal o £9.57-£10.03yr awr, ac yna cysgu i mewn o 12yb tan 7yb gyda lwfan cysgu mewn o:

£40 y noson yn ystod yr wythnos (Llun i Iau)
£50 y noson ar y penwythnos (Gwener i Sul)
£60 y noson gŵyl y banc

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Gogledd

Cyflog:

£9.57-£10.03 per hour for evening shift + sleep in allowance

Oriau:

Achlysurol

Prif Ddyletswyddau

 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi’r cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi eu hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di-ragfarn, diogel a chroesawgar sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi eu teimladau/pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am eu lles eu hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a chredu mewn pobl ifanc .
 • Cyfrannu tuag at gwblhau cynlluniau cefnogaeth person ifanc.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw eu llety yn drefnus yn unol â’r safonau disgwyliedig.
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau gyda pobl ifanc yn unol â’r cynllun cefnogaeth e.e. sesiynnau coginio, beicio, adeiladu hyder, mynd am dro
 • Dilyn polisiau a gweithdrefnau GISDA i sicrhau diogelwch a llesiant trigolion yr hostel.
 • Ymateb yn briodol ac effeithiol i unrhyw ddigwyddiad neu argyfwng gan gysylltu â gwasanaeth ‘ar alwad’ a/neu’r gwasanaethau argyfwng yn ôl yr angen
 • Sicrhau trosglwyddiad clir a chryno ar ddiwedd y shifft gan amlygu unrhyw ddigwyddiadau/materion i’w adrodd ac unrhyw gamau a gymerwyd/sydd angen eu cymryd
 • Cydweithio gyda aelodau o’r tîm Cymorth Tai fel bo angen
 • Darparu ymagwedd ofalgar ac ystyriol
 • Cwblhau hyfforddiant angenrheidio

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Nos/Cysgu I Mewn

Dyletswyddau gwaith nos a chysgu i mewn yn hosteli GISDA yn unol ag amserlen rota fel rhan o’n gwasanaeth Cymorth Tai i bobl ifanc yng Ngwynedd.

Mae rhain yn shifftiau achlysurol. Mae'r shifft yn dechrau o 6yp tan 12yb gyda cyfradd tal o £9.57-£10.03yr awr, ac yna cysgu i mewn o 12yb tan 7yb gyda lwfan cysgu mewn o:

£40 y noson yn ystod yr wythnos (Llun i Iau)
£50 y noson ar y penwythnos (Gwener i Sul)
£60 y noson gŵyl y banc

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Gogledd

Cyflog:

£9.57-£10.03 per hour for evening shift + sleep in allowance

Oriau:

Achlysurol

Prif Ddyletswyddau

 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi’r cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi eu hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di-ragfarn, diogel a chroesawgar sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi eu teimladau/pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am eu lles eu hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a chredu mewn pobl ifanc .
 • Cyfrannu tuag at gwblhau cynlluniau cefnogaeth person ifanc.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw eu llety yn drefnus yn unol â’r safonau disgwyliedig.
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau gyda pobl ifanc yn unol â’r cynllun cefnogaeth e.e. sesiynnau coginio, beicio, adeiladu hyder, mynd am dro
 • Dilyn polisiau a gweithdrefnau GISDA i sicrhau diogelwch a llesiant trigolion yr hostel.
 • Ymateb yn briodol ac effeithiol i unrhyw ddigwyddiad neu argyfwng gan gysylltu â gwasanaeth ‘ar alwad’ a/neu’r gwasanaethau argyfwng yn ôl yr angen
 • Sicrhau trosglwyddiad clir a chryno ar ddiwedd y shifft gan amlygu unrhyw ddigwyddiadau/materion i’w adrodd ac unrhyw gamau a gymerwyd/sydd angen eu cymryd
 • Cydweithio gyda aelodau o’r tîm Cymorth Tai fel bo angen
 • Darparu ymagwedd ofalgar ac ystyriol
 • Cwblhau hyfforddiant angenrheidio

Caernarfon

Gweithiwr Allweddol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol. Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth,dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Cyflog:

B3: £21,373.99 - £22,688.98 (Plus Sleep in and on-call allowance)

Oriau:

37 awr yr wythnos (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 27/03/2023

Prif Ddyletswyddau

 • I weithio o fewn fframwaith PIE, yn unol a model therapiwtig GISDA.
 • Staff i gael dealltwriaeth o drawma, ymlyniad a anhwylder personoliaeth.
 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi y cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi ei hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di sefydliad, saff a chroesawgar sydd yn rhoi y cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi ei teimladau /pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am lles ei hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a credu mewn pobl ifanc .
 • Ymddwyn fel rôl model i bobl ifanc gan ddangos ffyrdd ‘pro social’ o ddelio a phroblemau.
 • Sefydlu perthnasau positif gyda pobl ifanc a chynnig agwedd gadarnhaol ddiamod.
 • Galluogi'r bobl ifanc, teuluoedd a’u plant i fyw yn annibynnol.
 • Datblygu a gweithredu’r cynllun chefnogaeth ar gyfer holl ddefnyddwyr y gwasanaeth oddi fewn i’r cynllun.
 • Monitro llwyddiant a deilliannau pobl ifanc a gweithio ar gynllun clir i symud ymlaen gyda’r person ifanc.
 • Adnabod ac ymateb i anghenion cefnogaeth defnyddwyr ein gwasanaeth/teuluoedd.
 • Cyfrannu tuag at gefnogaeth ac anghenion datblygiadol holl ddefnyddwyr gwasanaeth drwy weithio mewn Partneriaeth ag asiantaethau eraill.
 • Gweinyddu dyletswydd gofal dros bob un o ddefnyddwyr gwasanaeth y Cwmni.
 • I gwblhau achrediadau Agored Cymru a cefnogi a hyrwyddo bob cyfle posib yn ymwneud a addysg/hyfforddiant/gwirfoddoli a’r byd gwaith.
 • Gofalu fod cofnodion manwl a chywir yn cael eu cadw o bob cyswllt gyda’r defnyddwyr gwasanaeth er mwyn eu defnyddio i ysgrifennu adroddiadau angenrheidiol ac fel tystiolaeth o’r gwasanaeth a ddarperir.
 • Cyfarfod gyda defnyddwyr gwasanaeth er mwyn monitro cefnogaeth ac anghenion datblygiadol fel a nodi yn ei Gynllun Gweithredu.
 • Cario allan holl ddyletswyddau/cyfrifoldebau drwy lynu at God Ymarfer Cyngor Gofal Cymru.
 • Cwblhau holiadur siwrne cefnogaeth a tracio pobl ifanc ar ôl iddynt adael y gwasanaeth.

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Cefnogol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Cyflog:

B2: £20,185-£21,059 (Plus sleep-in allowance)

Perks:

(Lwfans cysgu-i-mewn ac ar alwad ychwanegol sy’n cyfateb i leiafswm blynyddol o £2000 yn ychwanegol y cyflog uwchlaw)

Oriau:

37 awr yr wythnos (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 27/03/2023

Prif Ddyletswyddau

 • I weithio o fewn fframwaith PIE, yn unol a model therapiwtig GISDA.
 • Staff i gael dealltwriaeth o drawma, ymlyniad a anhwylder personoliaeth.
 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi y cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi ei hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di sefydliad, saff a chroesawgar sydd yn rhoi y cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi ei teimladau /pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am lles ei hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a credu mewn pobl ifanc .
 • Cyfrannu tuag at gwblhau cynlluniau cefnogaeth person ifanc.
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau gyda pobl ifanc yn unol â’r cynllun cefnogaeth e.e. sesiynnau coginio, beicio, adeiladu hyder, mynd am dro.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw eu llety yn drefnus yn unol â’r safonau disgwyliedig.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw at delerau eu tenantiaeth.
 • Cefnogi pobl ifanc i gyllido yn effeithiol.
 • Cefnogi pobl ifanc i fewn i waith, hyfforddiant neu addysg.
 • Cefnogi pobl ifanc i wneud defnydd o’r Gwasanaethau Iechyd a Lles.
 • Cefnogi pobl ifanc i achredu eu sgiliau cadw tenatiaeth, cyllido a choginio.
 • Cefnogi pobl ifanc i symud ymlaen i lety parhaol.
 • Sicrhau bod cofnodion effeithiol yn cael eu cadw o bob cyswllt gyda’r defnyddwyr gwasanaeth.
 • Tracio cynnydd y bobl ifanc wedi iddynt adael y gwasanaeth.
 • Cyfrannu tuag at redeg a chynnal y llety sydd ar gael i bobl ifanc y prosiect.
 • Cefnogi Gweithwyr Allweddol i ddatblygu’r gwasanaeth yn unol âg anghenion pobl ifanc.
 • Darparu cefnogaeth cysgu mewn ar rota yr hosteli.
 • Darparu cefnogaeth ar alwad i’r Cwmni