Swyddi Diweddaraf

YDACH CHI’N ANGERDDOL AM WNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL IFANC GWYNEDD? YNA DEWCH I WEITHIO EFO GISDA

Gwelwch isod am swyddi gwag. .


Caernarfon

Swyddog Ymgysylltu Gwirfoddolwyr

Cydlynu gweithgareddau a strwythurau gwirfoddoli o fewn GISDA gan anelu i ddatblygu’r

gwaith ar y cyd gydag eraill. Bydd deilydd y swydd yn rhan o dîm Academi Cyfleon GISDA.

 • Cydlynu gwirfoddolwyr o ddydd i ddydd
 • Marchnata, hyrwyddo a chreu cyfleoedd gwirfoddoli
 • Cefnogi Pobl ifanc ar eu taith o gefnogaeth i gyflogaeth
 • Gwella iechyd a lles pobl ifanc wrth gynnig sgiliau, cyfleoedd a profiadau gwirfoddoli
 • Cynnal achrediadau a cyrsiau berthnasol i gwaith
 • Cynorthwyo’r swyddog addysg i gynnal sesiynau addysg amgen

Yn gyfrifol i:

Pennaeth Datblygu

Cyflog:

B3: £21,373.99-£22,688.98 (Pro Rata)

Oriau:

22.5 awr yr wythnos (tan diwedd Mawrth 2025)

Dyddiad cau:

12:00 YH 12/06/2023

Prif Ddyletswyddau

 • Gweithredu prosiect gwirfoddoli GISDA
 • Cydlynu, cefnogi ag arwain gwirfoddolwyr yn ddyddiol
 • Bod yn bwynt cyswllt i wirfoddolwyr sydd yn ddefnyddwyr gwasanaeth i GISDA ond hefyd gwirfoddolwyr allanol sydd eisiau helpu a roi yn ôl ir elusen.
 • Hybu a marchnata’r prosiect gwirfoddoli i ddenu gwirfoddolwyr newydd a chodi ymwybyddiaeth or cyfleoedd.
 • Codi ymwybyddiaeth o’r budd o wirfoddoli i bobl ifanc
 • Annog pobl ifanc i wirfoddoli a rhoi eu llais mewn ymgynghoriadau lleol a gwleidyddol.
 • Trefnu anwythiad gyda bob gwirfoddolwyr a darparu cefnogaeth
 • Creu partneriaethau gyda Mantell Gwynedd a mudiadau eraill ar gyfer symud pobl ifanc ymlaen at gyfleon gwirfoddoli pellach.
 • Creu cysylltiadau gyda cyflogwyr lleol er mwyn creu sesiynau blasu i bobl ifanc
 • Cydweithio gyda Academi Cyfleon i gwrdd gyda targedau’r prosiect.
 • Trefnu lleoliadau perthnasol i’r gwirfoddolwyr
 • Cwblhau unedau Agored Cymru gyda’r gwirfoddolwyr
 • Trefnu sesiynau hyfforddiant
 • Cydweithio gyda phrosiectau eraill GISDA i sicrhau cyfleon cyfartal i bawb – clwb LGBTQ+, pobl ifanc digartref, pobl ifanc di waith hir dymor, pobl ifanc ôl ofal, pobl ifanc yn dioddef o salwch iechyd meddwl a mwy.
 • Cynnal achrediadau ag sesiynau addysg amgen
 • Mynychu ysgolion / colegau / grwpiau lleol i redeg sesiynau addysg amgen

Caernarfon

Gweithiwr Nos/Cysgu I Mewn

Dyletswyddau gwaith nos a chysgu i mewn yn hosteli GISDA yn unol ag amserlen rota fel rhan o’n gwasanaeth Cymorth Tai i bobl ifanc yng Ngwynedd.

Mae rhain yn shifftiau achlysurol. Mae'r shifft yn dechrau o 6yp tan 12yb gyda cyfradd tal o £9.57-£10.03yr awr, ac yna cysgu i mewn o 12yb tan 7yb gyda lwfan cysgu mewn o:

£40 y noson yn ystod yr wythnos (Llun i Iau)
£50 y noson ar y penwythnos (Gwener i Sul)
£60 y noson gŵyl y banc

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Gogledd

Cyflog:

£9.57-£10.03 per hour for evening shift + sleep in allowance

Oriau:

Achlysurol

Prif Ddyletswyddau

 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi’r cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi eu hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di-ragfarn, diogel a chroesawgar sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi eu teimladau/pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am eu lles eu hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a chredu mewn pobl ifanc .
 • Cyfrannu tuag at gwblhau cynlluniau cefnogaeth person ifanc.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw eu llety yn drefnus yn unol â’r safonau disgwyliedig.
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau gyda pobl ifanc yn unol â’r cynllun cefnogaeth e.e. sesiynnau coginio, beicio, adeiladu hyder, mynd am dro
 • Dilyn polisiau a gweithdrefnau GISDA i sicrhau diogelwch a llesiant trigolion yr hostel.
 • Ymateb yn briodol ac effeithiol i unrhyw ddigwyddiad neu argyfwng gan gysylltu â gwasanaeth ‘ar alwad’ a/neu’r gwasanaethau argyfwng yn ôl yr angen
 • Sicrhau trosglwyddiad clir a chryno ar ddiwedd y shifft gan amlygu unrhyw ddigwyddiadau/materion i’w adrodd ac unrhyw gamau a gymerwyd/sydd angen eu cymryd
 • Cydweithio gyda aelodau o’r tîm Cymorth Tai fel bo angen
 • Darparu ymagwedd ofalgar ac ystyriol
 • Cwblhau hyfforddiant angenrheidio

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Nos/Cysgu I Mewn

Dyletswyddau gwaith nos a chysgu i mewn yn hosteli GISDA yn unol ag amserlen rota fel rhan o’n gwasanaeth Cymorth Tai i bobl ifanc yng Ngwynedd.

Mae rhain yn shifftiau achlysurol. Mae'r shifft yn dechrau o 6yp tan 12yb gyda cyfradd tal o £9.57-£10.03yr awr, ac yna cysgu i mewn o 12yb tan 7yb gyda lwfan cysgu mewn o:

£40 y noson yn ystod yr wythnos (Llun i Iau)
£50 y noson ar y penwythnos (Gwener i Sul)
£60 y noson gŵyl y banc

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Gogledd

Cyflog:

£9.57-£10.03 per hour for evening shift + sleep in allowance

Oriau:

Achlysurol

Prif Ddyletswyddau

 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi’r cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi eu hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di-ragfarn, diogel a chroesawgar sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi eu teimladau/pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am eu lles eu hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a chredu mewn pobl ifanc .
 • Cyfrannu tuag at gwblhau cynlluniau cefnogaeth person ifanc.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw eu llety yn drefnus yn unol â’r safonau disgwyliedig.
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau gyda pobl ifanc yn unol â’r cynllun cefnogaeth e.e. sesiynnau coginio, beicio, adeiladu hyder, mynd am dro
 • Dilyn polisiau a gweithdrefnau GISDA i sicrhau diogelwch a llesiant trigolion yr hostel.
 • Ymateb yn briodol ac effeithiol i unrhyw ddigwyddiad neu argyfwng gan gysylltu â gwasanaeth ‘ar alwad’ a/neu’r gwasanaethau argyfwng yn ôl yr angen
 • Sicrhau trosglwyddiad clir a chryno ar ddiwedd y shifft gan amlygu unrhyw ddigwyddiadau/materion i’w adrodd ac unrhyw gamau a gymerwyd/sydd angen eu cymryd
 • Cydweithio gyda aelodau o’r tîm Cymorth Tai fel bo angen
 • Darparu ymagwedd ofalgar ac ystyriol
 • Cwblhau hyfforddiant angenrheidio

Caernarfon

Gweithiwr Allweddol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol. Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth,dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Cyflog:

B3: £21,373.99 - £22,688.98 (Plus Sleep in and on-call allowance)

Oriau:

37 awr yr wythnos (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 12/06/2023

Prif Ddyletswyddau

 • I weithio o fewn fframwaith PIE, yn unol a model therapiwtig GISDA.
 • Staff i gael dealltwriaeth o drawma, ymlyniad a anhwylder personoliaeth.
 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi y cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi ei hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di sefydliad, saff a chroesawgar sydd yn rhoi y cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi ei teimladau /pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am lles ei hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a credu mewn pobl ifanc .
 • Ymddwyn fel rôl model i bobl ifanc gan ddangos ffyrdd ‘pro social’ o ddelio a phroblemau.
 • Sefydlu perthnasau positif gyda pobl ifanc a chynnig agwedd gadarnhaol ddiamod.
 • Galluogi'r bobl ifanc, teuluoedd a’u plant i fyw yn annibynnol.
 • Datblygu a gweithredu’r cynllun chefnogaeth ar gyfer holl ddefnyddwyr y gwasanaeth oddi fewn i’r cynllun.
 • Monitro llwyddiant a deilliannau pobl ifanc a gweithio ar gynllun clir i symud ymlaen gyda’r person ifanc.
 • Adnabod ac ymateb i anghenion cefnogaeth defnyddwyr ein gwasanaeth/teuluoedd.
 • Cyfrannu tuag at gefnogaeth ac anghenion datblygiadol holl ddefnyddwyr gwasanaeth drwy weithio mewn Partneriaeth ag asiantaethau eraill.
 • Gweinyddu dyletswydd gofal dros bob un o ddefnyddwyr gwasanaeth y Cwmni.
 • I gwblhau achrediadau Agored Cymru a cefnogi a hyrwyddo bob cyfle posib yn ymwneud a addysg/hyfforddiant/gwirfoddoli a’r byd gwaith.
 • Gofalu fod cofnodion manwl a chywir yn cael eu cadw o bob cyswllt gyda’r defnyddwyr gwasanaeth er mwyn eu defnyddio i ysgrifennu adroddiadau angenrheidiol ac fel tystiolaeth o’r gwasanaeth a ddarperir.
 • Cyfarfod gyda defnyddwyr gwasanaeth er mwyn monitro cefnogaeth ac anghenion datblygiadol fel a nodi yn ei Gynllun Gweithredu.
 • Cario allan holl ddyletswyddau/cyfrifoldebau drwy lynu at God Ymarfer Cyngor Gofal Cymru.
 • Cwblhau holiadur siwrne cefnogaeth a tracio pobl ifanc ar ôl iddynt adael y gwasanaeth.

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Cefnogol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Cyflog:

B2: £20,185-£21,059 (Plus sleep-in allowance)

Perks:

(Lwfans cysgu-i-mewn ac ar alwad ychwanegol sy’n cyfateb i leiafswm blynyddol o £2000 yn ychwanegol y cyflog uwchlaw)

Oriau:

37 awr yr wythnos (Parhaol)

Dyddiad cau:

12:00 YH 12/06/2023

Prif Ddyletswyddau

 • I weithio o fewn fframwaith PIE, yn unol a model therapiwtig GISDA.
 • Staff i gael dealltwriaeth o drawma, ymlyniad a anhwylder personoliaeth.
 • I adeiladu perthynas gref, iach a chyfeillgar gyda pobl ifanc gan roi y cyfle iddynt ymgysylltu a mynegi ei hunain mewn awyrgylch ffurfiol ac anffurfiol.
 • I greu awyrgylch di sefydliad, saff a chroesawgar sydd yn rhoi y cyfle i bobl ifanc drafod a mynegi ei teimladau /pryderon.
 • I hyrwyddo ac annog pobl ifanc i ofalu am lles ei hunain a bod yn fwy annibynnol.
 • I annog, ysgogi a credu mewn pobl ifanc .
 • Cyfrannu tuag at gwblhau cynlluniau cefnogaeth person ifanc.
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau gyda pobl ifanc yn unol â’r cynllun cefnogaeth e.e. sesiynnau coginio, beicio, adeiladu hyder, mynd am dro.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw eu llety yn drefnus yn unol â’r safonau disgwyliedig.
 • Cefnogi pobl ifanc i gadw at delerau eu tenantiaeth.
 • Cefnogi pobl ifanc i gyllido yn effeithiol.
 • Cefnogi pobl ifanc i fewn i waith, hyfforddiant neu addysg.
 • Cefnogi pobl ifanc i wneud defnydd o’r Gwasanaethau Iechyd a Lles.
 • Cefnogi pobl ifanc i achredu eu sgiliau cadw tenatiaeth, cyllido a choginio.
 • Cefnogi pobl ifanc i symud ymlaen i lety parhaol.
 • Sicrhau bod cofnodion effeithiol yn cael eu cadw o bob cyswllt gyda’r defnyddwyr gwasanaeth.
 • Tracio cynnydd y bobl ifanc wedi iddynt adael y gwasanaeth.
 • Cyfrannu tuag at redeg a chynnal y llety sydd ar gael i bobl ifanc y prosiect.
 • Cefnogi Gweithwyr Allweddol i ddatblygu’r gwasanaeth yn unol âg anghenion pobl ifanc.
 • Darparu cefnogaeth cysgu mewn ar rota yr hosteli.
 • Darparu cefnogaeth ar alwad i’r Cwmni