I CAN045438 BILINGUAL EMAIL SIGNATURE LARGE4

Hwb ICAN

Croeso i Ganolfan ICAN GISDA, lle'r ydym yn cynnig cymorth therapiwtig, hawdd ac yn gynnar i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sy'n cael trafferthion gyda'u hiechyd meddwl a'u lles. Ein nod yw cefnogi a chyflenwi gwasanaethau'r GIG er mwyn sicrhau nad oes neb yn syrthio drwy'r craciau.

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys gweithdai diddorol ac achrediadau ar bynciau megis dyled, ymddiswyddo o berthnasau, problemau cyffuriau neu alcohol, cyflogadwyedd, materion tai, unigrwydd ac arwahanrwydd, profedigaeth, a llawer mwy! Mae ein gweithdai wedi'u cynllunio i roi sgiliau a gwybodaeth ymarferol i chi er mwyn eich helpu i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Mae ein system gefnogi yn cynnwys galwadau ffôn wythnosol 1:1 gyda gwirfoddolwyr hyfforddedig, yn ogystal â chefnogaeth 1:1 arbenigol gan y cysylltydd ICAN os oes angen. Rydym yn deall bod yn anodd siarad am eich problemau weithiau, ac felly rydym yn cynnig amgylchedd diogel a chroesawgar lle gallwch ddod i mewn heb apwyntiad, cael paned, a siarad â ni am unrhyw beth sydd ar eich meddwl. Rydym yn gwrando heb farn ac yn darparu'r gwasanaethau a'r cymorth sydd eu hangen arnoch i ddod yn ôl ar y trywydd cywir.

Rydym hefyd yn cynnig cyfeirio at ein sefydliadau partner megis ICAN Gwaith, lle gellir cael mynediad at ymyraethau addas fel cwnsela 1:1, CBT, cymorth ap ac ati. Ein nod yw darparu'r adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen arnoch i gyflawni eich nodau iechyd meddwl a chefnogi bywyd hapus ac iach.