MUDIAD SY'N CAEL EI ARWAIN GAN BOBL IFANC I BOBL IFANC

Rydym yn rhoi cefnogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc 14-25 yng Ngwynedd

Llety a chefnogaeth i bobl ifanc sy'n ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref am unrhyw reswm.

Cefnogaeth iechyd meddwl a lles i unrhyw berson ifanc sy'n cael trafferth ymdopi o ddydd i ddydd.

Annog ac ymbweru pobl ifanc i ganfod eu llais drwy gwrando a chlywed beth sy'n bwysig iddynt.

Cefnogaeth unigol wedi'i deilwra i bobl ifanc sydd angen cymorth efo byw'n annibynnol.

Helpu pobl ifanc i ryddhau eu potensial trwy ddarparu amrywiaeth eang o gyfleoedd.

Newyddion

16/02/2024

Croesawodd Prosiect ICAN y Dirprwy Weinidog Julie Morgan AS yr wythnos hon! Gyda Gareth Williams a Klare Jordan (Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr) a Dr. Sally Rees (Llywodraeth Cymru), buom yn trafod yr effaith positif y mae ICAN yn ei chael ar iechyd meddwl pobl ifanc. Wedi ei ariannu gan y Bwrdd Iechyd, mae ICAN yn darparu cefnogaeth hollbwysig i bobl ifanc Gwynedd.

09/02/2024

Roedd yn bleser i groesawu’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Rebecca Evans AS i GISDA yr wythnos yma. Rydym mor ddiolchgar iddi am gymryd cymaint o ddiddordeb yn ein gwaith, ac yn hapus i ddweud eu bod yn falch iawn gyda’r datblygiadau ar ein prosiect cyffrous, Y Maes. Edrychwn ymlaen at eu croesawu yn ôl pan fydd y prosiect wedi'i gwblhau.

31/01/2024

GISDA ar y lôn! Wythnos diwethaf, rydym wedi cyfarfod myfyrwyr brwdfrydig a oedd yn awyddus i gwirfoddoli gyda GISDA yn Ffair Serendipity Prifysgol Bangor, a thrafod syniadau gyda sefydliadau Trydydd Sector eraill ar sut i greu Bangor gwell i bobl ifanc.

23/01/2024

Ydach chi'n chwilio am her newydd yn 2024? Mae GISDA'n recriwtio am wirfoddolwyr i ymuno efo'r Bwrdd - cyfle cyffrous i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yng Ngwynedd. Cysylltwch 01286 671153 neu elizabeth.george@gisda.co.uk am fwy o wybodaeth.

19/01/2024

Ddaru bobl ifanc chwilfrydig GISDA cwrdd â Ymgynghorwyr Lafan yr wythnos yma er mwyn cymeryd rhan mewn sesiwn diddorol am Bwredy Trawsnewydd. Gwnaeth y sesiwn sbarduno dychymyg ac ysgogi llawer o gwestiynau! Diolch yn fawr i Grwp Lafan am ddod i'n gweld!

19/01/2024

Mae GISDA wedi cael ei ddewis ar gyfer cynllun Tesco Stronger Starts sy'n rhoi cyfle i ni dderbyn hyd at £1,500! Gallwch bleidleisio am GISDA yn Tesco Porthmadog drwy ollwng eich tocyn yn y blwch pleidleisio wrth yml y man talu. Plîs helpwch ni wneud gwahaniaeth ym mywydau pobl ifanc. Diolch.

Mae GISDA wedi fy achub o gartref toredig ac wedi fy helpu i gael bywyd annibynnol, hapus.

Os byswn yn siarad â rhywun am GISDA byswn yn dweud wrthyn nhw pa mor anhygoel ydi o. Yr wyf lle ydw’i heddiw nid yn unig oherwydd fy ngwaith caled a’m hymrwymiad; ni allwn fod wedi gwneud hyn heb staff GISDA.