Swyddi Diweddaraf

TYDI GWEITHIO GYDA GISDA ERIOED WEDI BOD MOR GYFFROUS, GYDA CHYFLEOEDD HERIOL AR HYD GWYNEDD.

Gwelwch isod am swyddi gwag. .


Caernarfon

Swyddog Creu Cartref

Rydym yn edrych am berson amryddawn a phrofiadol i wneud gwaith cynnal a chadw sylfaenol o fewn GISDA a gweithio fel mentor i bobl ifanc sy’n awyddus i ddysgu sgiliau newydd. Bydd prosiect Creu Cartref GISDA yn arwain pobl ifanc ar y sgiliau sylfaenol sydd ei angen wrth symud i mewn i’w cartref. Yn aml nid yw pobl ifanc wedi cael rôl model yn eu bywydau i ddysgu sgiliau sydd yn hanfodol ar gyfer cadw tŷ. Bydd y bobl ifanc yn cysgodi'r swyddog hwn ac yn gwirfoddoli eu hamser i ddysgu sgiliau newydd.

Bydd y Swyddog Creu Cartref yn gweithio mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Gwynedd.

Yn gyfrifol i:

Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi a Llety

Cyflog:

B3: £19,116 - £20,451 (pro rata)

Oriau:

10 awr yr wythnos (Hyd at diwedd Mawrth 2023)

Prif Ddyletswyddau

 • Annog pobl ifanc i gwblhau cyfres o weithdai cynnal a chadw - yn cynnwys achrediadau Agored Cymru
 • Cydweithio gyda Swyddog Amgylcheddol Caffi Creu i godi ymwybyddiaeth o economi gylchol ag ail ddefnyddio.
 • Cynnal gweithdai DIY syml – sut i newid bwlb, roi ffrâm ar y wal, newid ffiws etc
 • Cwblhau gwaith cynnal a chadw sylfaenol ar y cyd a pobl ifanc yn eu llety.
 • Trwsio difrod i hosteli, fflatiau, tai a swyddfeydd gan addysgu bobl ifanc
 • Gwaith cynnal a chadw ataliol
 • Cadw cofrestr fanwl o unrhyw waith gwnaethpwyd ac offer cynnal a chadw
 • Cadw cofrestr o offer a gofalu bod nhw’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Gwaith coed fel gosod drysau, skirtings, silffoedd neu bolion llenni
 • Gwaith cynnal a chadw cyffredinol - llenwi tyllau mewn waliau neu ddrysau, difrod i gelfi, gwaith plymio sylfaenol
 • Cadw ardaloedd cyhoeddus yn glir
 • Cynnal sesiynau garddio ar y cyd gyda’r swyddog amgylcheddol.
 • Cadw llwybrau a chwteri yn glir
 • Adeiladu celfi neu offer a symud dodrefn
 • Cyflawni unrhyw ddyletswydd cynnal a chadw arall yn ôl y gofyn


CYDWEITHIO GYDA PHOBL IFANC GISDA I

 • gynnig sesiynnau hyfforddiant mewn cynnal a chadw syml i’w cefnogi i aros yn eu cartrefi a chynnal tenantiaeth
 • adnabod cryfderau cynnal a chadw unigolion ac annog datblygiad yn y cryfderau yna
 • mentora unigolion sydd â’r awydd i ddysgu mwy am waith cynnal a chadw boed yn drwshiadau, paentio, garddio ayyb
 • Cyfrannu tuag at hyfforddiant a datblygiad personol eich hun.
 • Hyrwyddo agwedd gyfeillgar, anfarnol, gwrth-wahaniaethol ym mhob agwedd o’r gwaith tuag at ddefnyddwyr gwasanaeth, cyd-weithwyr, aelodau o’r Bwrdd Rheoli ac aelodau o’r cyhoedd / asiantaethau eraill.
 • Hyrwyddo gwerthoedd a diwylliant mewnol y Cwmni.
 • Hyrwyddo nod ac amcanion y Cwmni.
 • Ymgymryd ag unrhyw dasgau rhesymol yn ôl yr angen.
 • Ymlynu at holl bolisïau a gweithdrefnau cyfredol y Cwmni.
 • Cyfrannu at sesiynau arolygaeth.
 • Cadw holl wybodaeth sy’n berthnasol i’r Cwmni, y staff a defnyddwyr gwasanaeth y Cwmni yn gyfrinachol.
 • Gweithio yn unol a Cod Ymarfer Cyngor Gofal Cymru.
 • Mynychu a chyfrannu mewn cyfarfodydd tîm.
 • Ymgymryd ag unrhyw dasgau rhesymol yn ôl yr angen.

Caernarfon

Cydlynydd Eiddo

Pwrpas y swydd yma yw i gydlynu gwaith cynnal a chadw GISDA er mwyn cynllunio ein gwaith, sicrhau ansawdd a monitro gwariant.

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifold am gynnal cofrestrau eiddo ar system ddigidol y cwmni sef InForm.

Bydd hefyd cyfrifodleb dros gydymffurfio â deddfwriaeth perthasol ac adrodd i’r Pennaeth Cyllid yn ol y gofyn.

Yn gyfrifol i:

Pennaeth Cyllid

Cyflog:

B3.5 £21,252-£24,176

Oriau:

37 awr yr wythnos (Parhaol)

Prif Ddyletswyddau

Cydlynu gwaith cynnal a chadw eiddo GISDA gan gynnwys :

 • Datblygu a gweithredu cynllun cynnal a chadw cyfnodol (cyclic maintenance) holl lety ac eiddo GISDA gan gynnwys arolygu cyflwr ac adnabod unrhyw angen am waith adnewyddu.
 • Cydlynu gwaith ar frys (reactive maintenance) holl lety ac eiddo GISDA yn cynnwys arolygu cyflwr, ceisio am awdurdodi’r gwaith, caffael contractwyr a sicrhau safon y gwaith
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth perthnasol yn cynnwys iechyd a diogelwch.
 • Datblygu a gweithredu rhaglen archwiliadau asedau a chyflwyno adroddiadau i’r Pennaeth pan fo’r angen
 • Gweinyddu prosesau gwaith cynnal a chadw yn cynnwys cadw cofnodion, briffio contractwyr, monitro amserlenni, gohebiaeth, ffeilio ayyb
 • Cydweithio’n agos efo adrannau Gweinyddiaeth, Cyllid a Chymorth Tai y cwmni i hwyluso’r gwaith cynnal a chadw eiddo e mwyn cefnogi pawb i gyflawni gwaith o safon uchel
 • Sicrhau gwerth gorau am arian wrth gomisynu gwaith gan lynnu at bolisi caffael GISDA
 • Pwynt cyswllt a hwylusydd ar gyfer landlordiaid ac asiantaethau tai
 • Gweithredu fel Asiant o fewn rheoliadau Rhentu Doeth Cymru ar ran GISDA a sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaethau Rhentu Doeth Cymru
 • Cynnal cofrestrau llety ac eiddo ar system digidol cwmni (InForm) a threfnu uwchraddio ble’n addas
 • Rheoli ac arwain gwaith y Swyddog Eiddo
 • Cynorthwyo Arweinyddion Tîm gyda chlirio ac adnewyddu llety ar ddiwedd tenantiaith
 • Cydlynu, monitro ac adrodd defnydd cerbydau y cwmni
 • Cydlynu rhaglen cynnal a chadw ceir
 • Cydweithio efo’r Adran Gyllid i ddatblygu a monitro cyllidebau
 • Llunio a monitro asesiadau risg yn ol yr angen a chyfrannu i Gofrestr Risg cyffredinol y cwmni