Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

Datganiad i’r Wasg
Tachwedd 15fed 2015

Ar yr 20fed o Dachwedd bydd Dug a Duges Caergrawnt yn dod i gyfarfod rhai o staff a phobl ifanc sydd yn derbyn gwasanaeth gan GISDA. Bydd yr ymweliad yn cymryd lle yng Nghanolfan hyfforddi Te a Cofi, Caernarfon. Maent eisoes yn cefnogi un o’n partneriaid yn Lloegr sydd yn gwneud gwaith tebyg i GISDA sef Centrepoint ac felly bydd hyn yn gyfle iddynt brofi rhai o broblemau pobl ifanc mewn ardal wledig yng Nghymru.

Sefydlwyd GISDA yn 1985 i gynnig lloches a chefnogaeth i bobl ifanc digartref yr ardal. Ers hynny mae GISDA wedi datblygu nifer o brosiectau gwahanol ac yn ddiweddar wedi esblygu i gynnwys mentrau cymdeithasol o fewn eu strwythur fel ffordd o barhau gwasanaethau i bobl ifanc bregus. Mae GISDA yn elusen sydd yn darparu cefnogaeth ddwys a chyfleon i bobl ifanc 14 i 25 sydd yn byw yng Ngogledd Cymru. Mae GISDA yn ceisio cyfrannu tuag at helpu pobl ifanc drwy weithio gyda nhw i ddatblygu sgiliau byw yn annibynnol, sgiliau cyflogadwyaeth a gofalu am eu hiechyd meddwl a’u hunan werth. Dros y flwyddyn diwethaf mae GISDA wedi cyrraedd dros 2000 o bobl ifanc. Mae’r gefnogaeth a gynigir yn cyfrannu tuag at gyrraedd targedau unigol sydd wedi’u deilwra at anghenion bob unigolyn. Drwy ein amryw brosiectau a chefnogaeth therapiwtig, mae pobl ifanc yn dod yn fwy hyderus ac yn ennill y sgiliau angenrheidiol sydd angen arnynt i fyw yn annibynnol. Ymysg rhai o’n prosiectau rydym yn cefnogi Rhieni Ifanc, codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd mewn ysgolion, adnabod a chefnogi pobl ifanc yn eu tai a chefnogaeth i gael sgiliau cyflogaeth. Mae ein Mentrau Cymdeithasol yn cynnig cyfleon pellach yn y byd gwaith e.e. ein cwmni glanhau SGLEIN, Cinematic – Sinema chwythadwy, busnes peintio ac addurno, fan Sgram ac wrth gwrs ein Caffi enwog ‘Te a Cofi.’

Bydd y Dug a’r Duges yn cael trosolwg o waith GISDA wrth gyfarfod rhai o bobl ifanc sydd yn cael budd o wasanaethau GISDA. Byddent yn ymweld a ‘Te a Cofi. Canolfan hyfforddiant arlwyo yw ‘Te a Cofi’ sydd yn cynnig cyfleon i bobl ifanc gael profiad gwaith. Mae cynnig profiadau gwaith gyda chefnogaeth yn helpu pobl ifanc i gael y profiad i symud tuag at gyflogaeth ac i fyw yn annibynnol. Byddent yn cael cyfle i sgwrsio gyda defnyddwyr gwasanaeth eraill yn ogystal a gwirfoddolwyr a staff ‘Te a Cofi.’

Rydym yn eithriadol o falch o lwyddiannau’r bobl ifanc ac yn hynod falch bod GISDA wedi gallu chwarae rhan wrth gefnogi a rhoi cyfle iddynt lwyddo a datblygu eu hunain. Mae’r bobl ifanc wedi gorfod dod dros rhwystrau anhygoel a hynny heb lawer o gefnogaeth teuluol. Rydym yn sicrhau bod croeso i bob person ifanc yn GISDA ac yn ceisio’n gorau i ddyfal barhau a pheidio rhoi fyny ar yr un person ifanc. Ein rôl ni yw helpu pobl ifanc i ddod i adnabod eu hunain, i gesio cyflawni eu breuddwydion a’u dyheadau ac i gyrraedd eu potensial mewn bywyd. Nododd Sian Tomos Prifweithredwr GISDA “Does dim teimlad gwell yn y byd na gweld person ifanc yn datblygu a hynny gyda rhwystrau anodd iawn”

Rydym yn ofni serch hynny bod ein cyllid yn cael dorri’n sylweddol y flwyddyn nesaf ac felly mawr obeithiwn y bydd yr ymweliad yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd prosiectau GISDA sydd yn atal digartrefedd ond hefyd y prosiectau amrywiol sydd gennym i gynnig cyfleon gwaith ac i symud i fyw yn annibynnol. Mae holl waith GISDA yn ymwneud a’r agenda cenedlaethol sydd gan Llywodraeth Cymru i drechi tlodi. Er mwyn gallu cyflawni hyn mae’n bwysig bod y buddsoddiad yn parhau. Mae’r angen yno. Rydym yn ddiolchgar iawn i Llywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd a’r Loteri am eu buddsoddiad dros y blynyddoedd hyd yn hyn ac yn gobeithio y gallwn barhau i gydweithio i gyrraedd y nod o ddiweddu digartrefedd, o drechu tlodi ac i roi cyfle cyfartal i bob person ifanc sydd dan anfantais am wahanol resymau.

Bydd yr ymweliad hwn yn adlewyrchu diddordeb y Dug a’r Duges mewn prosiectau sydd yn darparu cefnogaeth amserol, yn buddsoddi yn eu dyfodol ac yn sicrhau bod cefnogaeth digonol ar gael i atal ac osgoi problemau mwy dwys ddatblygu wrth droi yn oedolion annibynnol.

Diwedd


Stori Defnyddiwr Gwasanaeth

'L' benyw 18 oed o Gaernarfon

Symudodd L i mewn i Hostel Hafan yng Nghaernarfon yn dilyn hunan gyfeiriad i GISDA yn Mai 2015. Pan symudodd L i mewn i’r hostel roedd hi’n unigolyn bregus, ofnus ac o ganlyniad i fod wedi dioddef camdriniaeth domestic ac emosiynol yn dioddef trawma . Mae hi wed ibod mewn gofal ers yn ifanc o ganlyniad i anallu ei mam i ofalu amdani. Fel ffordd o ymdopi roedd trod at alcohol arweiniodd hyn at ymddygiad gwrth cymdeithasol a chyfnodau o dorcyfraith ac ymosodiadau. O ganlyniad i hyn fe’i dedfrydwyd i weithio gyda Tim Troseddu Ieuenctid.

I gychwyn roedd L yn cael hi yn anodd ymgysylltu gyda’r gefnogaeth oedd ar gael iddi ac roedd ei hymddygiad yn afreolus ac anodd ei reoli. Roedd hi yn methu a gweithio gyda mudiadau allanol ac yn torri amodau Tîm Cyfiawnder Ieuenctid yn aml.

Er hynny gyda chefnogaeth ddwys a therapiwtig gwelwyd newidiadau bychain a bu i ni adeiladu ar y rhain. Canolbwyntiwyd ar yr y newidiadau cadarnhaol gan wrando ar beth oedd hi ei angen. Roedd staff yn gyson gyda’i dulliau, roeddent yn ei ysgogi ac yn credu ynddi. Roedd camolaeth ac anogaeth yn cael ei ddefnyddio yn aml. Crëwyd cytundeb ymddygiad yn manylu beth oedd yn ymddygiad derbyniol a beth oedd yn ddisgwyliedig ohoni ond hefyd yn manylu beth oedd cyfrifoldebau’r staff a sut oedd modd iddynt ei chynorthwyo a’i chefnogi i newid ei hymddygiad. Bu i hyn weithio yn dda ac roedd L yn teimlo ei bod yn cael ei chefnogi a ddim yn cael ei chosbi am ymddygiad annerbyniol.

Wedi dyfalbarhad gan y staff bu i ddechrau gweithio yn well gyda’i Gweithiwr Allweddol ac aelodau eraill o’r tîm. Dechreuodd fynychu gweithgareddau amrywiol megis perthnasau iach a chamddefnyddio sylweddau. Mynychodd grwpiau ffocws a chyfrannu yn dda a meddwl am syniadau da y gallwn ei ymgorffori yn ein strategaeth cyfraniad defnyddwyr gwasanaeth. Enillodd gystadleuaeth ysgrifennu cerdd ac roedd hi yn falch iawn o hyn.

Bellach mae L yn gweithio yn ein caffi hyfforddiant ac yn mwynhau'r profiad. Mae hi yn cynllunio ei dyfodol ac yn cyflawni ei nodau.

Er mwyn gweld ei cherdd cliciwch yma.


Ein Sefyllfa Ariannol Bresennol

Fel llawer o elusennau eraill mae GISDA yn wynebu cyfnod hynod heriol, o ganlyniad i doriadau llym ariannol, bydd effaith ar lefel y gwasanaeth y gallwn gynnig i bobl ifanc yn anochel.

Er mwyn sicrhau bod lefel y gwasanaethau yn parhau ar yr un lefel rydym yn gofyn yn garedig am gyfraniadau i’n galluogi i gefnogi pobl ifanc bregus mewn cymdeithas.

Os dymunwch gyfrannu a chefnogi GISDA gallwch wneud drwy glicio ar y botwm Gwneud Rhodd neu drwy anfon neges destun gyda’r neges GISD41 £xx (swm yr hoffech ei gyfrannu) I 70070.

Yn ogystal beth am gyfrannu at waith GISDA heb gost ychwanegol wrth siopa Nadolig drwy ddefnyddio gwefan Give as You Live. Gallai pob anrheg byddwch yn prynu'r Nadolig hwn godi arian i ni - ac nid oes angen i chi wario ceiniog yn fwy! Trwy 'Give as You Live' bydd dros 3,000 o siopau roi canran o beth bynnag rydych yn ei wario ar-lein i GISDA.

Rhowch gynnig arni heddiw a chodi arian i ni'r Nadolig hwn, dim ond drwy siopa ar-lein www.giveasyoulive.com/join/gisda


Gweler ein ffilm ddiweddaraf a grëwyd i ddathlu 30 mlynedd o'n gwaith...bydd isdeitlau ar y ffilm yn fuan. Diolch i bawb a gyfrannodd.


 

 

Darllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »