Croeso i Dudalen Newyddion GISDA

Darllenwch am ein gweithgareddau diweddaraf, diweddariadau pwysig, a straeon ysbrydoledig.

Bilingual Banner Facebook

CADWCH Y DYDDIAD A YMUNWCH A NI AM BALCHDER CAERNARFON 2024!

Yr haf hwn, dathlwch amrywiaeth a chynhwysiant yn Balchder Caernarfon ar Fehefin 29ain! Paratowch ar gyfer diwrnod llawn hwyl a fydd yn cynnwys:

  • Gorymdaith liwgar drwy strydoedd hanesyddol Caernarfon
  • Cerddoriaeth fyw a pherfformiadau trwy gydol y dydd
  • Amrywiaeth o stondinau yn cynnig bwyd, diod, a nwyddau (manylion i ddod!)

Rydym hefyd wrthi’n chwilio am nawdd gan fusnesau a sefydliadau lleol yn ogystal â gwirfoddolwyr i helpu gwneud y diwrnod yn un i’w gofio! Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan, cysylltwch â ni - gisda@gisda.co.uk - 01286 671153

Cadwch lygad am ragor o fanylion ar ein tudalen digwyddiad Facebook - tinyurl.com/Balchder-Caernarfon-Pride
 

Croeso i bawb - dewch yn llu i ddathlu!

Newyddlen Gwanwyn

NEWYDDLEN GWANWYN GISDA

Rhowch eich traed i fyny, cydiwch mewn paned ☕️ a daliwch i fyny ar newyddion diweddaraf GISDA yn ein Cylchlythyr Gwanwyn newydd!

Newyddlen Gwanwyn 2024 2

Efrog Newydd

POBL IFANC GISDA I FYND AR DAITH I EFROG NEWYDD

Yn ystod mis Ebrill, bydd 5 bobl ifanc o GISDA yn cychwyn ar antur anhygoel dros yr Iwerydd i archwilio cymuned LHDTC+ yn Dinas Efrog Newydd! Mae'r antur anhygoel hon, a wnaeth ei gwneud yn bosibl diolch i Raglen Taith Llywodraeth Cymru, yn rhan o brosiect 3 ffordd ehangach sy'n cymharu bywydau pobl ifanc LHDTC+ yng Nghymru, Efrog Newydd a Gwlad Pwyl. Gyda staff GISDA, gan gynnwys rhai sy'n ymwneud â'n Prosiect LHDT, bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i gysylltu â'u cymheiriaid yn y ‘Big Apple’. Bydd y profiad gwerthfawr hwn yn eu galluogi i gymharu eu profiadau a chael dealltwriaeth o fywydau a heriau unigolion LHDTC+ ledled y byd.

Un o uchafbwyntiau'r daith fydd ymweliad â'r Ali Forney Center, sefydliad mwyaf i bobl ifanc bregus LHDTC+ yn yr Unol Daleithiau. Yma, bydd ein pobl ifanc yn cael cyfle i ddarganfod yr adnoddau a'r rhaglenni a gynigir gan y sefydliad, gan ennyn mewnwelediadau gwerthfawr i sut y caiff pethau eu gwneud a’i gymharu â'r hyn sy'n digwydd adref yng Nghymru. Hefyd, bydd ymweliadau â sefydliadau tebyg, ac, wrth gwrs, cyfle i'r grŵp archwilio rhai o dirnodau eiconig Efrog Newydd.

Yn GISDA, rydym yn angerddol dros greu byd lle mae pob person ifanc, waeth bwy ydynt, yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu cefnogi, ac yn cael eu grymuso, ac rydym yn hynod gyffrous i weld ein pobl ifanc yn cychwyn ar yr antur cyffrous yma. Rydym yn brysur yn cwblhau'r cynlluniau ar gyfer y profiad bythgofiadwy hwn a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddarganfod dinas newydd, ennill hyder, ehangu eu dealltwriaeth o'r byd a chreu atgofion a fydd yn para am oes. Rydym yn hynod ddiolchgar i Taith am eu cymorth, sydd wedi gwneud y daith trawsnewidiol hon yn bosibl.

Cadwch lygaid ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol wrth i ni rannu'r wybodaeth ddiweddaraf a'r straeon o'r daith!

Picture3

GISDA YN LLWYDDO YN Y GWOBRAU RHAGORIAETH GWAITH IEUENCTID!

Rydym yn hynod o falch i gyhoeddi ein bod wedi ennill Gwobr Arloesedd y yn Gymraeg yn y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid, a gynhaliwyd ar Chwefror 22 yn Venue Cymru, Llandudno. Mae’r wobr hon yn cydnabod ein hymrwymiad parhaus i ddarparu gwasanaethau ieuenctid cynhwysfawr yn ddwyieithog, gan sicrhau bod pobl ifanc bregus Gwynedd yn gallu cael mynediad at y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt yn eu hiaith gyntaf.

Yn GISDA, credwn yn gryf na ddylai iaith fyth rhwystro derbyn adnoddau hanfodol. Rydym yn ymroddedig at greu amgylchedd croesawgar a chynhwysol lle mae pobl ifanc yn teimlo'n gyfforddus wrth dderbyn cymorth ac yn medru mynegi eu hunain yn rhydd.

Mae'r wobr hon yn adnabod ymroddiad a gwaith caled ein staff i sicrhau bod ein gwasanaethau yn agored i bawb. Hoffem hefyd fynegi ein diolch i’r bobl ifanc sy’n defnyddio ein gwasanaethau, ac i’n cefnogwyr sy’n rhannu ein hymrwymiad i rymuso pobl ifanc yng Nghymru.

Julie Morgan

DIRPRWY WEINIDOG JULIE MORGAN MS YN YMWELD Â HWB ICAN YNG NGHAERNARFON

Croesawodd GISDA y Dirprwy Weinidog Julie Morgan AS, yn ogystal â chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Cymru, i Hwb ICAN yng Nghaernarfon yn ddiweddar. Amlygodd yr ymweliad yr angen hanfodol am gymorth iechyd meddwl cynhwysfawr fel ICAN, sy’n darparu therapi cyfrinachol, gweithdai therapiwtig a chymuned gefnogol i bobl ifanc Gwynedd.

Roedd yr ymweliad yn gyfle gwych i arddangos gwaith anhygoel ICAN yn cefnogi iechyd meddwl oedolion ifanc. Mi ddaru Ddirprwy Weinidog Morgan â’r gwesteion eraill cwrdd â staff, dysgu am effaith a heriau’r prosiect, a cymeryd rhan mewn sesiwn therapiwtig.

Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb am gymryd yr amser i ddod i'n gweld ac am gymryd cymaint o ddiddordeb ym mhrosiect ICAN a gwaith ehangach GISDA. Wedi'i ariannu gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, mae ICAN yn gweithio law yn llaw â'r GIG i gefnogi oedolion ifanc gyda'u hiechyd meddwl. Mae’r prosiect yn cynnig cymorth hygyrch i sicrhau nad oes rhaid i neb wynebu heriau iechyd meddwl ar eu pen eu hunain.

Y Maes

PROSIECT Y MAES YN DERBYN YMWELIAD GAN WEINIDOG LLYWODRAETH CYMRU

Roedd yn bleser gennym groesawu’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans AS, i GISDA yr wythnos ynghyd â’i swyddogion, staff Cyngor Gwynedd ac aelodau etholedig. Rydym mor ddiolchgar iddynt i gyd am chymryd cymaint o ddiddordeb yn ein gwaith, ac yn hapus i ddweud eu bod yn falch iawn gyda’r cynnydd a wnaed ar ein prosiect cyffrous, Y Maes. Edrychwn ymlaen at eu croesawu yn ôl wedi iddynt gael eu cwblhau.

Hoffwn estyn ein diolchgarwch i Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd am ariannu’r prosiect, sy’n ymwneud â grymuso ieuenctid Gwynedd drwy greu gofod unigryw sy’n cynnig cartrefi, cyfleoedd, cefnogaeth, a chanolfan bywiog i’r gymuned. Wedi ei orffen, bydd Y Maes yn cynnwys 4 fflat a fydd yn cynnig cartref sefydlog i bobl ifanc bregus, gofod swyddfa i staff GISDA, caffi a chanolfan hyfforddi, â chanolfan amlbwrpas ar gyfer pobl ifanc yr ardal.

Enwebiad

GISDA WEDI'I ENWEBU AM WOBR MEWN GWOBRAU RHAGORIAETH GWAITH IEUENCTID!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Arloesedd y Gymraeg yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2023!

Mae’r enwebiad hwn yn cydnabod ein hymrwymiad i ddarparu cymorth cynhwysfawr a gwasanaethau ieuenctid drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg yn ein gwaith ehangach.

Credwn ei bod yn hollbwysig i bobl ifanc allu cael mynediad at wasanaethau yn eu hiaith gyntaf fel eu bod yn teimlo’n fwy hyderus a chyfforddus, ac rydym yn falch o gynnig ein gwasanaethau’n gwbl ddwyieithog.

Pob hwyl i'r enwebeion eraill. Edrychwn ymlaen at y seremoni ym mis Chwefror 2024.

DEWCH I YMUNO A BWRDD RHEOLI GISDA

Ydych chi'n teimlo'n angerddol am helpu pobl ifanc yng Ngwynedd?

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwr newydd i ymuno â’n Bwrdd. Fel ymddiriedolwr, byddwch yn cael y cyfle i helpu i lunio llwybr a dyfodol ein gwasanaethau, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau’r bobl ifanc rydym yn eu cefnogi. Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am ein cenhadaeth ac sydd wedi ymrwymo i gefnogi ein gwaith yn y gymuned.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais neu'n adnabod rhywun a fyddai'n ffit dda, yna cysylltwch ag Elizabeth George am fwy o wybodaeth⤵️⤵️

✉️elizabeth.george@gisda.co.uk

📞01286 671153

ICAN AWARD

GISDA YN LLWYDDO YNG NGWOBRAU IECHYD MEDDWL A LLES CYMRU 2023

Llongyfarchiadau mawr i Tîm ICAN Gisda ar ennill y wobr arian yng Ngwobrau Iechyd Meddwl a Llês Cymru 2023 yng Nghaerdydd. Rydym wedi gwirioni! Diolch enfawr i’r tîm am weithio mor galed ac am gefnogi cymaint yng Ngwynedd. Mor falch ohonoch. Diolch i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr am ariannu'r prosiect.